PARASHAT BO

Kom                   Exodus.  10:1 – 13:16

RABBI SHIMON BAR JOCHAI

ZOHAR II, P. 35b, gebaseerd op R. Chaim Vital & Matok Midevash

Het volgende Zohar gedeelte verklaart de geboden die de Israëlieten werden opgelegd voorafgaand aan de laatste van de tien plagen, de dood van de Egyptische eerstgeborenen. De Joodse mannen werd opgedragen zichzelf te besnijden, het offeren van het Pesach lam en iets van bloed op hun deurposten en bovendrempels te smeren.   

Als de Eeuwige dan Egypte doortrekt om het te treffen en het bloed aan de bovendorpel en de twee deurposten ziet, dan zal de Eeuwige voorbijgaan en Hij zal de destructieve krachten  geen gelegenheid geven in jullie huizen te komen om toe te slaan…..(Exodus. 12:23)

We hebben geleerd dat Rabbi Jose zei: "Dit vers vertoont een probleem. Zou het kunnen dat Hij alleen het huis oversloeg wanneer Hij het bloed zag? Moeten wij hieruit concluderen dat een teken noodzakelijk was [voor G’D]?

Zeker wilde G"D weten welke een Israëlitisch huis was en welke een Egyptisch was zonder met bloed besmeurde deurposten!

En als je zou antwoorden dat dit noodzakelijk was in termen van het gebod van het bloed, waarom was dan [het besmeuren] aan de buitenkant [in plaats van aan de binnenkant van het huis]?

Daar de Israëlieten reeds in hun exil gezonken waren tot de negenenveertigste poort van spirituele onreinheid (zie Orh Hachaim, Shemot 3:7), was er weinig verschil tussen hen en de Egyptenaren. Overeenkomstig gaf G’D hun twee geboden, het bloed van het Pesach lam en het bloed van de besnijdenis (Shemot Rabba 17:3), zoals het vers bevestigt; "Ik ging je voorbij en zag hoe jullie baadden in jullie bloeden, en Ik zei tot jullie, ‘In jullie bloed zul je leven, en Ik zei tot jullie, ‘In jullie bloed zul je leven.’" (Ezechiël 16:6)

Bemerk dat het woord "bloed" in dit vers in het meervoud is geschreven, duidend op het bloed van het Pesach lam en  het bloed van de besnijdenis, vandaar dat het vers continueert met een dubbele verklaring "In jullie bloed zul je leven". Zij redden hun leven door het vervullen van deze twee geboden.   

     

Of de deurposten en bovendrempel nu waren besmeurd met bloed aan de buitenkant van het huis of aan de binnenkant, is een onderwerp van discussie onder de wijzen van de Midrash. (Mechilta Bo 6)

Dit kan ook worden verbonden met het meningsverschil, of de opdracht in de Pesach Haggada, moet worden gelezen als: "Een persoon is verplicht zichzelf te zien alsof hij Egypte juist heeft verlaten" (Pesachiem 116b) of "Een persoon is verplicht om te tonen alsof hij Egypte juist heeft verlaten" (RambamJad Chamets oe’Matza 7:6).

Aangaande de vorige opinie was het bloed aan de binnenkant ("zichzelf zien"), maar aangaande de tweede opinie, was het aan de buitenkant ("zichzelf tonen"). Hoe dan ook, het schijnt dat de Zohar hier de mening volgt dat het bloed was gesmeerd aan de buitenkant van de ingang van het huis.

Bovendien, waarom [waren deze geboden, om het bloed te smeren] op drie plaatsen van de ingang?

Zij zullen van het bloed nemen en het aanbrengen  aan de beide deurposten en aan de bovendrempel, aan de huizen…" (Exodus. 12:7. zie ook 12:22, 23).

Er  staat geschreven, " Hij onthult de diepste geheimen [en mysteries. Hij weet wat in duister is gehuld, en licht woont bij Hem"] (Daniël 2:22).  Wat is dan de reden dat Hij het bloed visueel op de deurposten en bovendrempel wilde hebben?

In elk geval is er geschreven: "G’D zal het zien en geërgerd zijn [door hun overtredingen]…(Deuteronomium 32:19), en "G’D zag dat de kwaadaardigheid van de mens op aarde groot was"( Genesis. 6:5) en besloot om de mens weg te vagen van de oppervlakte van de aarde. Van deze verzen leren wij dat de G’ddelijk voorzienigheid zich niet Boven manifesteert voordat een daad is gedaan, maar Beneden. Maar als eenmaal de daad is gedaan, wordt de [samenhangende] G’ddelijke voorzienigheid opgewekt. Overeenkomstig, alles, of het nu goed is of slecht, is afhankelijk van daad.

Aangezien alle daden afhangen van degenen beneden, m.a.w hadden zij gehandeld in het geheim, had de G’ddelijke interventie zich eveneens op een verborgen wijze gemanifesteerd. Nu kunnen wij begrijpen waarom het bloed moest worden aangebracht aan de buitenkant van de huizen overeenkomstig de opinie van de Zohar: zodat het vervullen van gebod op een open duidelijke manier zichtbaar zou worden, zodat ook de G’ddelijke interventie op een duidelijke zichtbare wijze werd gemanifesteerd.

SHABBAT SHALOM

  

Geef een reactie