PARASHAT WAJIKRÁ

En Hij riep (Leviticus 1:1 – 5:26)

SEFER WAJIKRÁ ( TORAT KOHANIEM )

Een van de redenen voor het offeren van dieren, welke door Nachmanides wordt bediscussieerd op Leviticus 1,9, luidt als volgt: “Het zou geschikter geweest zijn als de dwazen, die dachten dat de dierlijke offerwetgeving alleen maar een scherpstelling was voor de mensen die gewoon waren te offeren aan heidense godheden, meer aandacht zouden hebben gehad voor de reden die Maimonides er aan gaf. Hij beschrijft de mensen die te midden van de Joden leefden als godaanbidders van de dieren in kwestie.
Het Joodse Volk moest leren, door slachting van juist die dieren, dat zij geen godheden waren. Tot vandaag de dag worden om die reden koeien in India niet geslacht. De handelingen van de mens bestaan uit drie elementen: gedachte, spraak en uitvoering. G’D gebiedt dat wanneer de mens heeft gezondigd en een dierlijk offer brengt als een zondeoffer, hij zijn handen (zijn gewicht) op het dier moet plaatsen als een symbool van de zondige handeling die hij heeft begaan. Hij moet, voorafgaand aan de poging tot goedmaking, een symbolische woordelijke confessie afleggen. Hij moet het dier in het vuur laten opgaan, m.a.w de ingewanden, inclusief de nieren, de organen waarin de zondige gedachten zijn origine heeft. Vervolgens de poten, die de handen en de benen symboliseren, en de organen zijn die de meest zondige intenties uitvoeren.
Hij moet het bloed van het dier sprenkelen op het altaar, het bloed representeert, nevesh zijn levensvorm, zijn zielskracht. Door het doen van deze handelingen, concentreert de zondaar zich, met lichaam en ziel, op de enormiteit die hij heeft begaan tegenover zijn G’D en hij zal zich realiseren dat hij in feite zijn eigen leven had moeten geven om de zonde goed te maken, en niet dat van een onschuldig dier. Het is alleen door de verleende barmhartigheid van G’D aan hem, dat hij in staat is om het leven van een dier te offeren, in plaats van zijn eigen leven.

Vele filosofen hebben conceptuele problemen met het begrip, hoe dierlijke offers, toenadering, verzoening kunnen bewerkstelligen tussen Israël en G’D.
In zijn kuzari, heeft Rabbi Jehoeda Halevi geprobeerd dit aan de twijfelaars uit te leggen. Hij verklaart dat de affiniteit welke reeds bestond tussen G’D en het Volk van Israël onafgebroken is, door middel van offers die gebracht worden op het altaar in de Tempel. Het staat gelijk aan de affiniteit welke existeert tussen de spirituele levensvorm, zielskracht nevesh en het lichaam.
Leven, m.a.w de continuerende existentie van de ziel in het lichaam, wordt mogelijk gemaakt door het nemen van voedsel door het lichaam, welke de ziel draagt en hecht aan het lichaam.
Juist zoals we niet in staat zijn te begrijpen hoe het proces van tastbaar voedsel zich vertaalt naar, en assimileert met, een ontastbare spirituele kracht zoals de ziel, ofschoon wij het effect ervaren, zo zijn wij ook niet in staat te begrijpen hoe en waarom de Shechina onze offers benodigd om de wederzijdse hechte relatie tussen ons en G’D te behouden.
Echter het feit blijft bestaan, dat onze affiniteit met G’D behouden blijft door dierlijke offers. Tot zover de Kuzari.
Rabbi Jitzchak Arama, auteur van de Akeydat Jitzchak concludeert dat in de ware zin de Shechina, offers natuurlijk niet “nodig”heeft.

De Ari zal (Rabbi Jitzchak Luria) heeft de manier waarop de affiniteit van de ziel met het lichaam in stand wordt gehouden op een schitterende wijze uitgelegd.
Hij zegt: “Er is niets dat niet een element van heiligheid bevat. Onze geleerden hebben reeds eerder verklaard dat er geen grashalm in onze wereld is die geen mazzal in de “hogere” heeft die het instrueert om te groeien (Bereshiet Rabba 10,7); deze celestische kracht oefent grote invloed uit op het verloop van de grashalm. Deze invloed is van nature spiritueel en wordt overgebracht in het fysiek functioneren, in overeenstemming met de natuurlijke wetten. Enigszins hetzelfde gebeurt met alles wat wij eten. Het fysieke eten en drinken dat wij consumeren bevat een verborgen spiritueel element. Deze verwantschap is gelijk aan de verwantschap van nevesh we-goef – lichaam en geest. Wanneer de mens, een combinatie van lichaam en geest, eet en drinkt, heeft zijn lichaam baat van het fysieke element van het eten en drinken dat hij consumeert, terwijl zijn ziel wordt gesterkt door het spirituele element ervan. Dit is de reden dat lichaam en geest aan elkaar gehecht blijven. Aangaande dit fenomeen zegt de Thora in Deuteronomium 8,3: “dat de mens niet alleen maar door brood in leven kan blijven, maar dat door alles, wat op bevel van de Eeuwige ontstaat, de mens kan blijven leven.” Dat leert ons dat niet alleen het “visuele” deel van het brood voedsel bevat voor de mens. In tegendeel, ook brood bevat motsie pie HaShem – een verborgen expressie van G’D’s geest, welke bijdraag tot het in leven houden van de ziel in de mens.” Tot zo ver de Ari zal.
Hier valt nog aan toe te voegen, dat wat van toepassing is op een individuele verwantschap tussen lichaam en geest, zich eveneens richt tot het concept van de Joodse Natie en zijn verhouding met G’D door het brengen van korbanot – offers.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.