PARASHOT NITSAVIEM – WAJÉLECH

Aangetreden – En hij ging    Deuteronomium. 29:9 – 30:20, 31:1 – 31:30

Rabbi Shimon bar Jochai

Op het spoor blijven

Zohar , p. 283b

“Hierop ging Mozes en sprak deze woorden tot geheel Israël”. (Deuteronomium. 31:1)

Rabbi Chiya opent zijn verhandeling [over dit vers] met het citaat, “Wie kwam ertoe om met Zijn luisterrijke arm de rechterhand van Mozes te leiden, die voor hen het water kliefde om Zichzelf een eeuwige naam te verwerven?” (Jesaja. 63:12)

Noteer dat “molich“, het Hebreeuwse woord voor “leiden”, en “wajélech“, het Hebreeuwse woord voor “ging” dezelfde stam delen, “lech” het Hebreeuwse woord voor  “gaan”. 

Gelukkig is Israël, dat de Heilige, geprezen zij Hij, hen koos en omdat Hij hen koos, noemde Hij hen “zonen” [door het aspect van hun Nefesh en Roeach welke zijn oorsprong heeft in de verbinding van Zeir Anpin en Noekva], “eerstgeborene”, “heilig”, “broeders” [toen zij een neshama ontvingen van de verbinding van Abba en Imma op de Berg Sinaï].

[Na de revelatie van de Thora,] kwam Hij neerwaarts om onder hen te verblijven [in het Tabernakel, Hebreeuws, “Mishkan“, vanwaar vandaan we het woord “Shechina” verkrijgen], zoals naar wordt verwezen in het vers “Zij zullen Mij een heiligdom maken, opdat Ik zal verblijven [Hebreeuws, ‘shachanti] onder hen” (Exodus. 13:21). [En om hen daarop voor te bereiden], wenste De Heilige, geprezen zij Hij, hen te rectificeren [spiritueel], zodat zij als de engelen zouden zijn in de spirituele wereld [door het kamp te rangschikken volgens de vier voornaamste vlaggen]. Hij kwam ertoe de Wolken van Glorie over hen te laten hangen en de Shechina voor hen uit te laten gaan; dit is de betekenis van het vers, “De Eeuwig ging voor hen uit, overdag in een wolkenzuil, om hun de weg te wijzen; en ‘snachts in een vuurzuil….” (Exodus. 13:12)

[En Hij deed meer goed voor hen door] drie heilige bloedverwanten onder hen te laten gaan. Wie waren zij? Zij waren Mozes, Aaron en Miriam. Naar hun verdiensten gaf G’D Israël geschenken uit de spirituele sferen [het Manna, de Wolken van Glorie en de bron van Miriam, welke hen voedde en zowel fysiek als spiritueel voorbereidde om hen in staat te stellen  de Thora in zich op te nemen]. De Wolken van Glorie gingen niet weg zolang Aaron leefde. Dit omdat, zoals eerder uitgelegd, Aaron de rechterarm was [representerend chesed] van Israël. Ook aangeduid door het vers “En de Kana’anietische koning Arad, die in de Negev, het zuiderland, woonde, had vernomen dat Israël  in aantocht was langs de weg van Atariem, voerde oorlog met Israël.”( Numeri.21:1)

Rashi zegt dat Arad hoorde dat Aaron was overleden, dat de beschermende wolk van glorie was vertrokken. Hij hoorde ook dat zij door Atariem kwamen, de  Aramese vertaling is gewoonweg “plaatsen”. Dit duidt er op dat zij begonnen rond te dwalen door gebrek aan precieze leiding van de wolken.

[Zij dwaalden zoals iemand zonder arm, die zichzelf op bepaalde plaatsen moet ondersteunen [om vallen te voorkomen]. Dit, omdat zij waren verlaten door hun rechterarm [Aaron].

SHABBAT SHALOM       

EEN GEDACHTE OVER DE SHOFAR

Rosj Hashana is de verjaardag van de schepping van de mens, het laatste schepsel in de volgorde van de Schepping, en het hoogst ontwikkelde.
De superioriteit van de mens aan het dier is in zijn intellect gelegen. Men had daarom kunnen denken, dat de dienst van Rosj Hashana zou bestaan uit wetenschappelijke verhandelingen en discussies, waarin de mens zijn superioriteit zou kunnen demonstreren. Maar de essentie van de dienst op Rosj Hashana is juist een eenvoudige ceremonie, namelijk  het blazen op de hoorn van een ram, geen verfijnd muziekin­strument, maar een eenvoudige hoorn die eenvoudige ge­luiden voortbrengt.

Hierin ligt een diepzinnige les opgesloten: Het jaar wordt door middel van het blazen op een ramshoorn ingewijd om ons te leren dat, al is de mens een schepsel met intellect, de basis voor zijn intellectuele leven onderworpenheid aan G.D moet zijn. Een absolute onderworpenheid zoals deze aanwezig is bij een van intellect gespeend dier.

RABBI M.M. SCHNEERSON

L’SHANA TOVA.

Geef een reactie