JOM KIPPOER-GROTE VERZOENDAG

THORA OR EN LIKKOETEI THORA

Na de zonde van het Gouden Kalf, bracht Mozes tachtig dagen door op de Berg Sinai [met andere woorden, ononderbroken twee maal veertig dagen.] om G’D dringend te verzoeken om de teshoewa van het Joodse Volk te accepteren en hen te vergeven voor de begane zonde. [Teshoewa wordt gebruikelijk vertaald als “berouw.” Echter zoals de maamar  verder gaat met uitleggen, is de betekenis van de term niet beperkt tot deze vertaling  maar refereert Teshoewa  aan een alomvattend proces van terugkeren tot G’D en het hernieuwen van de gevestigde verbinding met Hem. ]

Uiteindelijk op de tiende dag van de maand Tishré, stemt G’d in en verleent hen complete verzoening. Op die dag werd Jom Kippoer ingesteld als een dag van teshoewa en verzoening voor alle tijden, zoals Maimonides schrijft: “ Jom Kippoer is de periode van teshoewa voor iedereen, voor de enkeling en voor de gemeenschap, het is het hart van vergeving en vergiffenis voor het Joodse Volk.” Op die zelfde dag gaf Mozes voor de tweede keer de Stenen Tafelen, daarmee aangevend dat de dag niet alleen is verbonden met teshoewa, maar ook met de Thora en zijn studie.

 OOG IN OOG KOMEN MET G’D

Het concept van teshoewa, verklaart dat het niet alleen vergoeding van zonden nastreeft, maar het streeft ook een verlangen om dichter tot G’D te komen na. Dichter tot G’D komen houdt niet in dat een fysieke afstand wordt overwonnen,  maar het zodanig richten van iemand zodat de verhouding met Hem een innerlijke verbinding wordt

Om te kunnen begrijpen hoe een dergelijke verbinding tot stand komt , ligt de nadruk op het belang van de studie van de Thora : waarin Thora studie prioriteit heeft over al de mitzwot; waardoor die studie van de Thora het brengen van offers kan compenseren en waarin het belang ligt van het waarom van een mitzwa  om de hele Thora te bestuderen, zelfs die aspecten die voor iemands gedrag relevant zijn.

Thora studie is niet slechts een intellectuele bezigheid, maar meer een proces waarin iemand zich vereenzelvigd en verenigt met G’D. Dit concept stelt ons in staat om de geïmpliceerde volgorde  van het Shema Jisrael te begrijpen, die de mitzwa van Thora studie in verband brengt met de eenheid van G’D en de liefde voor Hem. Het bewustzijn van G’D’s eenheid wekt liefde voor Hem op en een verlangen dat Zijn Licht in ons denken en hart zich eigen zal maken. Door de studie van de Thora worden wij in staat gesteld dit te realiseren.

Want in de Thora zijn de leerstellingen en gedragsregels te doorgronden door de mens omdat het is bekleed met het Licht. Het Licht is hier gereduceerd en samengetrokken, want G’D’s Licht reikt voorbij alle grenzen, is oneindig. De leerstellingen en regels, genereren gedragscodes en ethiek en ogenschijnlijk geen transcendente G’ddelijkheid. De G’ddelijkheid echter blijft de innerlijke essentie. Wanneer iemand zich intensief bezig houdt met Thorastudie, gaat hij boven de intellectuele dimensie van de Thora uit en ziet meer en meer dat het een medium is waardoor iemand G’ddelijk essentie kan waarnemen en zich kan verenigen met deze G’ddelijke essentie.

SPREKEN MET G’D’S STEM

 Dit is niet zomaar een abstract concept. Door de studie van de Thora, identificeert een persoon zich met G’D  dusdanig dat al zijn mogelijkheden van uitdrukking Hem weerspiegelen: zijn gedachten zijn G’D’s gedachten en zijn woorden zijn G’D’s woorden. Dit proces wordt benadrukt in het Shema Jisrael wanneer we verklaren: “Ik zal regen voor jullie land geven,” sprekend als het ware in G’D’s Naam.

Om deze vereenzelviging te laten gebeuren, moet iemands Thorastudie worden gekenmerkt door bittoel [Zelf wegcijferen, het menselijke concept van wegcijferen tot aan het punt van erkenning dat G’D de enige ware realiteit is]. Wanneer iemand zijn eigen egocentrisch belang kan prijsgeven en zichzelf wijdt aan G’D, kan hij zich identificeren met het G’ddelijke op zodanige wijze dat de woordenschat van de Thora die hij uitspreekt, de “woorden van G’D“ zijn.

Een studie op dit niveau verheft een persoon boven alle grenzen van wereldse existentie. Het naleven en in acht nemen van de mitzwot daarentegen, hangt af van  begrenzingen, want mitzwot  moeten worden vervuld binnen de grenzen van tijd en ruimte. Deze contradictie komt tot uiting bij het aanleren aan een persoon over de wetten van het brengen van offers, dat kan dan worden beschouwd alsof de persoon zelf het offer brengt.  Ofschoon hij nachts leert en buiten de Beth HaMikdash [de Tempel], waar het brengen van offers verboden is, is het bestuderen van de wetten  equivalent aan het eigenlijk brengen van offers. Want de studie van Thora stelt de mens in staat zich te verbinden met G’D’s Wil, zoals het existeert in Zijn gedachten, niet in tijd en ruimte.

De mitzwot daarentegen betekent de vervulling van G’D’s Wil binnen deze begrenzingen.

NIET VOOR ENGELEN

Ondanks dat we G’D’s mogelijkheden hebben die ons met de capaciteit voor bittoel begiftigen, hebben we andere mogelijkheden die voortkomen uit de sfeer van klipa [de kabbalistische term voor kwaad], die worden gekarakteriseerd door een bewustzijn die leidt naar een verlangen van zelfzucht en een verlangen naar wereldse zaken. Wanneer iemand zich in de aanwezigheid van G’D bevindt en een leven in eigenbelang probeert te bewerkstelligen zal worden vervuld met onbehagen en schaamte.  Dientengevolge zal hij G’D aanroepen in complete teshoewa. Een dergelijke betrokkenheid van de kant van de mens roept een respons op vanuit G’D’s Essentie, waardoor een neerwaartse energie wordt teweeg gebracht  die de persoon in staat stelt om al zijn voorafgaande negatieve gedragingen te corrigeren.

Tussen Rosh HaShana en Jom Kippoer zijn de Tien Dagen van Teshoewa, elke dag zuivert en verheft één van onze tien zielsvermogens. Op Jom Kippoer, is de completering van dit proces, is de persoon compleet gewijd aan G’ddelijkheid. Om die reden rijst hij compleet boven zijn wereldse aangelegenheden, zoals tot uiting komt in het verbod om te eten en drinken en dergelijke.

Dus Jom Kippoer representeert het wezen van de twee boven beschreven processen. Het representeert de Stenen Tafelen die voor de tweede keer worden gegeven en het representeert de volledige identificatie van een persoon met de Thora. Er zijn momenten dat we niet voldoen aan deze normen. Dan is teshoewa, ook een vereenzelviging met Jom Kippoer, en stelt ons in staat om te dienen als een goedmaking voor alles wat ontoereikend is en ontwikkelt zelfs een diepere verbinding met G’D.                                           

 GOED JOM TOV

 JUDA GROENTEMAN

Geef een reactie