PARASHAT SHEMOT

Namen                   Exodus. 1:1 – 6:1


SOMS WORDT G’DDELIJKE WIJSHEID ALLEEN GEREVELEERD AAN ZEER UNIEKE ZIELEN.


GEHOORD DOOR VOGELS EN KINDEREN.


RABBI SHIMON BAR JOCHAI

Rabbi Elazar verklaart het zien van brandende vogelveren en het horen van verzen die in het voorbijgaan door drie kinderen voor hem en Rabbi Jossi werden gereciteerd, allemaals in relatie met de problemen die de Egyptenaren op zich hadden geladen door de harde grove manier van omgaan met de joden in Egypte.

De dingen met betrekking tot de vogel en de drie verzen van de kinderen zijn in feite gelijk aan elkaar. Alles is  gerelateerd aan een profetie van Boven en de Heilige geprezen zij Hij, wenst hogere mysteries van de spirituele werelden aan ons te reveleren met betrekking tot wat Hij doet. Dit is de betekenis van het vers, “Ongetwijfeld zal Ado-nai, G’D, niets doen zonder eerst Zijn geheimen aan Zijn dienaren, de profeten te reveleren.” (Amos. 3:7)

Nu zijn de Thorageleerden te aller tijde op een hoger niveau dan de profeten. Roeach HaKodesh [lager geestelijke profetische niveau] rust soms op een profeet en soms ook niet, terwijl de Roeach HaKodesh een Thorageleerde nooit verlaat, zelfs niet voor een moment. Zij weten wat gaande is in de spirituele werelden en in de fysieke wereld, maar zij [wensen of zien geen noodzaak om] wat zij weten te reveleren.

Dit in tegenstelling tot een profeet wiens plicht het is om zijn profetie te reveleren.

Rabbi Jossi zegt dat, alles wat men ziet wijsheid is en de wijzen begrijpen wat er wordt aangegeven door wat zij zien en ervaren, maar niet één is wijzer dan Rabbi Elazar.

Rabbi Aba zegt dat als het niet vanwege de Thorawijzen en geleerden was de mensheid niet in staat zou zijn de Thora naar waarde te schatten. Zij zou niet weten wat de geboden zijn van Hij Die de wereld regeert. Als de mensheid niet deze kennis had, zou er geen verschil zijn tussen de ziel van de mens en de ziel van dieren.

Rabbi Jitzchak zegt dat wanneer G’D een definitief oordeel velt over een natie, Hij eerst oordeel over de spirituele beschermer van deze natie in de hogere werelden, zoals is geschreven (Jesaja. 24:21): “Ado-nai zal de spirituele menigte Boven straffen en dan de koningen in deze wereld”. En wat is het oordeel dat deze spirituele beschermer ondergaat in de spirituele wereld? Zij nemen hem mee naar de rivier Dinor die voort vloeit van de sefira van Malchoet en onmiddellijk wordt zijn koninkrijk van hem verwijderd. Vervolgens wordt onmiddellijk aangekondigd dat het koninkrijk van deze bepaalde beschermer van hem is verwijderd.

Deze aankondiging dringt in alle hemelen door totdat het degene die over deze natie heerst bereikt. Dan gaat een stem uit, en wordt gehoord over de hele wereld, totdat de aankondiging wordt opgepikt door de vogels en kleine kinderen en de mentaal gehandicapte mensen waarvan onterecht wordt aangenomen dat zij niets kunnen begrijpen.

********************************

ZOHAR SHEMOT 5:

Rabbi Chiya zat tegenover Rabbi Shimon. Hij zei tegen hem, waarom telt de Thora in het begin 12 zonen van Jacob, en naderhand waren zij zeventig, zoals is geschreven, “Al de zielen van het huis van Jacob die naar Egypte kwamen waren zeventig” (Genesis. 46:27) En wat is de reden dat zij met zeventig waren en niet meer? Hij zij tot hem: Het correspondeert met zeventig naties in de wereld. Zij waren één natie gelijk aan hen allen. En hij zei ook tegen hem: Laat ons het beschouwen als de sleutel die illumineert. De takken verreizen in hun vastgestelde orde, die voort komen uit de twaalf gravures en knoeten die hen omringen in hun reizen tegen de vier richtingen van de wereld.

Dit is wat er is geschreven: “Toen Hij de mensenkinderen van elkaar scheidde, stelde Hij voor de volkeren gebieden vast, naar het getal van Israëls kinderen” (Deuteronomium. 32:8) Dit is wat er is geschreven: “Als de vier winden van de hemelen heb Ik jullie wijd verspreid (Zacharia. 2:10), om te laten zien dat zij existeren voor het belang van de kinderen van Israël. Het zegt niet, In de vier, maar eerder, Als de vier”, omdat het onmogelijk voor de wereld is om te existeren zonder de winden, zo is het ook onmogelijk voor de wereld om te existeren zonder Israël.

BeRahamim LeHayyim:

“Tijd voor plezier met getallen.” We hebben de 12 zonen van Jacob/Israël, die parallel zijn aan de 12 permutaties van de G’ddelijke vierletter Naam, en de 12 diagonale lijnen in een kubus en de twaalf maanden. Dan hebben we de 70 Nefesh/zielen die afdaalden naar Egypte, om de 70 ministers van de naties tegen te gaan, en 70 is de gematria van Sod/ verborgene, en representeert de inhoudende sefirot van de lagere 7sefirot (Chesed, Gevoera, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod en Malchoet). Deze 12 en 7×10 dragen de werelden, zowel de  fysieke als de spirituele. En op dit Aardse vlak hebben we de 4 Roechot/ windrichtingen, relaterend aan de 4 letters van de Naam en corresponderend met de 4 Sefirot van Chesed/zuid, Gevoera/ noord, Tiferet/oost, en Yesod/ west.

Al deze 4 relateren aan de grote letter Dalet in het woord Echad in het Shema Israël gebed. Inderdaad, alle bovenstaande getallen zijn in deze frase van 6 woorden. Want Israël is volgens in het bovenstaande van de Zohar, één natie gelijk aan allen.

Nu komt dit niet goed overeen met de post moderne sensitiviteit en sensibiliteit, want het riekt naar schijnbare arrogantie en “uitverkorenheid”. Hoe snel zijn we vergeten dat te zijn uitverkoren niet noodzakelijkerwijs betekent beter te zijn! Eerder is het misschien de rol van Israël het brengen vanuit de 12 diagonalen, de 70 naties en de richtingen, om G’D’s Licht en Eenheid aan allen te reflecteren. We zijn de kleinste onder de volkeren, maar nog steeds het middelpunt van zo veel aandacht en energie. Wat alleen maar onze officiële verantwoordelijkheid vergroot.

Wanneer we het woord Echad zeggen, zijn we aan het mediteren over de Alef om aan te geven Aloefo Shel Olam, de Leider van het Universum, G’D; op de letter Chet van Echad hebben we in gedachten de 7 firmamenten van De Hemel (daar is onze 7) plus de wereld beneden, 7+1= 8, de gematria van de letter Chet en de laatste letter Dalet van Echad, zoals boven is aangehaald, op de vier windrichtingen.

Misschien is deze bovenstaande meditatie, die wordt beschouwd als eenvoudige meditatie, door Joods recht vereist bij het reciteren van het woord Echad, de manier waarop een Jood zichzelf heeft te gedragen. We moeten de Alef, de Ene, de Leider, altijd voor ons houden, het middelpunt van al onze gedachten, woorden en daden. Dan moeten we Hemel en Aarde verenigen, gerepresenteerd door de letter Dalet, zoals boven. Dat betekent bewust proberen om enige hemelse samenhang neer te halen in deze wereld, met andere woorden, te verspreiden in de 4 aardse richtingen. Dit is de rol van Israël, zonder wie, G’D verhoede, de wereld niet kan existeren.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.