PARASHAT BESHALÁCH

En hij had laten gaan       Exodus. 13:17 – 17:16

RABBI SHIMON BAR JOCHAI
ZOHAR. P, 58b

[Op het vers "In uw majestueuze Hoogheid werpt U Uw tegenstanders omver; wanneer U de vrije loop laat aan Uw laaiende woede, verteert deze hen als strostoppels." (Exodus. 15:7) ]

Verklaart Rabbi Jitzchak, dat dit vers verwijst naar een tijd [in de toekomst] wanneer de Heilige, geprezen zij Hij, Zichzelf kleedt in eigenwaarde en zich verheft over die mensen welke zich verzamelen om tegen hem te vechten, zoals staat geschreven: De Koningen van de aarde verzamelen hun legers, en de heersers gaan in raad bijeen, tegen de Eeuwige en tegen Zijn Mashiach." (Psalm. 2:2)

We hebben geleerd dat in de toekomst, de zeventig celestische vertegenwoordigers van de zeventig naties zich zullen verzamelen met de menigte die zij vertegenwoordigen in deze wereld, om te vechten over de heilige stad Jeruzalem. Zij zullen beweren ten aanzien van G’D dat [Israël niet waardig is], en er op staan dat zij niet waardig zijn om verlost te worden. Wat zullen zij zeggen? Allereerst laat ons opgaan tegen degene die hen ondersteunt, en dan tegen Israël en de Heilige Tempel.

Op dat moment, in de toekomst, zal G:D hen uitlachen, zoals wordt aangegeven, "Hij die zetelt in de Hemelen zal lachen: de Eeuwige zal hen bespotten." (Psalm.2:4) En op dat zelfde moment zal G’d Zijn kleding van eigenwaarde aantrekken en hen compleet vernietigen, zoals staat geschreven, "De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de Eeuwige worden getroffen met een afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal hij hun vlees laten wegteren van hun botten." (Zacharia. 14:12)

Rabbi  Abba zei in naam van Rabbi Yissa de Oudere, Rebba Shimon maakte overigens hetzelfde commentaar, dat er een tijd zal komen wanneer G’D alle koningen zal reïncarneren die de levens van Israël verbitterden en [vochten over] Jeruzalem. Deze leiders zullen, reïncarnaties zijn van Ceasar Andrianus [die Betar 52 jaar na de val van de Tweede Tempel vernietigde], Caesar Lofinus, Neboechadnezzer [die de eerste Tempel verwoeste] en Sennacherib [welke probeerde de Tweede Tempel te verwoesten en de Tien Stammen wilde verbannen]. De andere volksleiders welke Zijn Huis verwoestten zullen evenzo macht gegeven worden en de rest van het volk zal zich tegen hen keren en vechten om Jeruzalem.

In de Toekomst zal de Eeuwige hun straf vorderen van hun geïncarneerde fysieke lichaam en Nefesh, als zij zich verzamelen om Jeruzalem te heroveren [omdat tot dan hun straf was verborgen in de spirituele werelden]. Dit is de betekenis van het vers: "En dit zal de plaag zijn waarmee de Eeuwige alle volkeren, die vochten tegen Jeruzalem, zal slaan". Het vers spreekt van de plaag die "zal slaan" [in de toekomst] over al diegenen die vochten tegen Jeruzalem [in het verleden]. Op dat tijdstip in de toekomst zullen hun gebouwen worden verwoest en hun ware existentie van deze wereld worden verwijderd. Dan zal ware blijdschap heersen, in alle werelden

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie