PARASHAT BO

Kom Exodus. 10:1 – 13:16

Rabbi JItzchak Luria

Sha’ar Ha Pesoekiem en Likoetei Thora

Het gedeelte van de Thoralezing deze week begint met de beschrijving van de laatste drie plagen, die van de sprinkhanen, de duisternis en het slaan van de eerstgeborenen. Het eerste vers leest:

De Eeuwige zei tegen Mozes, “Verschijn voor Pharao, want Ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaren verhard, zodat Ik Mijn tekenen in van hem plaats.” ( Exodus. 10:1)

Pharao had geen enkele kennis ten aanzien van [het aspect van G’D dat wordt aangegeven door] de Naam Havayah en erkende in werkelijkheid [dat aspect welke wordt aangegeven door] deze Naam ook niet (G’D verhoede), zoals is geschreven, “Wie is de Eeuwige…..Ik ken de Eeuwige niet [Havayah]….” (Exodus 5:2) Nochtans erkende hij [het aspect van G’D dat wordt aangegeven door] de Naam Elo-hiem, zoals is geschreven, “Het is de vinger van G’D [Elo-hiem].” (Exodus. 8:15)

De Naam Havayah geeft de alles overtreffende superieure G’ddelijkheid aan, het aspect van goddelijkheid dat niet gebonden is aan de natuurlijke wetten van deze wereld. Elo-hiem daartegen geeft het aspect van goddelijkheid aan dat G’D gebruikt om de wereld te beheren en is dus onderworpen aan de wetten van de natuur. De numerieke waarde van Elo-hiem (86) is het zelfde als dat van het woord voor “natuur” (ha-teva). Pharao was de regeerder van Egypte, het Hebreeuwse woord voor Egypte (mitzrajiem) betekent letterlijk “begrenzing, afbakening, beperking.” Pharao en Egypte kenden G’D alleen als een aanwezigheid in de begrensde werkzaamheid van de natuur, de wetten van oorzaak en gevolg, het overleven van de sterkste, enzovoort. Hij was daarom het archetypische antithese van het Joodse begrip van G’D, de Schepper en daarom de heerser over de natuur.

Dit omdat Pharao zijn levensenergie [en bewustzijn] ontvangt van de hals van Zeir Anpin, in welke de drie onvolgroeide zielsvermogens aanwezig zijn, bekend als [Pharao’s voornaamste slager, voornaamste dienaar, voornaamste bakker.

Het intellectuele bewustzijn is compleet verschillend van dat van het emotionele, om het idee leven te laten schenken aan een emotie, moet het intellectueelbewustzijn grotendeels worden gereduceerd. Wanneer dit gebeurt en alleen de synoptische conclusie van het complexe intellectueel ontwikkelde idee blijft, is het bewustzijn van de persoon voldoende bevrijd van zijn voorafgaande intellectuele vooringenomenheid om emotioneel te reageren op het concept. Echter dit samentrekkende proces brengt een gevaar met zich mee, dat het volle intellectuele besef dat aanwezig was toen het bewustzijn zich concentreerde op het idee, zal worden vergeten. Als dit gebeurt, is de persoon gevoelig voor allerlei onechte ideeën en vervormde emotionele reacties.

Anatomisch wordt deze plaats, van het hoofd naar hart, aangeduid als de hals. Juist zoals het intellect moet slinken om tot emotie te komen, zo worden het hoofd en de torso overbrugd door de smalle doorgang van de hals.

De voorkant van het hoofd, en in het bijzonder het gezicht, reflecteert de volle expressie van het intellect (zoals is geschreven, “de wijsheid straalt de mens van het gezicht”, Prediker 8:1). De nek, zijnde de achterzijde van het hoofd, heeft geen contact met dit bewustzijn en impliceert daarom het gevaar van het vergeten van het belang van het idee, als het gaat reizen van het hoofd naar het hart. Aldus, het Hebreeuwse woord voor Pharao, pei, reish, ayin, hei, is opgebouwd uit de zelfde letters welke het woord “de hals” vormen, ha-oref, bestaande uit de letters hei, ayin, reish, pei.

De drie voornaamste kanalen welke afdalen door de hals zijn de luchtpijp, de slokdarm en de halsslagader. Deze drie zijn de fysische manifestaties van het samentrekken van de drie zielsvermogens van het intellect (chochma, bina en da’at) die emotionele reactie mogelijk maken, zoals we hebben gezegd. Aangezien zij het zielsvermogen van Pharao “voeden”, met andere woorden, dat van beperkt goddelijk bewustzijn, worden zij gepersonifieerd door de drie bedienden, de voornaamste slager, de voornaamste dienaar, de voornaamste bakker.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie