PARASHAT KÓRACH

Kórach                Numeri.  16:1 – 18:32

 Waarlijk leven is alleen mogelijk door verbonden te zijn met G’D door Thora en Mitzwot 

 

Leven in de Diepten

 

De Lubavitcher Rebbe, Likoetei Sichot, vol. 2, p.329.

 

“Zij zonken levend in de diepten” (Numeri. 16:33)

 

Waarlijk “leven” is alleen mogelijk door verbonden te zijn met G’D door het leren van Thora en het uitvoeren van Zijn opdrachten. Om die reden wordt de Thora “de Thora van Leven” genoemd.

 

Niettemin, haalt het leren van Thora en het uitvoeren van de geboden om egoïstische redenen, de inherent verheffende vitaliteit neerwaarts in de diepten van de alledaagse werkelijkheid (en in het aardse bestaan​​ dubbel?). Wanneer de focus wordt verlegd van G’D boven naar het individu beneden, daalt de Thora van Leven in de diepten.

 

Ofschoon Korach en zijn schare eminente Thorageleerden waren, Joden die in acht werden genomen, verdoemden hun zelfgerichtheid hen samen met de geleerdheid en vroomheid tot neerwaartse dood. Evenzo is het mogelijk voor een persoon om “in de diepten” te zijn, in een staat van spirituele decadentie waarin men zich nog steeds niet bewust is van de  onware situatie waarin men “leeft”. Echter er is een verborgen zegen in deze ogenschijnlijke verloren staat van leven. Als iemand waar leven ervaart, kan hij het verbeteren.

 

Dit is de reden waarom de zonen niet stierven. Omdat zij in een allegorisch staat van “leven” waren, dat wil zeggen, open van geest, genoeg om te veranderen en berouw te tonen. Zij bleven letterlijk ook in leven en keerden in feite laten terug in de gemeenschap.

 

RABBI SHIMON bar JOCHAI
ZOHAR. P 187a

 

Korach’s benadering in het scheppen van onenigheid, puur in het belang van zijn eigen politieke agenda, staat geheel in tegenstelling tot hoe wij moeten handelen.

 

Rebbe Elazar stond in de aanwezigheid van zijn vader Rebbe Shimon en vroeg hem uitleg over het vers: “Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet van elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.” (Geschriften. 9:9)

 

Dit vers schijnt een persoon te adviseren om van de fysieke genoegens van zijn leven te genieten zo goed als hij kan! 

 

Hij antwoordt: Kom en zie. Dit vers bevat een mysterie. Een persoon moet altijd “leven” insluiten [de intellectuele Sefirot van Chochma en Bina] met de positie [Malchoet, verwijst eveneens naar de “vrouw”]. Het één kan zich niet verplaatsen zonder de andere. Dit is te vergelijken met de beslissingen en gedachten van een persoon, die ook van belang zijn in de spirituele sfeer Zeir Anpin, Malchoet, om de Hogere Wil te actualiseren.

 

Men zal de eigenschap van de nacht mede insluiten met de eigenschap van de dag en de eigenschap van de nacht binnen dat van de dag.

 

“Dag” is het licht van Zeir Anpin, met andere woorden, de emoties, zoals barmhartigheid (Chesed). Er zal constant gehamerd moeten worden op het besef: dat  waar een gebrek aan liefde is, er een gemis is aan bewustzijn, met andere woorden er heerst  “duisternis”.

 

Dit wordt bedoeld met de woorden “Geniet van het leven [haal neer de overvloed van Zeir Anpin] met de vrouw die je bemint [Malchoet].” [hierdoor breng je eenheid in de wereld.] En wat is de reden om dit te doen? Het is omdat zij [Malchoet] je plaats, je positie is in het leven en leven kan alleen in die positie verblijven. “En in je werk, het werk dat je verricht onder de zon, is zoals het werk dat genoemd wordt in het vers: “Ken Hem in alles wat je doet, dan zal Hij voor jou een weg banen.” (Spreuken. 3:6)

 

De Ramak verklaart dat dit vers een instructie is om alles te heiligen wat we doen in het leven, met de intentie om spirituele eenheid tot stand te brengen.
Dus als iemand een huis bouwt zal hij zeggen, dit huis is zoals de Shechina en ik bouw dit huis met de intentie om de Shechina te verfraaien met mitzwot, met andere woorden, het ontvangen van gasten en het hebben van kinderen. Dit is alsof de hogere spirituele mens één is geworden met de Shechina.  Idem, wanneer iemand sieraden of mooie kleding koopt voor zijn vrouw, zal zijn intentie het decoreren van de Shechina moeten zijn. Wanneer iemand op deze wijze handelt, heeft dit een meditatieve bedoeling en maakt G’D deel uit van zijn/ haar leven; hij/ zij zal de Goddelijke voorzienigheid zien in alles wat hem omgeeft.

 

SHABBAT SHALOM

 

 

 

Geef een reactie