ZOHAR GENESIS (8)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE: WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

ZOHAR GENESIS

1:24 WAJOMER ELOKIEM TOTSÉ HAÁRETS NEFESH CHAJA LEMINA: EN G’D ZEI, “LAAT DE AARDE LEVENDE WEZENS VOORTBRENGEN NAAR ZIJN SOORTEN

Rabbi Abba zei: Van de woorden “nefesh chaja” (letterlijk “levende ziel,” in het enkelvoud, eerder dan in het meervoud) je kun zien dat alle zielen in de wereld aanvankelijk man en vrouw incorporeren. Maar toen zij voortkwamen m.a.w. toen zij geboren werden in deze wereld, gingen zij of als man of als vrouw, hun eigen weg de mannelijke ziel in een mannelijklichaam, en de vrouw in een vrouwelijklichaam. Als zij waardig zijn, zullen zij worden verenigd in het huwelijk. Dan is de vrouwelijke ziel terug gevoerd tot de mannelijke ziel als zielsverwant zij vormen dan tezamen in elk opzicht een eenheid in ziel en lichaam. Dit is de betekenis van het vers, “LAAT DE AARDE VOORTBRENGEN LEMINA CHAJA NEFESH”, letterlijk, “levende ziel elk volgens zijn aard.” Wat betekent “elk volgens zijn aard”? Dat het zich verenigd met die ziel waar het oorspronkelijk mee was verbonden. En wat is de betekenis van “De Aarde” brengt voort in het vers? De betekenis is, zoals een ander vers verklaard: “Ik ben gevormd in het diepste der aarde” (Psalm 139:15) verwijzend naar de eigenschap van malchoet, de laagste van de tien sefirot. Het laatstgenoemde vers is duidelijke parallel aan, “De Aarde zal voortbrengen,” want het is vanuit deze eigenschap dat de levende ziel voortkwam. We hebben reeds eerder verklaard dat, “de levende ziel” refereert aan de ziel van Adam. Het is te wijten aan Adam en Eva’s zonde van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, welke het kwaad in de wereld bracht en separatie veroorzaakte die daarvoor eveneens niet aanwezig was, toen zielen voortkwamen van boven, dat zij werden de vrouwelijke en mannelijke aspecten gesepareerd, totdat de Heilige, geprezen zij Hij, het geschikt vond om hen te herenigen. Echter, dit hangt van de persoon zelf af. Als hij het waardig is, zal zijn zielsverwant hem gegeven worden. Zo niet, zijn zij gesepareerd en zij zal aan een andere man gegeven worden en zij zal kinderen baren welke niet “passen.”

ZOHAR GENESIS (7)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE: WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

ZOHAR GENESIS

1:14 WAJOMER ELOKIEM JEHIE ME’OROT BIRKIA HASHAMAJIEM LEHAFDIEL BEEN HAJOM WEBEEN HALAILA: G’D ZEI: “LATEN ER LICHTEN ZIJN AAN HET HEMELGEWELF, OM ONDERSCHEID TE MAKEN TUSSEN DE DAG EN DE NACHT.”

“LICHTEN” In het meervoud verwijzen naar de Schriftelijke en de Mondelinge Thora welke het licht van G’D openbaren, separerend dag (goed) en nacht (kwaad)

ZOHAR GENESIS (6)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE: WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

ZOHAR GENESIS

1:6 WEJOMER ELOKIEM JEHIE RAKI’A BETOCH HAMAJIEM WIEHIE MAFDIEL BEEN MAJIEM LAMAJIEM G’D ZEI: “ER MOET EEN VLAK GESPANNEN WORDEN MIDDEN IN HET WATER, DAT EEN SCHEIDING ZAL MAKEN WATER EN WATER.”

Rabbi Jose bar Chalafta zei tegen Rabbi Shimon bar Jochai, “Waarom wordt niet ‘en het was goed’ vermeld op de tweede dag,” in tegenstelling tot alle andere dagen van de schepping waar het is vermeld?

Hij antwoordde “omdat het werk niet was voltooid op de tweede dag, iets wat nog niet is voltooid is imperfect en kan daarom niet goed genoemd worden.

Maar toen het was voltooid op de derde dag, verklaart het vers (Genesis 1:10, 12 ) was er twee keer “het was goed” de eerste keer correspondeert aan de voltooiing van het werk op de tweede dag en de tweede maal aan de voltooiing van de derde dag. (Genesis 1:10, 12.)

(Midrash HaNe’elam, Zohar Chadash 9a)

Eens, toen zij reisden door de woestijn, zei Rabbi Jitzchak tot Rabbi Elazar, ” Ik zou je graag deze vraag willen voorleggen…….zou het niet te prefereren zijn voor de Thora om te vermelden “en G’D zag dat het goed was” vóór de daad van de schepping, omdat, door het te zeggen na de daad, er een implicatie zou kunnen zijn dat Hij niet de ware aard wist vóór de daad en welke vorm en waarde het zou kunnen aannemen? Pas toen de daad was voltooid, wordt het inhoudelijke duidelijk dat G’D het beoordeelt en alleen dan verklaart dat het goed is, zoals is geschreven, “en Hij zag” en alleen dan verklaart Hij “en het was goed!!! Rabbi Elazar antwoordt, “Dit moet homiletisch geïnterpreteerd worden, als een lering voor de mens, zoals Rabbi Jehoeda uitlegt: Wanneer een persoon de werken van de schepping bestudeert, betreffende de daden van elke scheppingsdag, moet hij niet zich afvragen “waarom was deze handeling zo’n manier gedaan en in deze vorm en daartegenover een andere dag anders?” Want hem is gezegd waarom: “G’D zag dat het goed was” om het op die wijze te doen! Verder is het eveneens een waarschuwing en een instructie met betrekking tot hoe wij ons op de juiste manier moeten gedragen: De aard en waarde van een daad was Hem uiteraard vóór dat het was uitgevoerd bekend, hij wenste namelijk niet eerder te verklaren dat het goed was voordat het was voltooid. Evenzo is het niet gepast voor een persoon om iets voortijdig (als het nog niet is voltooid) te prijzen, want iets onvolledigs kan zich voordoen, hij wordt ONGELOOFWAARDIG beschouwd.

(Midrash HaNe’elam, Zohar Chadash 12d)

ZOHAR GENESIS (5)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE: WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

ZOHAR GENESIS

1:5 VAJIKRA ELOKIEM LA’OR JOM WELACHOSHEG KARA LAILAI WAJEHIE-EREV WAJEHIE-BOKER JOM ECHAD G’D NOEMDE HET LICHT “DAG” EN DE DUISTERNIS NOEMDE HIJ “NACHT”; EN HET WERD AVOND EN HET WERD OCHTEND: ÉÉN DAG.

In het volgende gedeelte legt de Zohar uit dat het geheim van de G’ddelijke voorzienigheid , wat fundamenteel is in het Joods denken, in dit vers ligt opgesloten. Wanneer wij niet rationele gebeurtenissen ervaren, moeten wij bedenken dat niets zonder reden plaats vindt, niets is zomaar. G’D overziet elk detail van de schepping. ( zie R.Chaim Vital, Or HaChama )

Rabbi Jehoeda leert: Waarom verklaart de Thora na elke scheppingsdag, “Het werd avond en het werd ochtend?” Om ons te informeren dat er geen nacht is zonder dag en geen dag zonder nacht. Alleen als combinatie zijn zij één. Het is echter niet gepast om hen als een gesepareerde entiteit te zien. Daar duisternis en nacht in het algemeen verwijzen naar barheid en kwaad, verwijzen licht en dag naar barmhartigheid en goedheid, zoals al eerder is uitgelegd. Rabbi Jehoeda leert dat men daarom niet moet concluderen dat er twee Godheden zijn.

Rabbi Jose legt uit dat het licht dat was voortgebracht op de eerste dag, alle andere dagen van de schepping heeft begeleid; Van daar dat “Het werd avond en het werd ochtend” bij elke gebeurtenis is geschreven.

Rabbi Shimon bar Jochai legt uit dat de eerste dag alle andere dagen vergezelt en dat de eerste dag alle andere dagen beheerst, om ons te laten zien dat er geen verscheidenheid bestaat in de Heilige, geprezen zij Hij (Bereshiet Rabba 3:8;Rashi, Bereshiet 1:4)

ZOHAR GENESIS (4)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE: WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

ZOHAR GENESIS

1:4 WAJAVDEEL ELOKIEM BEEN HA’OR OEWEEN HA’GOSHECH – G’D MAAKTE EEN SCHEIDING TUSSEN LICHT EN DUISTERNIS

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

Rabbi Boenn vraagt: Wat is de betekenis van het vers “jotzer or oeworee goshech – Hij vormde licht en creëerde duisternis” (Jesaja 45:7) m.a.w. waarom verwijst het woord “vormde” naar licht en daarentegen het woord “creëerde” naar duisternis? Hij antwoordt: Licht heeft substantie en het is daarom geschikter om over “vorming” van licht te spreken, duisternis daarentegen heeft geen substantie en daarom wordt het aangehaald als “creëren”. In het nederlandse equivalent komt het verschil tussen de zelfstandigenaamwoorden brie’a en jetsiera niet tot uiting. De eerstgenoemde refereert aan de schepping ex nihilo, van een oer substantie, daarentegen refereert het laatsgenoemde woord meer naar een reeds gevormde formatie.

Aldus verklaart het vers, “Hij vormde bergen (bestaande substantie) en creëerde (geen substantie) de wind. (Amos 4:13)

(Zohar vol.1 263a –hashmatot, siman 31)

“EN DUISTERNIS” refereert aan de valse profeten die de Heilige, gezegend zij Hij, separeerde van de ware profeten- “het Licht.” Zoals eerder is verklaard, “licht” verwijst naar de rechtvaardige.

(Tikkoenei Zohar, Tikkoen 40, 80a)

De Heilige, gezegend zij Hij, separeerde goed synoniem aan licht – zoals het vers zelf bevestigd, “G’D zag dat het licht goed was “ van kwaad wat synoniem is aan duisternis – “aldus separeerde G’D het licht van de duisternis.” Dit is het mysterie van het voorhang [kleed] in de Mishkan of Tabernakel, welke het Heilige der Heilige separeerde van de rest van de Mishkan. Zie Exodus 26:23.

(Tikkoenei Zohar, Tikkoen 67, 98b)

ZOHAR GENESIS (3)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE: WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

ZOHAR GENESIS

1:4 WAJAR ELOKIEM ET HA’ORKIE TOV – EN G’D ZAG DAT HET LICHT GOED WAS

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

Dit licht scheen en belichtte de wereld van het ene naar het andere einde en door haar werd de wereld geschapen. Maar de Heilige, geprezen zij Hij, voorzag dat er in de toekomst slechte mensen zouden zijn, dus Hij verschool het licht in de Komende Wereld voor de rechtvaardigen. Nu kun je je afvragen, ” Aangezien Hij het ging verschuilen, waarom heeft Hij het dan überhaupt geschapen?”

Het antwoord is dat Hij het gebruikte in het creëren van de Wereld.

En zelfs heden ten dage, ofschoon het verscholen is, existeert de wereld door haar werking. Iedereen die de inzichten van de geheimen van de Thora bereikt m.a.w. de wijsheid van Kabbala, zal dit licht verwerven, zoals is geschreven, ” En de Thora is licht ( Spreuken 6:23 ), en het is eveneens gescheven in, wajar Elokiem et ha’or kie tov ” en G’D zag dat het licht goed was.” De woorden “dat het licht [ goed was]”- et ha’or in het Hebreeuws – heeft de numerieke waarde van 613. Dit correspondeert met het aantal mitswot in de Thora en daarom de verwijzing naar de Thora, welke het verscholen licht is.

(Zohar Chadash, Bershiet 8a)

ZOHAR GENESIS (2)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

ZOHAR GENESIS

1:3 WE JOMER ELOKIEM JEHIE OR WAHIE OR – G’D zei, “ER ZIJ LICHT” EN ER WAS LICHT.

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

Telkens wanneer het woord wahie (“er was”) voorkomt, verwijst dat naar deze wereld en de Komende Wereld. Jehie Or -“Er zij licht”in deze Wereld; Wahie Or – “Er was licht”. Was – omdat het nadien was verhuld, zoals is verklaard, om te worden geopenbaard in de Komende Wereld.

(Zohar 1, 30b, 31b)

Rabbi Jose zei: Dit licht was compleet verhuld en zal alleen geopenbaard worden aan de rechtvaardigen in de Komende Wereld, zoals het vers zegt: ” Een licht is uitgespreid over de rechtvaardigen” (Psalmen 97:11). Rabbi Jehoeda zei: Zou het totaal verhuld zijn, had de wereld niet continu kunnen existeren, zelfs niet voor een moment. Echter, het is verhuld en zodanig kiemend voor zaad welke planten voortbrengt en op zijn beurt meer zaad en meer planten. Op deze wijze wordt de wereld gecontinueerd.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat iets van dit licht uitstraalt naar de wereld zodat hij continu kan existeren. En zo voedt de Heilige, geprezen zij Hij, de wereld. In elke plaats waar ‘s nachts Thora geleerd wordt, komt een straaltje neer van dat licht op diegenen die Thora studeren.

(Zohar Chadash,Bereshiet 8a)

ZOHAR GENESIS (1)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

ZOHAR GENESIS

1:3 WE JOMER ELOKIEM JEHIE OR – G’D zei, “ER ZIJ LICHT”

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

Rabbi Chiyya leert: De Heilige geprezen zij Hij voorzag dat de wereld niet kon existeren zonden een fundatie. Wat is de fundatie van de wereld? Een Tsaddik een rechtvaardig persoon zoals het vers verklaart, “Een tzaddik is de fundatie van de wereld.”(Spreuken 6:25) En een Tzaddik refereert aan “licht”, zoals het vers bevestigt, “Licht is zaad voor de rechtvaardigen.”(Psalmen 96:11)

Evenzo, dit mag afgeleid worden door vergelijking met de volgende zin, “G’D zag dat het licht goed was,”met een ander vers welke zegt, “Gezegend de Tzaddik, want hij is goed.”(Jesaja 3:10)

(Zohar Chadash, Bereshiet 7b)

Zohar, Bereshiet / Genesis – VOORWOORD & ZOHAR

ZOHAR, BERESHIET / GENESIS

VOORWOORD EN TOESTEMMING
RABBI DR. J. IMMANUEL SCHOCHET
PROFESSOR FILOSOFIE HUMBER COLLEGE,TORONTO

De Zohar is algemeen bekend als de “Bijbel van de Kabbala”. Zijn eminente plaats in het Joodse esoterisme is niet afkomstig door zijn ouderdom. Andere basiswerken van de Kabbala, zoals Sefer Yetzira en Sefer Habahir zijn van eerdere origine. De importantie van de Zohar moet eerder worden toegeschreven aan zijn allesomvattendheid, waardoor het de bron werd voor praktisch alle latere Kabbalistische leringen van de school van R. Isaak Luria en anderen.

Het auteurschap van de Zohar is terug te voeren naar Rabbi Shimon bar Jochai (bekend onder het acroniem Rashbi), de tweede eeuw Tanna (Mishna-geleerde) die de centrale meester is in de Zohar.

Dit betekent niet dat Rashbi de werkelijke schrijver is van de Zohar. In werkelijkheid had hij een schrijver, Rabbi Abba, die zijn leringen optekende.1 Dat neemt niet weg dat de Zohar zelf zijn openbaringen van de Thora-mysteries toeschrijft aan R. Shimon bar Jochai en zijn Chevraja, m.a.w. zijn naaste geassocieerden:2 zijn zoon R. Eleazar; zijn schrijver R. Abba; R. Jehoeda; R. Jossie ben Jaakov; R. Chizkija; R. Chiya; R. Jossie; en R. Jaakov bar Idi. 3

Vroege bronnen verklaren dat de samenstelling van de Zohar zich uitstrekt over de periode van Rashbi, zijn discipelen en die hun discipelen.4 De huidige vorm van de Zohar, in de orde van de parshiyot van de Thora, is van veel latere datum, d.w.z. meest waarschijnlijk van de periode van Geoniem, met sommige interpolaties van deze late editoren.5 De Zohar was vele eeuwen esoterisch, zoals überhaupt de studie van de Kabbala beperkt en alleen toegankelijk was voor een selecte groep van gekwalificeerde enkelingen. Pas in de dertiende eeuw werd het meer openbaar, met het naderen van de periode van de mystici met betrekking tot Ikveta deMeshicha, de periode die voorafgaat aan de komst van het Messiaanse tijdperk.6 Wat al was aangeven in de Zohar zelf, dat het Rashbi en zijn chevraja toegestaan werd om de Thora-mysteries te openbaren, maar met dien verstande dat dat niet eerder zou gebeuren dan bij het naderen van het Messiaanse tijdperk. En inderdaad, de openbaring en studie van de Zohar zal een katalysator zijn om de Messiaanse verlossing te verhaasten en naderbij te brengen.7 Het is aldus in deze tijdsperiode niet alleen toegestaan, maar zelfs ook verplicht om pnimiyoet haThora, de esoterische dimensie van de Thora te bestuderen. 8

NOTEN:

1. Zohar II:123b, zie ook ibid. III:287b and 296b.

2. Tikunei Zohar 1a; Zohar Chadash, Tikunim, 93d.

3. Zohar II:152b; ibid. III:127b en 287b. 4. R. Abraham Zaccuti, Sefer Yuchassin.

5. R.Abraham Galanti, (discipel van R.Moshe Cordovero), commentaar op de Zohar I:168a, in Or Hachamah, Bereishit, p.159b. 6. Zie R.Abraham Azulay, Introductie op Or Hachamah.

7. Zohar III:124b.

8. R.Chaim Vital, Sefer Hagilgulim, hfs

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

ZOHAR

1:1 BERESHIET BARA ELOKIEM ET HASHAMAJIEM WE ET HAARETS – IN HET BEGIN SCHIEP G’D DE HEMEL EN DE AARDE

Onze geleerden verklaren dat de wereld was geschapen met tien uitlatingen49 die verspreid waren over zes dagen van de schepping. Ondanks dat er maar negen uitlatingen schijnen te zijn, concluderen de geleerden dat bereschiet (“In het begin” ) ook een uitlating is, alhoewel het niet expliciet voorafgaat met de woorden “wejomer Elokiem”, “En G’D zei”… 50 De volgende passage verklaart deze ideeën.

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

Rabbi Abba zei: De hogere werelden zijn verhuld en alles wat is geassocieerd met de hogere wereld is ook verhuld, omdat zij allen een deel zijn van het sublieme mysterie van de dag, welke alle andere dagen inhoudt, d.w.z alle negen uitlatingen verspreid over de zes dagen van de schepping, zijn in de eerste uitlating Bereshiet “In het begin” inbegrepen.51 In dit stadium, is de schepping nog niet gematerialiseerd. Echter, wanneer de Heilige geprezen zij Hij, de schepping tot zichtbare existentie brengt, doet Hij de zes dagen van de schepping voortkomen,52 tijdens het tot standkomen van de fysieke schepping. Op dat moment, ging aan elk van de negen uitlatingen vooraf “En G’D zei.”, waardoor de schepping tot stand kwam. Maar aangezien de hogere wereld verhuld is en alles wat ermee is geassocieerd ook, “verklaart het vers alleen Bereshiet, en wordt het niet vooraf gegaan door “G’D zei”.

Dat het woord Bereshiet alle zes dagen van de schepping bevat kan gezien worden van het woord zelf, welk verdeeld kan worden in twee woorden Bere “Hij schiep” shiet “Zes”.53 Desondanks, terwijl Bereshiet nog steeds de zes dagen van de schepping bevat noemt het vers niet wie hen heeft geschapen, omdat dit refereert aan de verhulde hogere wereld welke verborgen blijft voor de geschapen wezens van de lagere werelden54 en daarom wordt Bereshiet, “In het begin” niet vooraf gegaan door “En G’D zei”.

Later, wanneer Hij kiest om de bestaande negen uitlatingen door welke de wereld was geschapen gedurende de zes dagen van de schepping openbaart en articuleert, wordt verklaard wie hen heeft gecreëerd Bara Elokiem Et Hashamajiem We Et Haarets “G’D Schiep De Hemel En De Aarde,”want dit refereert aan de geopenbaarde werelden. Daarom verklaart het vers Bara Elokiem – Zijn naam, Elokiem, is geopenbaard55

Echter, de hogere wereld zinspelend naar het woord Bereshiet, welke voorafgaat aan de materiele schepping blijft verhuld en ongespecificeerd wie het heeft geschapen, omdat het refereert aan de verhulde hogere wereld.

De lagere wereld is geopenbaard, zodat de daden van de Heilige geprezen zij Hij altijd zijn opgebouwd uit twee niveaus, verhulling en openbaring. Dit is het mysterie van de Heilige Naam, die zowel verhulling en openbaring is. De intentie is om te laten zien dat alles in de geopenbaarde wereld voorafgaat aan en afhangt van, de hogere wereld, hun bron.

(Zohar vol.1 39b)

NOTEN:

49. Avot 5:1

50. Rosh Hashana 32a; Megillah 21b; Zohar 15a, 30a.

51. Zohar, Hashmatot, p.256b; Zohar, Midrash HaNeélam, Bereishit. Zie ook Avot ibid en commentaren; Rashi, Bereishit 1:14, Ramban, Bereishit 1:1.

52. Mikdash Melech.

53. Dit wordt verklaart op talrijke plaatsen in de Zohar, eg: Zohar Vol.I, 15b, 24a, 56a; Tikkunei Zohar, Tikkun 11, 69, etc.

54. Or Hachama.

55. Zohar, Midrash HaNeélam, Noach.

Notities

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

NOTEN:

Bij VOORWOORD EN TOESTEMMING

1. Zohar II:123b, zie ook ibid. III:287b and 296b.

2. Tikunei Zohar 1a; Zohar Chadash, Tikunim, 93d.

3. Zohar II:152b; ibid. III:127b en 287b. 4. R. Abraham Zaccuti, Sefer Yuchassin.

5. R.Abraham Galanti, (discipel van R.Moshe Cordovero), commentaar op de Zohar I:168a, in Or Hachamah, Bereishit, p.159b. 6. Zie R.Abraham Azulay, Introductie op Or Hachamah.

7. Zohar III:124b.

8. R.Chaim Vital, Sefer Hagilgulim, hfs

Bij ZOHAR

49. Avot 5:1

50. Rosh Hashana 32a; Megillah 21b; Zohar 15a, 30a.

51. Zohar, Hashmatot, p.256b; Zohar, Midrash HaNeélam, Bereishit. Zie ook Avot ibid en commentaren; Rashi, Bereishit 1:14, Ramban, Bereishit 1:1.

52. Mikdash Melech.

53. Dit wordt verklaart op talrijke plaatsen in de Zohar, eg: Zohar Vol.I, 15b, 24a, 56a; Tikkunei Zohar, Tikkun 11, 69, etc.

54. Or Hachama.

55. Zohar, Midrash HaNeélam, Noach.

56. Or Hachama.