PARASHAT HA’AZINOE

Neig het oor Deuteronomium. 32:1 – 32:52

Rabbi Shimon bar Jochai

Een roep om wakker te worden

Zohar, p. 286a
“Neigt het oor, hemel, dan wil ik spreken en luister, aarde, naar wat mijn mond zeggen wil.” (Deuteronomium. 32:1)
[Om dit vers te verklaren] Opent Rabbi Jehoeda zijn verhandeling met het vers: “Ik opende mij [begon berouw te hebben] voor mijn geliefde, maar mijn geliefde was weg, mijn geliefde was vertrokken. Een duizeling beving mij toen ik zag dat hij er niet meer was. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. (Hooglied. 5:6)
Wat staat vóór dit vers geschreven? “Ik sliep, maar mijn hart was wakker. De stem van mijn geliefde klopte aan. Open je voor mij, mijn zuster, mijn geliefde, mijn duif, mijn allermooiste”. (Ibid. 5:2) De woorden “Ik sliep” werden gezegd door de Gemeenschap van Israël [de sefira van malchoet welke al de sefirot omvat]. “Ik sliep en voerde niet de geboden van de Thora uit toen ik door de woestijn liep” [omdat de meeste mitzwot van toepassing zijn op het Land van Israël en niet op de Sinaï woestijn]. Echter, “….mijn hart was wakker”, wachtend om het Land binnen te gaan om die geboden te vervullen, zodat alle mitzwot van de Thora kunnen worden vervuld in het Land van Israël.
“ De stem van mijn geliefde klopt aan” verwijst naar Mozes, die Israël waarschuwde [hen uitdrukkelijk waarschuwde om zich aan de Thora te houden] gedurende de vele argumenten en ruzies [toen zij veel te klagen hadden]. Zoals geschreven staat, “Dit zijn de woorden die Mozes sprak tot heel Israël” (Deuteronomium. 1:1) [omdat hij een overzicht gaf van al de keren dat hij hen had terechtgewezen]. Hij berispte hen voor het …opstandig zijn ten aanzien van de Eeuwige..(Deuteronomium. 9:24) en herinnerde hen het voorval aan de Choréw “Jullie hebben de Eeuwige tot woede geprikkeld…(Deuteronomium. 9:8).
Dit is de betekenis van de woorden “De stem van mijn geliefde, [Mozes] klopt aan”(Hooglied. 5:2) [zoals bonzen op het hart om hem weer tot leven te brengen].
Alhoewel Mozes Israël vermaande, werden al zijn woorden gezegd met liefde en genegenheid. Zoals staat geschreven, “Want een volk gewijd aan de Eeuwige, je G’D, ben jij; op jou heeft de Eeuwige , je G’D, Zijn keuze laten vallen uit alle volken die op de aardbodem bestaan” (Deuteronomium. 7:6). Evenzo, “Kinderen zijn jullie van de Eeuwige, je G’D…”(ibid. 14:1), en “Maar jullie die zich hebben gehecht aan de Eeuwige, jullie G’D, jullie zijn vandaag allemaal in leven” (ibid. 4:4)
Over dit laatste vers is geschreven, “…en je luisterde naar de stem van de Eeuwige, je G’D (ibid. 27:10)” [in de zin van, je luisterde naar de terechtwijzing en rectificeerde je daden], “Want het is uit liefde dat de Eeuwige, je G’D…je verloste uit de hand van Farao”(ibid. 7:8). Het is deze [liefde] waarnaar wordt verwezen in het vers “Open je voor mij, mijn zuster, mijn geliefde”(Hooglied 5:2) [omdat Mozes sprak tot de Kinderen van Israël als iemand die spreekt tot zijn trouwe geliefde].
Er staat geschreven [Israëls respons] “Ik stond op om mij voor mijn geliefde te openen…..” (ibid. 5:5)
Israël stond op om hun harten te openen, om de terechtwijzing van Mozes te horen en om terug te keren naar hun spirituele oorsprong. Het is interessant dat de Zohar dit vers in relatie brengt met teshoewa, als deze parasha wordt gelezen op “Shabbat Shoewa” en gedurende de periode wanneer het Joodse Volk “opstaat” voor de selichot gebeden. De late nacht/vroege ochtenduren zijn tijden dat het hart het meest ontvankelijk is en de krachtvolle woorden van selichot een bereidwillig respons opwekken. De extra inspanning om vroeger op te staan dan gewoonlijk, draagt eveneens bij tot iemands spirituele waarde en laat iemands oprechte wilskracht zien om zich “te openen voor mijn Geliefde”.
SHABBAT SHALOM

Geef een reactie