ZOHAR GENESIS (4)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE: WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

ZOHAR GENESIS

1:4 WAJAVDEEL ELOKIEM BEEN HA’OR OEWEEN HA’GOSHECH – G’D MAAKTE EEN SCHEIDING TUSSEN LICHT EN DUISTERNIS

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

Rabbi Boenn vraagt: Wat is de betekenis van het vers “jotzer or oeworee goshech – Hij vormde licht en creëerde duisternis” (Jesaja 45:7) m.a.w. waarom verwijst het woord “vormde” naar licht en daarentegen het woord “creëerde” naar duisternis? Hij antwoordt: Licht heeft substantie en het is daarom geschikter om over “vorming” van licht te spreken, duisternis daarentegen heeft geen substantie en daarom wordt het aangehaald als “creëren”. In het nederlandse equivalent komt het verschil tussen de zelfstandigenaamwoorden brie’a en jetsiera niet tot uiting. De eerstgenoemde refereert aan de schepping ex nihilo, van een oer substantie, daarentegen refereert het laatsgenoemde woord meer naar een reeds gevormde formatie.

Aldus verklaart het vers, “Hij vormde bergen (bestaande substantie) en creëerde (geen substantie) de wind. (Amos 4:13)

(Zohar vol.1 263a –hashmatot, siman 31)

“EN DUISTERNIS” refereert aan de valse profeten die de Heilige, gezegend zij Hij, separeerde van de ware profeten- “het Licht.” Zoals eerder is verklaard, “licht” verwijst naar de rechtvaardige.

(Tikkoenei Zohar, Tikkoen 40, 80a)

De Heilige, gezegend zij Hij, separeerde goed synoniem aan licht – zoals het vers zelf bevestigd, “G’D zag dat het licht goed was “ van kwaad wat synoniem is aan duisternis – “aldus separeerde G’D het licht van de duisternis.” Dit is het mysterie van het voorhang [kleed] in de Mishkan of Tabernakel, welke het Heilige der Heilige separeerde van de rest van de Mishkan. Zie Exodus 26:23.

(Tikkoenei Zohar, Tikkoen 67, 98b)

MITSWA 3

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze STUDIE, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1 t/m 4 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder studies en Archief.

MITSWOT ASEDE

POSITIEVE GEBODEN

MITSWA 3

LIEF TE HEBBEN, DE VERHEVENE – over Zijn mitswot, Zijn opdrachten en Zijn handelen, na te denken, nauwkeurig weer te geven en in detail te onderzoeken, om in staat te zijn Hem te begrijpen en om de uiteindelijke vreugde van dit begrip te ervaren. Dit is de liefde die op ons rust.

Zoals onze geleerden hebben verklaard (Sifré, Deuter. 6:6): “Het is geschreven (Deuter. 6:5): “Je moet van de Eeuwige, je G’D houden.” Maar hoe heeft men G’D lief? Daarop vervolgt het vers (Ibid.6): “Neem deze woorden [van de Thora] ter harte”– Want door deze woorden zul je Hem zien, die door spraak, de wereld tot existentie bracht”

Dit maakt duidelijk dat nauwkeurig onderzoek leidt tot begrip, besef; dit overlaad je met vreugde, met als resultaat, liefde. En zij zeiden ook [de Geleerden] dat deze mitswa de oproep inhoudt dat alle mensen de Verhevene zullen dienen en in Hem zullen geloven. Want als je van iemand houdt, wil je hem loven en prijzen en ook anderen oproepen om van Hem te houden zoals je zelf doet. Als je Eeuwige in waarheid lief hebt, door wat je uit Zijn waarheid hebt begrepen, zul je ongetwijfeld de eenvoudigen en de onwetenden oproepen voor de kennis van de waarheid die jij reeds beseft.

Zoals onze geleerden hebben verklaard (Sifré, Deuter. 6:5): ” Je moet van de Eeuwige, je G’D houden– maak Hem geliefd bij de mensen, zoals Abraham je vader, zoals is geschreven ( Gene. 12:5 ): en de personen die zij in Charan verworven hadden [m.a.w. de mensen die zij hadden bekeerd om G’D te eren].”

De intentie is om zoals Abraham te worden. Omdat hij de Eeuwige lief had, zoals het schrift getuigt (Jesaja: 41:8) “het zaad van Abraham die Mij lief had,” door zijn intensiteit van begrip en besef, riep hij andere vanuit ’n overvloed van liefde op tot geloof. Ook jij kunt Hem lief hebben, zodat je anderen tot Hem oproept.

HOOFDSTUK 1B

DE ZEVEN NOACHIDISCHE GEBODEN

VOORAFGAANDE AFLEVERINGEN, INLEIDING 1+2 + HOOFDSTUK 1a ZIE ONZE WEBSITE www.bethhamidrash.org ONDER STUDIES.

HOOFDSTUK 1B

7. Prometheusen Adam

Hoe groot het verschil in fundamentele attitude is met betrekking tot mens en de wereld tussen joodse traditie enerzijds en de op het griekse denken gebaseerde westelijke wetenschap anderzijds moge blijken ult enkele verhalen uit de griekse mythologie en in contrast daarmee uit de bijbel. Door de vergelijking van die verhalen wordt ook duidelijk welke houding men vanuit de Halacha zou kunnen aannemen ten opzichte van wat de griekse cultuur ‘hubris’, overmoed, heeft genoemd.

Een klassiek verhaal uit de griekse mythologie is dat van Prometheus. Prometheus en Epimetheus waren broers. Prometheus betekent zoveel als ‘die vooruitdenkt’, Epimetheus ‘die achteraf denkt’. Prometheus en Epimetheus waren de zonen van Titan, die tegen Zeus gestreden had. Prometheus was de mensen goedgezind en wilde hun het vuur verschaffen dat Zeus de mensen onthouden had omdat hij en zijn broer onder hen leefden. Hij steelt het vuur in een rietstengel. Zeus is razend. Hij stuurt Pandora met een doos met onheilen naar Epimetheus, die weliswaar gewaarschuwd was door zijn broer geen geschenken aan te nemen maar voor haar charmes bezwijkt. Hij neemt Pandora bij, zich in huis. Maar Pandora is nieuwsgierig: zij kijkt stiekem in de doos en alle onheilen, ziekten en rampen stormen eruit en verbreiden zich onder de mensen. Alleen de hoop bleef in de doos. Prometheus wordt voor straf aan de Kaukasus geketend en op gruwelijke manier gemarteld. Elke dag wordt zijn lever door een adelaar uit zijn lijf gescheurd, elke nacht groeit die weer aan.

Het verhaal is ontleend aan de griekse dichter Hesiodos en is duidelijk een uitgewerkte metafoor. Prometheus en Epimetheus zijn typologieën van de mensheid. Prometheus is het type van de geleerde, de wetenschapsman; Epimetheus van de mens die te laat nadenkt of helemaal met nadenkt bij wat hij doet, de zorgeloze mens. Pandora is het type van de bevallige, nieuwsgierige vrouw, maar ook van de mens die zich door geheimen tot onderzoek uitgedaagd voelt. Samen vertonen zij trekken die aan de mensheid eigen zijn. Wat in het verhaal van Hesiodos, zoals in vele griekse mythen, opvalt is de vijandschap tussen goden en mensen. De goden staan voor de natuur, maar ook voor de kosmische krachten. Vuur staat voor cultuur. Cultuur is datgene wat de mens op de chaos verovert. Maar met dat de mens zijn veroveringen doet groeit in hem de onzekerheid of hij dat wel mag. Hij voelt zich bedreigd. Hij beleeft de kosmische krachten, de krachten van de natuur als afgunstig. Zeus is de vader der goden, maar ook de projectie van alles waarvoor de mens in een in koortsfantasieën eindeloos uitgegroeide vaderfiguur bang is. Hij vertegenwoordigt de WET die de mens beperkt, waaraan de mens zich kan onderwerpen of waartegen hij in opstand kan komen wil hij uitgroeien tot volwassenheld. Maar dat kan vader Zeus – in de kinderlijk narcistische beleving van de mythenverteller – niet tolereren. Hij straft de menselijke overmoed op genadeloos wrede wijze.

Want het is in de griekse visie ‘hubris’, overmoed om het geluk, het succes of de kundigheld van de goden te benaderen. Nemesis, de wraakgodin is de personificatie van de wraakzucht van de goden als een mens te gelukkig, te succesvol of te kundig wordt. Een totaal ander beeld treffen wij aan in de bijbel. In de eerste plaats ontbreekt hier ten enenmale die afgunst en die vijandschap van de goden ten opzichte van de mensen die zo sterk aanwezig is in de griekse mythe. Maar er is een tweede aspect dat hier voor een goed verstaan van waar het in de halacha om gaat, aan de orde moet komen, een aspect dat te maken heeft met het westers-christelijke verstaan van de scheppingsverhalen.

De negentiende-eeuwse christelijke exegese heeft bedacht dat het boek Genesis ult verschillende bronnen moet samengesteld zijn, enerzijds vanwege het voorkomen van verschillende godsnamen in verschillende verhalen anderzijds doordat er hier en daar parallelle verhalen voorkomen. Zo worden vergelijkbare verhalen verteld over Abraham en over Isaak. En zo zijn er ook twee scheppingsverhalen. Bovendien komt in het zo-genaamde eerste scheppingsverhaal uit Gen 1 de godsnaam ELOHIM ( spreek uit ELOKIM, bhm) voor, in het tweede de combinatie JHWH ELOHIM (spreek uit: Adonaj ELOHIM) (spreek uit: HASHEM ELOKIM, bhm). Dat er twee scheppingsverhalen zijn was de rabbijnen ook al opgevallen, dat de godsnamen erin verschillen ook. Maar is het dan nodig een ‘scheikundige behandeling’ in de zin ‘van een bronnentheorie’ erop toe te passen?

De rabbijnse traditie kent de exegetische formule: ‘davar acheer’, ‘een andere zaak’ of ‘een andere benadering’. Als er van een bepaalde tekst meer dan een uitleg bestaat dan worden de ‘andere benaderingen’ of variante uitleggingen opgevoerd met de woorden ‘davar acheer’. Maar rabbijnse technieken en methoden zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. Zij hebben een lange voorgeschiedenis in de bijbel. 9

Het is heel goed mogelijk dat wij in Genesis 1 en 2 een voorbeeld voor ons hebben van wat in later tijd met ‘davar acheer’ aangeduid zou worden.In feite biedt een grote orthodoxe rabbijnse autoriteit uit onze dagen, Rav Joseph Baer Soloveitchik ult de Verenigde Staten ons in een opstel ‘De eenzame gelovige’ (The lonely man of faith) 10 een dergelijke interpretatie van beide scheppingsverhalen. Hij windt er geen doekjes om: er is sprake van twee verschillende scheppingsverhalen. Hij historiseert de verhalen niet en hij speelt ze niet uit tegen deontwikkelingen in de wetenschap. Hij verklaart met zoveel woorden: ‘Ik ben nooit ernstig verontrust geweest door het vraagstuk van de bijbels scheppingsleer versus het wetenschappelijke verhaal van de evolutie op zowel kosmisch als organisch niveau. 11Beide verhalen hebben hun eigen functie en betekenis. Het gaat om een tweevoudige typologie van de mens. Wat Soloveitchik in feite doe is belde verhalen als metaforen Iezen, waarbij ‘teken’ en ‘betekende’ niet persé hoeven samen te vallen en meestentijds niet samenvallen. Het teken verwijst naar het betekende.12

Adam verwijst naar ons. Wat in Adam leeft, leeft in ons. Soloveitchik spreekt over ‘Adam de eerste’ en ‘Adam de tweede’ en laat zelfs zien dat ook het gebruik van de verschillende godsnamen volledig functioneel is. Het gaat in het eerste scheppingsverhaal om een ander aspect van de mens dan in het tweede.

Gen 1:26-28:

En ELOHIM zei: Laat Ons een mens maken naar Ons beeld en Onze gelijkenis en zij zullen heersen over de vissen der zee en over het gevogelte van de hemel en over het vee en over de hele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En ELOHIM schiep de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van ELOHIM schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En ELOHIM zegende hen en ELOHIM sprak tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u en vervult de aarde en verovert haar en heerst over de vissen der zee en over het gevogelte van de hemel en over al het wild gedierte dat kruipt over de aarde.

Gen 2:7:

En JHWH (spreek uit: Adonaj) ELOHIM boetseerde de mens uit stof van de aardbodem en Hij blies in zijn neusgaten de levensadem en de mens werd tot een levend wezen.

Gen 2:15:

En JHWH ELOHIM nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te dienen (bewerken) en te onderhouden (bewaren).

Gen 2:18-22:

En JHWH ELOHIM zei: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal voor hem een hulp tegenover hem maken. En JHWH ELOHIM boetseerde uit de aardbodem al het wild gedierte van het veld en al het gevogelte van de hemel en hij bracht ze tot de mens om te zien hoe hij die ging noemen. En zoals de mens elk levend wezen zou noemen zo zou diens naam zijn.

Maar voor zichzelf vond hij geen hulp tegenover hem. Toen deed JHWH een diepe slaap op de mens vallen en toen hij sliep nam Hij een van zijn ribben (of: zijden) en sloot de plaats ervan met vlees. En JHWH ELOHIM bouwde de rib (of: zijde) die Hij van de mens genomen had tot een vrouw en Hij bracht haar tot de mens.( …)

Het is duidelijk dat beide verhalen elkaar op wezenlijke punten lijken te weerspreken. Wij noemen er enkele:

a. In Gen 1 brengen de elementen de dieren voort maar neemt ELOHIM de schepping van de mens voor zijn rekening. In Gen 2 boetseert JHWH ELOHIM de mens en de dieren uit (het stof van) de aardbodem.b. In Gen 1 wordt de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen,in Gen 2 wordt de vrouw niet geboetseerd maar uit een zijde of rib van de man gebouwd.

c. In Gen 1 krijgt de mens de opdracht vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen en de aarde te veroveren en over de dieren te heersen. In Gen 2 plant God een hof en plaatst de mens daarin en geeft hem de opdracht die te dienen en te onderhouden, anders vertaald: te bewerken en te bewaren.

In de lijn van Rav Soloveitchik is het niet nodig daar absolute tegenstellingen van te maken. Het gaat in belde verhalen om polaire aspecten in het mens~zijn zelf. Hij meent dat het in Gen 1 gaat om de majestueuze mens, geroepen om te heersen en om zijn kundigheden te ontplooien. In Gen 2 gaat het om een ander aspect, het relationele: mens en mens zijn op elkaar aangelegd (de sociale dimensie) en God en mens gaan op intieme voet met elkaar om (de religieuze dimensie).In Gen 1 klinkt als het ware: Het is niet goed als de mens alleen werkt en daarom wordt de mens niet alleen geschapen. Hij moet medewerkers hebben. In Gen 2 wordt gezegd: Het is niet goed dat de mens alleen is.

8. Halacha als intoming van de menselijke hubris

Gen 2 is dus een aanvulling en een correctie op Gen 1. De mens is meer dan uit Gen 1 zou kunnen blijken. Vandaar dat de bijbel in Gen 2:4, 5 – als het ware – zegt: ‘ ‘Davar acheer’ (= ‘nu een andere kant van de zaak’ of ‘nu een andere benadering’): Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden ten tijde dat JHWH de aarde en de hemel schiep. (…) En er was nog geen mens om de aardbodem te dienen (of: bewerken)….’En dan komen onder meer de bovengeciteerde verzen. Soloveitchik legt er de nadruk op dat het zowel in Gen 1 als in Gen2 om een goddelijke opdracht én een menselijke mogelijkheid gaat.Ook het majesteiteitelijke, de verovering van nieuwe werelden en de heerschappij over de schepping – dat wil zeggen alles wat daarmee samenhangt als de ontplooiing van de wetenschap. het beleid van een regering, de handel, enz. behoort geheel en al tot een door God gewilde zijde van de mens, waarvan Gen 1 zegt: Zie het was zeer goed.

Maar als het daarbij blijft voldoet de mens niet aan zijn totale goddelijke opdracht. Hij verschraalt, hij vermaterialiseert. Vandaar ‘davar acheer’: de aanvulling en correctie van Gen 2. De verovering moet tot dienen leiden en het heersen moet bewaren worden. In Gen 2 blijkt de mens niet alleen te zijn. Niet alleen is daar de vrouw, de partner van de mens. Daar is ook God die de vrouw aan de mens voorstelt en die zich als de gevende openbaart. Hij schenkt (BARA = scheppen = schenken) mens en schepping aan elkaar en man en vrouw aan elkaar. De naam van God in Gen 2 verwijst naar de openbaring op Sinaï. JHWH (spreek uit: Adonai) is zijn verbondsnaam. Het gaat in Gen 2 om een verbond: tussen mens en mens en tussen God en mens. God is hier niet de vijand, de afgunstige, maar vader en vriend. De relatie met God behoort tot de gegeven (geschapen, geschonken) mogelijkheden: de mens heeft het in zich om naar die mogelijkheden te leven. De weg daartoe is – zoals in de inleiding gezegd – voor de joodse mens de halacha. Want halacha is dienen en bewaren. In de halacha wordt de wandel van de mens (HaLaCH = wandelen) tot dienst aan God, mens en wereld.

Adam is niet de bijbelse Prometheus en God niet de bijbelse Zeus. Het mag zijn dat er trekken van overeenkomst zijn tussen Gen 3 en het verhaal van Pandora. In Gen 3 weet de slang Eva’s nieuwsgierigheid op te wekken en daar leidt Adams zwakheid tot hun zonde, maar wellicht ook tot hun volwassenheid: vanaf dat moment hebben zij de keuze tussen goed en kwaad, tussen goddelijk gebod en ongehoorzaamheid. Gen 3 zou men kunnen Iezen als een metafoor voor het verlies van de kinderlijke onschuld.

Maar bij Pandora ligt het anders: zij is de belichaming van de wraak van de goden. Het plan was van Zeus, en Hephaistos, ziin zoon, boetseerde haar uit klei, Athene, zijn dochter, gaf haar inzicht in de weefkunst, Aphrodite schoonheid en de zucht om te behagen, en zo werd zij de val van de domme Epimetheus.

En de oorzaak van deze keten van gevolgen is de menselijke overmoed, de hubris, die daarin bestaat dat de mens het kunnen en het geluk der goden durft te evenaren.

Men kan zeggen: Ook in Gen 1 en 2 is het element van ‘hubris’ aanwezig, maar die is alleen daar waar de mens slechts veroverend en heersend wil bezig zijn. Gen 2 voegt het element van dienen en bewaren toe. De mens naar Gods bedoeling is niet alleen de majesteitelijke, maar ook de dienende. En daarom heeft hij correct nodig. Hij moet leren de Juiste keuzes re maken. Dat is de weg van de halacha. De halacha leert de mens niet alleen te heersen over de schepping maar vooral ook over zichzelf. Dat is meer dan ‘wie zichzelf overwint is sterker dan die een stad inneemt’. Halacha is een continue training in het volgen van de juiste prioriteiten. Halacha staat dus niet tegenover wat Rav Soloveitchik ‘majestas’ noemt, de ontwikkeling van de wetenschap en de verovering van nieuwe werelden, maar normeert die. De halacha veronderstelt de ‘majestas’ en behoedt die voor een karikaturale uitgroei als gevolg van een ongeremde narcistische expansie. Halacha is intoming van de menselijke hubris, wanneer hubris zoveel is als overmoed en narcistische expansie. Halacha helpt de mens ongewenst gedrag af te leren en gewenst gedrag aan te leren. En dat met name in relatie tot wereld, medemens en God.

9. Een halacha voor noachiden

Het Christendom is de enige, of althans een van de zeer weinige godsdiensten, waar de centrale religieuze concepten niet onmiddellijk vertaald worden in gedrag. Ook dat is een griekse erfenis.13 Maar dat is niet altijd zo geweest. Het oudste Christendom was nog sterk halachisch gericht. Men hoeft er de brieven van Paulus maar op na te Iezen om te weten hoezeer het daarin op handelen, normatief handelen aankomt. Het oudste ‘kerkelijke’ besluit (Hand. 15) is evenzeer halachisch van aard en niet primair gericht op een geloofsinhoud zoals het christendom van na de tweede eeuw.

Een toenemend aantal mensen is tegenwoordig minder in traditionele geloofsinhouden geïnteresseerd. Zij zoeken meer naar een orthopraxie (juist handelen) dan een orthodoxie (juist belijden). De milieu crisis heeft daartoe bijgedragen, maar ook het falen van het christendom in de grote crises van deze eeuw: de beide wereldoorlogen, de verschillende genocides, de holocaust van de Armeniërs en die van de joden en die van de christelijke volken in Voor-Azië en Afrika. Om van de rest maar te zwijgen. Veel mensen zoeken naar een normering van het handelen.

Het rabbijnse jodendom kende de zogenaamde ‘Mitswot B’nee Noach’, de ‘opdrachten van de nakomelingen van Noach’ oftewel noachidische voorschriften. De regels en voorschriften waarnaar het oudste christendom leefde en die voor een deel bij Paulus terug te vinden zijn, verbonden met een stuk discussie over hun geldigheid, zijn op zijn minst sterk verwant daarmee.

Het is niet ondenkbaar – maar daar zou hard aan gewerkt moeten worden – dat men vanuit de halachische wortels van het oudste christendom probeert te komen tot het ontwikkelen van een noachidische halacha. Een keuze voor een autoloze zondag zou daarin niet ondenkbaar zijn. Het is duidelijk dat de regelgeving niet een arbitraire zaak mag zijn en evenmin een zaak waar men zich aan mag houden als men daar zin in heeft. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden die bindend zijn voor de betrokkenen, contracten die nageleefd worden. Afspraken en contracten maken een belangrijk deel uit van de halacha. Waarom dan met van een noachidische halacha? De wereld zou er wel bij varen. Misschien moeten wij opnieuw kiezen tussen Prometheus en Adam. Niet tegen ethiek maar voor halacha.

Aantekeningen

9. Zie: ‘Op zoek naar Thora’, hfdst 4, 5, blz 43-65, waar de auteur verslag heeft gedaan van eigen onderzoek op dit gebied en ver-wezen heeft naar andere publikaties op dit punt.

10. Soloveitchik, Joseph B., ‘De creativiteit van de Halacha’, inleiding

en samenstelling Reinier Munk, Hilversum, Gooi&Sticht, 1989.

11. a.w., blz 39.

12. Zie hiervoor: ‘De vergeten taal van het verhaal’, waarin uitvoerigstilgestaan wordt bij het verhaal van Genesis 1 en getoond wordt uit welke elementen dit verhaal is opgebouwd (blz 68-77). Zie voorts over metaforen en parabels als verhalen in beeldtaal: blz 19ev, 38. Dit bock beschrijft een door een van beide auteurs aan de Theater-school in Kampen ontwikkelde methode om verhalen en metaforen re verstaan en ermee te werken.

13. Zie in dit verband: ‘Gods Partner,, blz 2lev., 57.

ZOHAR GENESIS (3)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE: WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

ZOHAR GENESIS

1:4 WAJAR ELOKIEM ET HA’ORKIE TOV – EN G’D ZAG DAT HET LICHT GOED WAS

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

Dit licht scheen en belichtte de wereld van het ene naar het andere einde en door haar werd de wereld geschapen. Maar de Heilige, geprezen zij Hij, voorzag dat er in de toekomst slechte mensen zouden zijn, dus Hij verschool het licht in de Komende Wereld voor de rechtvaardigen. Nu kun je je afvragen, ” Aangezien Hij het ging verschuilen, waarom heeft Hij het dan überhaupt geschapen?”

Het antwoord is dat Hij het gebruikte in het creëren van de Wereld.

En zelfs heden ten dage, ofschoon het verscholen is, existeert de wereld door haar werking. Iedereen die de inzichten van de geheimen van de Thora bereikt m.a.w. de wijsheid van Kabbala, zal dit licht verwerven, zoals is geschreven, ” En de Thora is licht ( Spreuken 6:23 ), en het is eveneens gescheven in, wajar Elokiem et ha’or kie tov ” en G’D zag dat het licht goed was.” De woorden “dat het licht [ goed was]”- et ha’or in het Hebreeuws – heeft de numerieke waarde van 613. Dit correspondeert met het aantal mitswot in de Thora en daarom de verwijzing naar de Thora, welke het verscholen licht is.

(Zohar Chadash, Bershiet 8a)

MITSWA 2

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze STUDIE, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1 t/m 4 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder studies en Archief.

MITSWOT ASEDE

POSITIEVE GEBODEN

MITSWA 2

TE GELOVEN DAT G’D ÉÉN EN DEZELFDE ONDEELBARE EENHEID IS. Te geloven dat de Maker van de schepping en haar Eerste Oorzaak éen zijn, zoals de Verhevene heeft gezegd (Deuteronomium 6:4): ” HOOR, JISRAËL, DE EEUWIGE IS ONZE G’D, DE EEUWIGE IS ÉÉN.” In de meeste midrashiem vind je uitdrukkingen als: “om Mijn naam éen te maken,” “om mij éen te maken” en vele andere van die aard. De intentie hier is, dat Hij ons uit het slavenhuis nam en wat Hij ons verleende, alleen deed uit barmhartigheid en liefdadigheid, omdat we zullen geloven in de ÉÉNHEID, als onze verplichting. Op vele plaatsen wordt hier naar verwezen als “mitswat jichoed” [de mitswa om G’D als één te zien].

Deze mitswa refereert ook aan “het Koninkrijk van de Hemel,” als we zeggen: “om op te zich te nemen het juk van het koninkrijk van de hemel” (zie Barachot 13a) dat houdt in, erkenning van Zijn éénheid en er in te geloven.

DE ZEVEN NOACHIDISCHE GEBODEN HOOFDSTUK 1a

DE ZEVEN NOACHIDISCHE GEBODEN

VOORAFGAANDE AFLEVERINGEN, INLEIDING 1+2 ZIE ONZE WEBSITE www.bethhamidrash ONDER STUDIES.

HOOFDSTUK 1a

Halacha als regulering van gedrag en als intoming van de menselijke overmoed

1. Wat Is ‘halacha’?

Om maar met de deur in huis te vallen: Halacha is geen ethiek.

Halacha houdt zich bezig met het beschermen van belangen en dus met het definiëren ervan en met het reguleren van menselijk gedrag in functie daarvan.

Halacha is z’n zekere zin een gedragswetenschap, die zich bezig houdt
met afleren van ongewenst gedrag en het aanleren van gewenst gedrag.

Halacha is ook juridisch en jurisprudentieel van karakter. Het woord ‘halacha’ komt van het werkwoord ‘HaLaCH’, dat zoveel als ‘wandelen, lopen’ betekent en heeft onder meer betrekking op de ‘levenswandel’.

‘Onder meer’ inderdaad, want de halacha houdt zich ook bezig met de betrekkingen tussen mensen, tussen mens en God, mens en dier, mens en omgeving en dus ook mens en natuur. Wat de betrekkingen tussen mensen betreft vallen ook contracten eronder, dus ook het huwelijk en de huwelijksverplichtingen van gehuwden tegenover elkaar. Maar ook oorlogsbepalingen en werkgever-werknemerverhoudingen en bepalingen ten aanzien van hoe men te handelen heeft ten aanzien van de sociaal zwakken.

Op het punt van de relatie mens-God bepaalt de halacha bijvoorbeeld de gebedstijden, maar ook de bewoordingen van de gebeden en de vraag wanneer de mens tegenover God in schuld staat en hoe die schuld voldaan kan worden. Inzake de relatie tussen mens en dier houdt de halacha zich onder meer bezig met het boerenbedrijf.

En met betrekking tot de relatie mens-natuur/mens-omgeving definieert de halacha onder meer de regels voor het kappen van bomen en dus ook de bosbouw. En voorts bepaalt de halacha in de relatie mens-mens bijvoorbeeld ook de houding van de mens in medische situaties, zoals met betrekking tot geboorteregeling, abortus, euthanasie, en prioriteiten ten aanzien van intensive care.

2. Ethiek ls vormend, niet bindend

Datgene wat men in het Westen verstaat onder ethiek is een filosofische of theologische discipline en hoort in het jodendom niet onder de halacha maar onder de Aggada thuls. De Aggada omvat alles wat geen halacha is binnen de joodse traditie.

Het woord ‘Aggada’ kan men het beste verstaan vanuit de betekenis van het werkwoord ‘lehaggied’ dat ‘vertellen, zeggen, aankondigen, openbaren, bekendmaken’ betekent. En men komt de betekenis van het woord dan nog een stapje nader wanneer men bedenkt wat ‘Maggied Katoev’ in de Talmoed (de normatieve traditie codex) betekent,nl. De Bijbel wil zeggen’, of ‘Wij leren uit de Bijbel…,.De uitdrukking ‘Maggied sjé…’ betekent daar zoveel als ‘Wij leren (uit de Talmoed) dat…’. Dat betekent: alles wat de Traditie te leren biedt en wat niet ‘halachisch’ is in de zin van het formuleren van gedragsregels en afspraken, dat is Aggada en daar valt ethiek in onze zin van het woord dus ook onder. Dat betekent niet dat ethiek niet belangrijk is en dat men zich in het ‘jodendom met voor ethiek’ interesseert. Integendeel, in de Talmoed komen veel ethische uitspraken en beschouwingen voor en daar wordt toewijding op geleerd’. Alleen hebben deze niet de binden de kracht van de halacha. Ethiek is wel vormend maar niet bindend. Halacha is normatief én bindend.

Ethiek houdt zich wel met normen bezig maar is niet normatief. Wat de ethiek wel kan, juist doordat zij tot de Aggada behoort, is betekenissen opsporen en bewust maken. Ethiek draagt bij tot de bezinning over normen en waarden. De halacha konkretiseert die normen en waarden in bindende regels.

Ethiek kan een belangrijke kritische functie hebben. Zij kan de mensen bewust maken van wat wel en niet aanvaardbaar is en waarom. De ethicus Bonhoeffer heeft al heel vroeg velen bewust gemaakt van de gevaren van het opkomende nazisme. In die kritische bewustmaking ligt de kracht en de beperking van de ethiek.

3. Halacha of ethiek?

Er bestaat ook een joodse ethiek: een uitspraak als ‘Houd van de arbeid, haat hoge ambten en probeer met op goede voet te komen met de autoriteiten’ (Plrqé Avot I 10) is een ethische maxime maar heeft geen enkele uitwerking gekregen in de halacha in de zin dat het halachisch strafbaar zou zijn niet van werken te houden, graag een hoge functie te verwerven en op goede voet te verkeren met ministers en staatssecretarissen. Maar wat die uitspraak wel heeft gedaan, evenals bijvoorbeeld het boek Qohélet (Prediker), is de mensen bewust maken van wat het hebben van macht inhoudt, hoe men met het gezag om moet gaan, dat wil zeggen met mensen die het gezag vertegenwoordigen of die macht hebben. Ethiek schrijft niet voor maar geeft meningen en overwegingen en kaders om te kiezen. Men Ieze maar eens Qohélet (Prediker) 9:13 – 10:20; bijv. 10:4:

Indien de geest van een machtige zich tegen u verheft, beweeg u
dan niet van uw plaats, want kalmte voorkomt grote misstappen.

Dat wil zeggen: met macht moet men behoedzaam omspringen. Het is heel belangrijk te onderkennen wat het betekent geen macht te hebben en welke’ houding men moet aannemen tegenover mensen die wel macht hebben. Met nederigheid of kruiperigheid komt men dan niet ver, maar met arrogant gedrag evenmin. Een rustige, wijze zelfbewustheid is het meest op zijn plaats. Vandaaruit weet men ook op tijd te zwijgen en niet de toorn van de machthebber over zich heen te halen. Wat wel halachisch is, is het voorschrift uit Ex 22:27: ‘De ELOHIM ( in deze context ELOKIM, bhm ) zul je niet vervloeken en een vorst onder je volk zul je met verwensen.’ Daar is wel halachische jurisprudentie over. Dat voorschrift is halachisch zo uitgewerkt, dat ELOHIM ( in deze context ELOKIM, bhm ) zowel ‘rechters’ kan betekenen als ‘God’ en dus op beide slaat.’ Het voorschrift eist geen onderworpenheid maar een houding van respect en het heeft tot een hele jurisprudentiële discussie geleid over wat er nu precies afgewezen wordt en wat niet.Wat dus strafbaar is en wat niet. Daar heeft de passage uit Qohélet niet toe geleid.

Wie zich dus een beeld wil vormen van de laatbijbelse ethiek zoals die verworteld is in de bijbelse wijsheidsliteratuur, die kan daarvoor onder meer terecht in de boeken Prediker en Spreuken in de Bijbel, wie zich voor de oudste lagen in de halacha interesseert, die onderzoeke de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en als hij dan de wetten en voorschriften daaruit bekijkt, zal hij ontdekken dat daaronder wel ethische overwegingen liggen maar dat die niet beslissend zijn. Wat beslissend is is dat de regels uitvoerbaar moeten zijn. De regels zijn niet bedoeld als een inspiratiebron voor ethisch denkende mensen maar als handvatten voor rechters en rechtbanken. Daarom heeft het ethische denken van latere (nabijbelse) tijd, rond het begin van onze jaartelling zijn neerslag gevonden in een ethisch traktaat als ‘Plrqé Avot’, het halachische denken heeft zijn uitwerking gekregen door de arbeid van Leerscholen en Academies die tegelijk rechtscolleges waren. Die uitwerking vond plaats in een halachische jurisprudentie, die uiteindelijk zijn neerslag vond in de Misjna (rond 200) en de Talmoed (rond 500).

4. Willekeur?

Ethiek is altijd afhankelijk van het theologische of filosofische systeem waaraan ze haar beginselen ontleent. Halacha is niet afhankelijk van een theologisch of filosofisch systeem maar kan wel filosofisch of theologisch doordacht en beargumenteerd worden: in verschillende tijden hebben denkers van velerlei richtingen gepoogd een motivatie voor de halacha te ontwerpen; dat nam echter nooit weg dat niet de filosofie de constante was maar de halacha. Elk filosofisch of theologisch systeem heeft daarentegen zijn eigen ethiek. In de klassieke oudheid hadden de platonische en aristotelische filosofie hun eigen ethiek die echter hemelsbreed verschilde van de stöische en van de epicureese ethiek. En in onze tijd in het Westen verschilt demarxistische ethiek in vele opzichten van de katholieke, de lutherse, de doopsgezinde, de calvinistische en humanistische ethiek. Dat geeft aan ethiek iets willekeurigs. Ook bij de halacha kan zich een element van schijnbare willekeur voordoen. Men spreekt wel van ‘halachische decisoren . Dat zijn mensen die op basis van hun kennis van de halacha in staat zijn om halachische beslissingen te nemen.

Zo’n beslissing hangt in sterke mate af van de precedenten of modellen die de halachist hanteert en naar analgie waarvan hij zijn beslissing neemt. Ook in dat opzicht lijkt de halacha op bijvoorbeeld de Nederlandse jurisprudentie. Op basis daarvan kunnen verschillende rechters tot verschillende beslissingen komen, waarbij’ dan steeds in laatste instantie de uitspraak van het hoogste rechtscollege geldt. Wie echter bij de halacha als hoogste rechtsautoriteit geldt hangt in sterke mate af van het gebied waarop men een uitspraak wenst.

Op het gebied van de medische halacha zijn bijvoorbeeld Opperrabbijn Immanuel Jakobovits van Engeland, Rabbijn J. David Bleich ult Amerika en vooral Rabbljn Eliezer Wallenberg ult Israël grote autoriteiten. Zij zijn het beslist niet op alle punten met elkaar eens. Wil nu een dokter een uitspraak dan mag hij ze niet een voor een langsgaan en dan diegene volgen die hem het beste uitkomt. Hij moet weten wie hij vragen wil. Door te vragen bindt hij zich, zich aan diens uitspraak te houden. Het element van willekeur wordt onderkend en ondervangen door de keuze die men maakt en door de discipline die men zich oplegt.

5. Halachische jurisprudentie

Wij hebben aan het begin van dit hoofdstuk gezegd:

‘Halacha houdt zich bezig met het beschermen van belangen en dus met het definiëren ervan en met het reguleren van menselijk gedrag in functie daarvan.

Halacha is dus in zekere zin een gedragswetenschap, die zich bezighoudt met afleren van ongewenst gedrag en het aanleren van gewenst gedrag. Halacha is ook juridisch en jurisprudentieel van karakter.’ Dat betekent dat zij niet statisch van karakter is. De jurisprudentie is de dynamische zijde van het recht. In de jurisprudentie openbaart het recht zich als bij de tijd. Zo blijft de halacha ook niet op een bepaald punt staan. Zij giet haar inzichten niet onvergankelijke en onveranderlijke vaten als zouden het boventijdelijke geloofswaarheden zijn.

Daarom verklaart de halacha ook geen teksten maar zij interpreteert ze. Interpreteren is wezenlijk anders dan verklaren. Bij een interpretatie kan de oorspronkelijke betekenis van een tekst slechts relevant zijn in zoverre deze op dit moment aanhechtingsmogelijkheden voor nieuwe interpretaties biedt. De oorspronkelijke betekenis kan echter ook volledig schuilgaan achter innovatieve jurisprudentiële betekenissen die men eraan toekent. Bij een interpretatie stelt men zich de vraag: Welke betekenis kunnen wij nu, op dit moment, aan deze tekst geven om hem te kunnen laten functioneren naar de behoeften van het moment in een actueel rechtssysteem.

Een bekend voorbeeld daarvan ’s het begrip ‘geer’.

Als in Lev 19:33, 34 staat – en let daarbij op het voorkomen van de stam G-R in de tekst -: ‘Wanneer een vreemdeling (geer) bij u in uw land vertoeft (jagoer), dan zult gij hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling (geer) gelden die bij u vertoeft (ha-gar itchem), en gij zult hem liefhebben als u zelf, want gij zijt zelf vreemdelingen (gerim) geweest in het land Egypte. Ik ben Adonaj ( HaShem, bhm) uw God!’, dan heeft dat jurisprudentieel niets met vreemdelingenliefde (xenofilie) te maken, maar alles met hoe men zich dient te gedragen tegenover de proseliet, de jodengenoot. Want ‘Geer’ is de technische term geworden voor iemand die de stap heeft genomen over te gaan naar het jodendom met alle halachische consequenties vandien.2 Uit dat woord ‘geer’ zijn dan ook allerlei Juridische termen ontwikkeld: ‘lehitgayyeer’ (= overgaan tot het ‘jodendom); ‘giyyoer’ (= procedure van de overgang), etc.

Een ander voorbeeld ontlenen wij aan de medische halacha, waar men het woord ‘rodeef’ (iemand die een ander achtervolgt met het oogmerk die ander te doden) toepast op een foetus dat een gevaar betekent voor het leven van de moeder, in welk geval therapeutische abortus is toegestaan.3 Dat is interpreteren en dus niet verklaren of uitleggen. Het is meer ‘eisegese’ (Inlegkunde) dan ‘exegese’ (uitlegkunde).

6. Een fundamentele keuze

Nu wij hebben stilgestaan bij de vraag wat bet begrip ‘Halacha’ als gedragswetenschap en als jurisprudentieel proces inhoudt is het van belang helder te krijgen welke fundamentele keuze aan de Halacha ten grondslag ligt.

Er wordt weleens gezegd dat ‘het hebreeuws niet over een abstracte terminologie beschikt’ omdat de rabbijnen een voorkeur hadden voor verhalen.4 Het zij ons vergund hier met grote nadruk te verklaren dat dit baarlijke nonsens is. Men kan dit zo op deze wijze niet stellen. Het hebreeuws beschikt wel degelijk over een abstracte terminologie op verschillende gebieden. Weliswaar niet over een abstracte filosofische terminologie, wel echter over een abstracte jurisprudentiële terminologie en evenzeer over een abstracte argumentatie theoretische terminologie. Reeds in de oudste traditieverzamelingen (Misjna, Tosefta en halachische Midrasjim) kan men de ontwikkeling daarvan opmerken. En in de belde Talmoedim zijn ze tot volle ontplooiing gekomen.

Bovendien blijkt er onder de rabbijnen van het land Israël rond het begin van onze jaartelling tot aan de periode van de afsluiting van de Talmoed Jeroesjalmi, de talmoed van het land Israël (rond 400) een gedegen kennis van het grieks en van de griekse filosofie bestaan te hebben, zodat men mag aannemen dat als zij de ontwikkeling van een abstracte filosofische taal in het hebreeuws en/of aramees gewenst of noodzakelijk gevonden hadden, zij die zeker ter hand genomen zouden hebben. AI was het maar door het invoeren van griekse leenwoorden op filosofisch gebied in het hebreeuws en aramees. De joodse massa’s waren in die mate met de griekse taal vertrouwd dat griekse leenwoorden in het hebreeuws voorkwamen op alle terreinen van het leven in Israël. Vergelijkbaar met het engels in onze tijd.5

Bepaalde formules uit de grieks-romeinse wetgeving waren onder het volk populair in de taal van hun oorsprong. Als men er dus geen behoefte aan had een eigen hebreeuws-filosofisch abstract jargon te ontwikkelen, zoals men dat in de middeleeuwen gedaan heeft (Maimonides e.a.) maar wel een abstracte jurisprudentiële terminologie, dan lijkt daaraan een keuze ten grondslag gelegen te hebben. En deze keuze had iets te maken met het verschil in relatie met de werkelijkheid tussen de griekse en de joodse cultuur.

Zoals elders aangetoond6 is de binding met de werkelijkheid in het ‘jodendom bijzonder groot. Daarmee hangt ook de voorkeur samen die men heeft voor concrete termen. De Misjna is in zes delen verdeeld, die achtereenvolgens heten: Zaden (niet: Landbouw), Feesttijd (niet: Kalender), Vrouwen (niet: Relaties), Schadegevallen (met: Strafrecht), Heilige Zaken (niet: De problematiek van Heilig en Onheilig), en Reinheden (niet: Het stelsel van Rein en Onrein). Onder die hoofden groepeerde men alles wat er zakelijk mee verwant was.

Er bestaat in de rabbijnse literatuur geen Scheppingstheorie, er zijn wel scheppingsverhalen. (Wij komen daar in het vervolg nog op terug.) Het begrip ‘schepping’ verwijst niet primair naar een theorie over het ontstaan van de aarde, maar naar de werkelijkheid die als door God gegeven wordt beleefd. De belangrijkste connotatie van het begrip BaRA, ‘scheppen’ is ‘schenken’: de werkelijkheid wordt als gave beleefd en vandaaruit is het zich bewustworden van het ‘gave’-karakter van de werkelijkheid tegelijk het aangaan van een relatie met de Gever.

Deze sterke binding aan de werkelijkheid blijkt ook ult de bepaling van de gebedstijden: Men mag het ochtendgebed pas doen als men heeft kunnen constateren dat het licht geworden is, het avondgebed als men heeft kunnen vaststellen dat de schemering is ingevallen, het middaggebed na de hoogste stand van de zon. Het maanjaar wordt zodanig gecorrigeerd door periodieke afstelling op het zonnejaar dat de binding met waarneembare zaken als oogst en zomer gehandhaafd blijft. Met deze zin voor het concrete hangt ook een natuurlijk gevoel voor metaforen samen. Als men een abstract gegeven duidelijk wilde maken greep men naar een metafoor.

Rabbijnse verhalen zijn vaak uitgewerkte, uit het leven gegrepen metaforen. Een goed gekozen metafoor is vaak veelzeggender dan een goedsluitend logisch betoog.7 Uitvloeisel van die attitude is ook de keuze voor het concrete in de regelgeving van de Halacha. De grote aandacht van de halachische autoriteiten, de hiervoor genoemde ‘decisoren’, gaat naar de heel precieze definiëring van een probleemgeval of -situatie, een heel precieze analyse van de bronnen en van moeilijke precedenten daarin of van gevallen die analoog lijken en/of vanwaaruit men een transpositie kan maken. In leder geval moet de halachische uitspraak die gedaan wordt ‘naadloos’ op het probleem passen.

Als men zich nu afvraagt welke de keuze is die aan deze voorkeur voor concrete regelgeving ten grondslag ligt, dan kan men vaststellen dat het ‘jodendom, in het dilemma beheersing van de natuur versus beheersing van de krachten in de mens de voorkeur aan het laatste heeft gegeven: Halacha is als regulering van gedrag gericht op intoming van de menselijke overmoed. De mens moet leren zichzelf te beperken, in te tomen, om niet te vervallen in een narcistische egomanie die de hele wereld beleeft als een geweldige uitbreiding van zichzelf en daaraan ongelimiteerde rechten ontleent. De relatie tussen mens en wereld wordt dan als die tussen een baby en zijn moeder waarbij de moeder er volledig is en dient te zijn voor de behoeftebevrediging van het kind. Als daar van buitenaf grenzen aan worden gesteld door een uitwendige WET reageert het kind met onlustgevoelens. Deze wet wordt ervaren als een ‘verbod’, precies omdat hij een inbreuk betekent op het narcisme, dat spontaan en anarchistisch zijn weg gaat zonder naar links of rechts te kijken (… ).’ Burggraeve, in zijn boek over Levinas en de psychoanalyse, zegt hierover: ‘Het narcisme zoekt in feite een permissieve vader, die alle verlangens van het kind onmiddellijk en volledig inlost.’8 Is die vader niet van zins permissie te reageren dan resten nog slechts ofwel onderwerping ofwel opstand in de zin van het overtreden van de vaderlijke wet en van de kant van de vader een strenge, in de fantasie van het ‘kind’ soms zelfs genadeloze be- of afstraffing.

Aantekeningen

1. Men zie hiervoor het overzicht van de positieve en negatieve Mitswot – zoals die uit de Thora zijn afgeleid in een halachische jurisprudentie van meer dan vijfentwintig eeuwen – dat Willem Zuidema heeft weergegeven in een Aanhangsel bij de vijfde druk van zijn ‘Gods Partner, Ontmoeting met het jodendoom’, Baarn, Ten Have 1988, blz 242-271, en dan hier in het bijzonder de verboden 315, 316.

2. Zie: ‘Gods Partner’, de positieve mitswa 207 (blz 252).

3. Misjna Sanhedrin VIII 7; Maimonides, Mlsjné Thora, Hilchot Rotzeach 1, 9; vgl. Feldman, Rabbi Dr David M., Marital Relations, Birth Control and Abortion in Jewish Law, New York, Schocken Books 1988, blz 275. Het voorschrift met betrekking tot de achtervolger is door generalisatie uit onder meer Deut 22:27 ontwikkeld: men mag eigen of andermans leven redden door de vervolger te doden mits men deze – indien mogelijk – gewaarschuwd heeft.

4. Zie het verweer tegen deze voorstelling van zaken in Willem Zuidema, ‘Op zoek naar Thora’, verkenningen in de rabbijnse traditie, Baarn, Ten Have 1986, blz 37vv, en de referenties op blz 42.

5. Het moet ons van het hart dat wij de engelse overheersing niet alleen maar als positief beleven: onze straten zien er soms uit als die van een engelse kolonie! Een van de ministers ging enige tijd terug in zij’n subkoloniale attitude zelfs zover dat hij het engels tot voertaal aan de universiteiten wilde maken. Voor de oorlog wisten de Duitsers het al:’Holland annexiert sichselbst!’

6. Op zoek naar Thora, t.a.p.

7. Zie voor dit fenomeen in de bijbel, in de joodse en andere verhaal- culturen Willem Zuidema, ‘De vergeten taal van het verhaal’, Baarn, Ten Have, 1989, passim.

8. Zie voor dit aspect: Burggraeve, Roger, ‘Van zelfontplooiing naar verantwoordelijkheid, een ethische Iezing van het verlangen, ontmoeting tussen psychoanalyse en Levinas’, Leuven/Amersfoort, Acco, 1981, blz 30 et passim.

Sefer Hamitswot – MITSWA 1

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze STUDIE, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1 t/m 4 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder studies en Archief.

MAIMONIDES

SEFER HAMITSWOT

De 613 mitswot werden aan Mozes gegeven op de berg Sinaï samen met hun algemene grondprincipes, bijzondere karakteristieken en details. Deze algemene grondprincipes, bijzondere karakteristieken en details representeren de Mondelinge Wet, welke elk gerechtshof ontving van het vorige gerechtshof.

Er werden, na het geven van de Thora, ook andere geboden ingesteld. Zij werden ingesteld door de Profeten en Wijzen en opgelegd aan geheel Israël. Elk van deze geboden bevatten eveneens verklarende aspecten en details. Dit alles zal in deze tekst worden uitgelegd.

We zijn verplicht om al deze geboden te accepteren en in acht te nemen die de Rabbijnen hebben geïnstitutionaliseerd, [zoals wordt geïmpliceerd door Deuteronomium 17:11]: “Volgens de verklaring van de Thora die zij je instrueren en volgens het vonnis dat zij je zullen opleggen moet je handelen; wijk niet naar rechts noch naar links af van de uitspraak die zij je mededelen”.

Zij worden niet als toevoeging gezien aan de geboden van de Thora. Wat de intentie van de Thorawaarschuwing is (Deuteronomium 13:1): …voeg er niets bij, en neem er niets af.

MITSWOT ASE

DE POSITIEVE GEBODEN

MITSWA 1

TE GELOVEN IN HET G’DDELIJKE. Te geloven dat er een oorzaak en een reden is, welke de Maker is van al het geschapene, zoals de Verhevene heeft gezegd (Exodus 20:2, Deuteronomium 5:6): “Ik ben de Eeuwige, je G’D.”

En onze wijzen hebben verklaard (Makkot 23a): Zes honderd en dertien mitswot waren gegeven en verklaard aan Mozes op de Sinaï. Waarvan is dit afgeleid? (Deuteronomium 33:4): de Thora die Mozes ons heeft opgedragen.” De numerieke equivalent (gematria) van de Thora is 613. Dan vragen zij: “Is dit de gematria van de Thora? Is het niet 611?” En zij antwoordden: “Ik ben de Eeuwige jullie G’D” en “Laten er geen andere goden voor je zijn naast Mij” werden gehoord vanuit de mond van de Almachtige. Het is dan duidelijk dat “Ik ben de Eeuwige jullie G’D”en “Laten er geen andere goden voor je zijn naast Mij” werden gehoord vanuit de mond van de Almachtige.” in de 613 mitswot is inbegrepen en dat het een gebod is om te geloven, zoals we hebben uitgelegd.

DE ZEVEN NOACHIDISCHE GEBODEN INLEIDING 2

6. Leren is dialogeren

Dit boek heeft niet de presentie een nieuw ‘gelijk’ te bewijzen. Het is slechts een handreiking voor denken en praten over een nieuwe en onbekende, maar in feite reeds oude weg, die van de noachiden. Een ‘handreiking’, geen ‘handleiding’! Reeds Paulus had blijkbaar last van mensen die gelijk wilden hebben, want hij schrijft (1 Kor 11:16): ‘Indien iemand onder ons het erom te doen is gelijk te hebben, wij hebben die gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods (=joodse gemeenten).’

Dat wil met zeggen dat wij niet van discussiëren en argumenteren houden. Maar dan eerder in de zin dat wij de inzichten, ervaringen, commentaren en kritiek van de ander nodig hebben om zelf tot dieper inzicht te komen. Op dat punt vertelt de joodse traditie een ontroerend verhaal.

Van Rabbi Jochanan, een geleerde uit het land Israël uit de derde eeuw en samen met zijn zwager Res’ (= Rabbi Sjimon ben) Laqisj, hoofd van de leerschool in Tiberias, vertelt de Babylonische Talmoed (bBaba Metsia 84a) dat hij buitengewoon knap was:

‘Op een dag was hij aan het baden in de Jordaan, en Resj Laqisj (toen nog een gladiator) zag hem (en werd op slag verliefd op hem, denkende dat Rabbi Jochanan een vrouw was; hij droeg kennelijk geen baard!) en dook hem na in de Jordaan. Zei Rabbi Jochanan tot hem: ‘Jouw kracht zou in dienst van de Thora moeten staan!’, waarop Resj Laqis’ antwoordde: ‘Jouw schoonheid zou die van vrouwen moeten zijn!’Waarop Rabbi Jochanan zei: ‘Als jij terugkeert (tot de Thora), dan zal ik je mijn zuster (tot vrouw) geven; die is nog schoner dan ik!’ Hij nam op zich ommekeer te doen en wilde toen teruggaan naar zijn wapenrusting (als gladiator) maar die paste hem niet meer (hij was kennelijk in een oogwenk afgevallen of er lag toch enige tijd tussen!). Hij (Rabbi Jochanan) leerde hem bijbel en misjna en maakte van hem een groot man.’

– De talmoed vertelt dan dat er op een dag een scherp dispuut was in het leerhuis over de vraag wanneer een wapen onreinheid kon oplopen. Resj Laqisj heeft daar een deskundige opinie over en Rabbi Jochanan reageert dan zuur: ‘Meneer de rover weet van wanten!’ Waarop Resj Laqisj’ pareert met: ‘Dat heb ik aan jou te danken; toen was ik een meester onder rovers, nu hier.’ ‘ja, door jou onder de vleugels van de Thora re brengen.’

De discussie was zo persoonlijk en zo venijnig geworden dat Rabbi Jochanan ziek werd en als gevolg daarvan ook Resj Laqisj, zo zelfs dat hij, stierf. Rabbi Jochanan treurde diep over hem.

De rol van Resj Laqisj werd overgenomen door Rabbi El’azar ben P’dat. Een buitengewoon intelligente man, die bij elke uitspraak van Rabbi Jochanan wel een bewijs wist uit de tannaïetische literatuur (tot 200). –

‘Sprak Rabbi Jochanan: Ben jij als de zoon van Laqisj? De zoon van Laqisj, als ik een uitspraak deed, bracht hij vierentwintig tegenwerpingen, waarop ik vierentwintig antwoorden gaf. En zo verdiepte zich de halachische discussie. Maar jij weet alleen een bewijs (voor mijn gelijk!) te leveren uit de tannaitische literatuur!

Er bestaat nogal wat belangstelling voor verhalen in de joodse traditie en in de joodse literatuur. Wat is de bedoeling daar nu van? Wat wil de verteller daar nu eigenlijk mee?

Bovenstaand verhaal is te vinden in het traktaat Baba Metsia van de Babylonische Talmoed, op bladzijde 84a. Het werd kort geleden op sappige en humoristische wijze verteld op een gastcollege aan de Rijksuniversiteit Utrecht, door de grote talmoedgeleerde, rabbijn en hoogleraar, Louis Jacobs, schrijver van een aantal belangrijke boeken op dat terrein. Iedereen lachte, maar iedereen begreep ook de pointe van het verhaal. Het is niet zomaar een anekdote. Het is een verhaal dat iets wil overbrengen op een zodanige manier dat de luisterende talmoedleerling die pointe nooit meer vergeet. Wat is de bedoeling van het bovengenoemde verhaal? Ons historische informatiegeven? Ons een blik gunnen in de leerscholen van de derde eeuw? Ons achtergrondinformatie geven over Resj’ Laqlsj’ en Rabbi Jochanan? Of wordt hier duidelijk gemaakt dat het ten diepste met moet gaan om ons gelijk, omdat we dan onvermijdelijk altijd weer in een machtsstrijd komen? En daar heeft juist het christendom zijn ongelofelijke verdeeldheid aan te danken, ondanks Paulus’ waarschuwing.

Het grappige is dat Louis Jacobs de nadruk erop legde dat men buitengewoon op zijn hoede moet zijn met het historiseren van de informatie van de Talmoed. Sommige stukken zijn architectonisch zo ongelofelijk knap geredigeerd, dat het ondenkbaar is dat het de hoofdbedoeling van de redacteur was een historisch beeld te schetsen. Ze wilden iets overbrengen. En wil men dat op het spoor komen dan moet men die architectuur nauwkeurig ontleden, want dan komt men erachter waarop de redacteur nu precies de nadruk wilden leggen. Elk onderdeeltje van het gebouw is functioneel in het geheel, maar er uitgelicht zegt het iets anders dan de redacteur bedoelde. Iets van die architectuur zullen wij ook laten zien in de hoofdstukken die de noachidische voorschriften meer in detail behandelen (hoofdstuk 4-7).

7. Halacha

Hierboven was sprake van ‘halacha’. Dat woord komt van een Hebreeuws werkwoord dat ‘wandelen’ betekent. Halacha heeft met levenswandel te maken, maar met nog veel meer.

De halacha is een systeem van bindende afspraken op alle terreinen van het leven, afspraken waaraan men elkaar houdt en die teruggaan op de Thora. ‘Thora’ betekent onderwijs’. De Thora zijn de eerste vijf boeken van de bijbel, die volgens het jodendom Gods onderwijs omvatten, dat Hij via Mozes op de berg Sinaï aan Zijn volk Israël heeft geschonken. De basis van de halacha ligt in de Thora. Maar de uitwerking vindt plaats in een rabbijnse jurisprudentie. Dat wil zeggen dat in de loop van de eeuwen voortdurend is nagedacht over de wijze waarop een bepaald voorschrift uit de Thora moet worden geïnterpreteerd om als een bindende afspraak te kunnen gaan functioneren. Deze afspraak heeft ook een verbindende werking binnen een gemeenschap, zodat mensen op elkaar aankunnen en de gemeenschap niet uit elkaar valt. Een consequentie is ook dat (rabbijnse) rechtscolleges in gevallen van overtreding, twijfel of geschillen er uitspraken over kunnen doen.

De idee dat de noachidische voorschriften in zekere mate bindend zouden moeten en kunnen zijn kan onder christenen nogal wat bezorgdheid oproepen. Daarvan getuigt ook de volgende anekdote:

Een spreker hield ergens een voordracht. Hij sprak over de betrekkingen tussen jodendom en christendom en over de plaats van de Thora in het leven van de jood. In de pauze werden vragen ingezameld en daaronder was er een over ‘de noachidische geboden’. De spreker probeerde daarop zo goed en zo kwaad als het ging een antwoord te geven. Een dame uit het publiek raakte duidelijk geëmotioneerd en zei: ‘Maar dan worden we toch juist weer gevangen in de Wet waarvan wij juist door Christus bevrijd zijn?’De spreker vroeg aan de dame: ‘Rijdt u zelf auto? En bent u van ver?’De dame antwoordde: ‘ja ik woon hier twintig kilometer vandaan. Maar wat heeft dat ermee te maken?’De spreker zei: ‘Rijdt u dan straks eens die twintig kilometer van begin tot einde aan de linkerkant van de weg!’ ‘ja, dat kan natuurlijk niet, want dan maak ik ongelukken.’ De spreker reageerde: ‘En dat is nu precies de functie van de Thora en van de noachidische regels. Verkeersregels zijn afspraken waaraan we ons naar de mate van het mogelijke houden om ongelukken te voorkomen. De noachidische voorschriften hebben het karakter van bindende afspraken die wij als niet-joden zouden kunnen maken. Maar wat ons dwars zit is de angst voor de wet, waarmee Paulus in zijn tijd geconfronteerd werd. Maar dat was niet de Thora. Dat was de romeinse ‘Lex’ of een Thora die door de mensen tot een romeinse ‘Lex’ gemaakt was. Maar als je de Thora tot een romeinse ‘Lex’ maakt, dan kan de Thora geen leven meer geven. En dat is wat de Thora wil: leven schenken en leven zijn. ‘Thora Chajjiem’ betekent:

‘De Thora is leven’ en ‘Thora Chajiem’ houdt in: ‘De Thora geeft leven

8. De opzet van het boek

In de eerste drie hoofdstukken willen wij proberen een beeld te schetsen van de fundamentele keuze die aan de halacha ten grondslag ligt. Daartoe is het nodig wat uitvoeriger aan te geven wat ‘halacha’ nu eigenlijk is en wat het (ook inhoudelijke) verschil is met ethiek. Daarna zullen wij trachten een beschrijving te geven van de keuze mogelijkheden dienaangaande waarvoor het talmoedische jodendom stond en staat. In dat verband willen wij ook toelichten wat wij onder het begrip ‘overmoed’ in de titel van het hoofdstuk verstaan. Vervolgens zullen wij enige aandacht schenken aan enkele bijbelse noties. En tenslotte zullen wij ingaan op de gevolgen voor mens en milieu die een vergelijkbare keuze als welke het talmoedische jodendom gemaakt heeft op dit moment zou kunnen hebben.

Daarnaast wordt ook door onderzoekingen als van Flusser en Safrai – in ons land geen onbekenden – duidelijk dat binnen het oudste christendom voor niet-joden is gedacht aan een soort ‘noachidisch statuut’. De beslissingen van het apostelconvent die als beleidslijn voor Paulus zouden gelden, en die in twee redacties in het boek Handelingen (15:28, 29; 21:25) voorkomen, zijn naar vorm en inhoud gelijk aan de noachidische voorschriften in een bepaalde fase van hun ontwikkeling.5

Het lijkt erop dat het oudste oosterse christendom in zijn voorpaulijnse fase een groepering binnen het jodendom is geweest dat aan niet-joden niet de verplichting wilde opleggen eerst jood te worden om christen te kunnen worden. In feite correspondeerde de houding van het oudste, oosterse christendom in dat opzicht met de houding van het jodendom toen en sindsdien, namelijk in dat opzicht dat men het toejuicht wanneer niet-joden leven naar de noachidische code, maar dat het geloofsovergangen naar het jodendom niet alleen niet stimuleert, maar zelfs probeert te ontmoedigen. Het jodendom is geen missionaire godsdienst. Dat het toch altijd een grote aantrekkingskracht op niet–oden heeft gehad, bijkt onder meer uit het aantal grafstenen van proselieten op de antieke joodse begraafplaats in Rome. Een proseliet is iemand die wel overgegaan is en die in alle opzichten geldt als een geboren jood, een jood in volle rechten.

De geschetste problematiek vraagt dus duidelijk om bezinning. Met dit boek willen we een aanzet tot deze bezinning geven.

Daarom ook willen wij in de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 proberen ons een beeld te vormen wat het leven naar de zeven noachidische voorschriften concreet zou kunnen inhouden.

Daartoe benaderen wij de noachidische voorschriften als ‘hoofdvoorschriften’, die gedifferentieerd kunnen worden in een aantal nauwkeuriger omschreven detailvoorschriften. Het is niet ondenkbaar dat de plaats in de Talmoed waar sprake is van dertig noachidische voorschriften (bChoellin 92a-b) te maken heeft met een jurisprudentiële uitwerking van de zeven hoofdgeboden. Wij komen in navolging van een aantal joodse geleerden tot een iets hoger totaal.

De idee de noachidische voorschriften zo te benaderen is beslist niet nieuw. Afgezien van de talmoedische indicaties in die richting zijn daar uitspraken als in het 13e eeuwse geschrift Sefer haChinoech (eind 13e E), dat toegeschreven wordt aan R. Aharon halevi van Barcelona (1235-1300), en dat gebaseerd is op en een uitwerking geeft van de 613 mitswot:

‘Evenzo met betrekking tot Afgodendienst hebben zij (de noachiden) één gebod, dat uiteenvalt in vele delen.6

Dat wij bij onze poging tot nadere detaillering ons, in navolging van auteurs als Lichtenstein en Clorfene/Rogalsky, hebben laten leiden door de formuleringen van Maimonides in zijn weergave van de 613 Mitswot en zijn Misjnee Thora, is geen nieuwe vorm van annexatie. Wij zijn er van overtuigd dat de uitspraak van de traditie ‘De Thora is op Sinaï gegeven’ inhoudt dat zij aan het Volk Israël is gegeven en dat het wel annexatie is als wij zouden pretenderen dat zij ook aan de niet-joodse wereld zou toebehoren. Maar wij kunnen de ‘613 Mitswot’ wel zien als een model, dat ons kan helpen bij de formulering van een mogelijke uitwerking van de noachidische voorschriften. Die uitwerking is een zaak van een noachidisch~halachische jurisprudentie. En elke hulp daarbij van joodse zijde is meer dan welkom.

Daarnaast is het echter zinvol aan de noachidische voorschriften, ook wel genoemd de geboden voor (van?) de noachiden of de ‘zonen van Noach’, een plaatsbepaling te geven.

Dat is de achtergrond van de laatste hoofdstukken. Hierin wordt, vanuit de vraag welke historische achtergronden daarbij een rol hebben gespeeld, uitvoeriger dan in de voorgaande hoofdstukken ingegaan op de verhouding van de verschillende versie reacties die van de zeven noachidische voorschriften bestaan.

Deze hoofdstukken zijn een bewerking van een voordracht die een van beide auteurs in 1978 heeft gehouden op een Colloquium van het institutum Iudaicum in België en die geen andere pretentie had dan een bescheiden bijdrage te willen zijn aan de discussie over de noachidische geboden in het raam van dat Colloquium. De vraag die eraan ten grondslag ligt is, of het wellicht mogelijk is het beschikbare traditiemateriaal te plaatsen binnen het halachische proces voorzover dit betrekking had op de relaties tussen jodendom en niet-joden in de Tweede Tempelperiode en daarna tot de afsluiting van de Talmoed, en binnen die periode dan vooral van rond 150 voor tot 300 na het begin van onze jaartelling. De vraag die methodisch daarmee samenhangt) is dan of van daaruit wellicht ook iets te zeggen valt over de datering van bepaalde teksten. Wij hebben ons dus geconcentreerd op die teksten die een belangrijke rol hebben gespeeld in de procesmatig ontwikkeling van de halacha op dit punt.

Een laatste terminologische verduidelijking is op zijn plaats. In de volgende hoofdstukken, met name hoofdstuk 4 tot 7 zullen wij nogal eens het woord ‘soegia’ laten vallen.

Het woord ‘soegia’ stamt uit het talmoedisch aramees en kan ‘wandeling’ betekenen, maar vandaaruit ook ‘halacha’ (van HaLaCH = wandelen). En vervolgens ook studie of les, met name een min of meer afgesloten Talmoedgedeelte dat zich met één halachische probleem bezighoudt.

Een ‘soegia’ kan relatief lang zijn, zoals in hoofdstuk 6 zal blijken, maar ook heel kort. De lengte bepaalt echter niet het belang, al wordt deze vaak wel bepaald door de hoeveelheid materiaal dat in verband met een probleem is overgeleverd.

Wat belangrijk is, is het onderkennen van de methodische opbouw van een ‘soegia’, de architectuur ervan.

Daartoe zullen wij in de hoofdstukken 4 en 7 ook een poging ondernemen. Door die methodische opbouw te onderkennen komt men ook de betekenis op het spoor en krijgt men ook een inzicht op welke wijze de soegia in de geschiedenis heeft gewerkt.7

Aantekeningen:

5. Zie: Flusser, David en Safrai, Shmuel, Das Aposteldekret und die Noachitischen Gebote, in: ‘Wer Tora vermehrt, mehrt Leben’, Festgabe fair Heinz Kremers zum 60. Geburtstag, herausgegeben von Edna Brocke und Hans-joachim Barkenings, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1986, p173-192. De zgn. westelijke tekst van Hand 15:28-29, waarvan de Codex Bezae de belangrijkste getuige is, stemt niet alleen sterk met 21:25 overeen, maar ook met de zgn. drie hoofdgeboden, die geen jood op straffe des doods, zelfs om zijn eigen leven te redden, mag overtreden. Deze ge-/verboden stemmen op hun beurt weer overeen met een van de oudste varianten van de noachidische geboden. Ze wijzen af wat het jodendom het diepste verafschuwt.

6. Sefer hachinoech, ed. Chavel, Jerusalem, Mosad harav Kook, 1952, p543.

7. Op dit punt zijn wij grote dank verschuldigd aan de grote Talmoedgeleerde Louis Jacobs, die zowel in zijn boeken als ‘The Talmudic Argument, A study in Talmudic reasoning and methodology’, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, als ook in de colleges die hij nog dit voorjaar (1990) gaf aan de Universiteit van Utrecht, ons voortreffelijk gereedschap in handen geeft.

ZOHAR GENESIS (2)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

ZOHAR GENESIS

1:3 WE JOMER ELOKIEM JEHIE OR WAHIE OR – G’D zei, “ER ZIJ LICHT” EN ER WAS LICHT.

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

Telkens wanneer het woord wahie (“er was”) voorkomt, verwijst dat naar deze wereld en de Komende Wereld. Jehie Or -“Er zij licht”in deze Wereld; Wahie Or – “Er was licht”. Was – omdat het nadien was verhuld, zoals is verklaard, om te worden geopenbaard in de Komende Wereld.

(Zohar 1, 30b, 31b)

Rabbi Jose zei: Dit licht was compleet verhuld en zal alleen geopenbaard worden aan de rechtvaardigen in de Komende Wereld, zoals het vers zegt: ” Een licht is uitgespreid over de rechtvaardigen” (Psalmen 97:11). Rabbi Jehoeda zei: Zou het totaal verhuld zijn, had de wereld niet continu kunnen existeren, zelfs niet voor een moment. Echter, het is verhuld en zodanig kiemend voor zaad welke planten voortbrengt en op zijn beurt meer zaad en meer planten. Op deze wijze wordt de wereld gecontinueerd.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat iets van dit licht uitstraalt naar de wereld zodat hij continu kan existeren. En zo voedt de Heilige, geprezen zij Hij, de wereld. In elke plaats waar ‘s nachts Thora geleerd wordt, komt een straaltje neer van dat licht op diegenen die Thora studeren.

(Zohar Chadash,Bereshiet 8a)

ZOHAR GENESIS (1)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

ZOHAR GENESIS

1:3 WE JOMER ELOKIEM JEHIE OR – G’D zei, “ER ZIJ LICHT”

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

Rabbi Chiyya leert: De Heilige geprezen zij Hij voorzag dat de wereld niet kon existeren zonden een fundatie. Wat is de fundatie van de wereld? Een Tsaddik een rechtvaardig persoon zoals het vers verklaart, “Een tzaddik is de fundatie van de wereld.”(Spreuken 6:25) En een Tzaddik refereert aan “licht”, zoals het vers bevestigt, “Licht is zaad voor de rechtvaardigen.”(Psalmen 96:11)

Evenzo, dit mag afgeleid worden door vergelijking met de volgende zin, “G’D zag dat het licht goed was,”met een ander vers welke zegt, “Gezegend de Tzaddik, want hij is goed.”(Jesaja 3:10)

(Zohar Chadash, Bereshiet 7b)