PARASHAT PIENCHAS

Pienchas (Numeri. 25:10 – 30:1)

RABBI SHIMON BAR JOCHAI
ZOHAR. P. 213a

Rabbi Shimon quoteert het vers: "Toen Pienchas, zoon van El’azar, zoon van Aharon de priester, dit zag stond hij midden uit de vergadering op en nam een speer in zijn hand." (Numeri. 25:7) Waarom wordt naar Pienchas twee keer in dit vers verwezen, als zoon van? Het geeft de voltooiing weer van wat was verloren gegaan.

Nadav en Awihoe, de twee zonen van Aaron, waren verbrand tijdens het maken van het wierookoffer, weliswaar in ijver, maar op een ongepaste wijze. Hun zielen waren verloren gegaan, m.a.w niet in vrede tot aan het handelen van Pienchas. Hij sloeg Zimri en Coszbi in op zolotische, gepaste wijze. De spirituele kracht, voortgebracht door zijn moedige daad, leidde er toe dat de verloren zielen van Nadav en Awihoe zichzelf hechtten aan zijn Nefesh. Hun zielen werden toen gerectificeerd door zijn daad, en het was alsof Aaron zijn twee zonen levend terug had gekregen. Dit is de diepere betekenis achter de herhaling van het woord zoon. De Nefesh is parallel aan de wereld van Actie/Asiya en verlangt handelingen in de fysieke wereld om een geschonden Nefesh in de spirituele dimensie te rectificeren. Rabbi Shimon gaat nu uitgebreider in op dit concept in de volgende dissertatie.

Rabbi Shimon zegt dat een persoon die een gereïncarneerde ziel krijgt [die hij verkrijgt om te rectificeren wegens smet in een vorige belichaming] en niet waardig genoeg vindt [in zijn handelingen] om het te herstellen, wordt beschouwd als misleiden en misbruik maken van de eerlijkheid van de Koning.

Voordat de ziel wordt geboren, is hij beëdigd om rechtschapen te zijn. Door zich over te geven aan onrechtmatige handelingen overtreedt de persoon deze eed en brengt smet op de eigenschap van waarheid.

Jegens zo’n persoon relateer ik het vers Leviticus 5:22 betreffende iemand die " dat iets wat was verloren heeft gevonden [m.a.w het gereïncarneerde deel van zijn ziel] "en zich misleidend bezig houdt" [door het doen van verkeerde daden, in plaats van het te rectificeren," "en een valse eed aflegt" [door zich niet rechtvaardig te gedragen, zoals hij had beloofd.] Het zou beter zijn voor zo’n persoon om niet geboren te zijn [aangezien hij de zaak voor zichzelf en het gereïncarneerde deel van zijn ziel alleen maar verergerd].

Om het volgende deel van Rabbi Shimon’s uiteenzetting te begrijpen is het nuttig om te beginnen met een commentaar door de Mikdash Melech (een commentaar op de Zohar). Hij verklaart dat een persoon die zichzelf nog niet heeft gecompleteerd in de eerste reïncarnatie, gereïncarneerd zal worden om hem de gelegenheid te geven om zijn misstappen die hij heeft begaan alsnog te rectificeren. Hoewel wij echter niet weten welke van de twee lichamen zal herrijzen in de tijd van Opstanding uit de Doden. Volgens één opinie onder bepaalde omstandigheden, het lichaam welke hoofddrager was vóór de rectificatie van de ziel en zodat er alleen maar een kenmerk zal zijn van de andere.

We hebben geleerd dat een complete tsaddiek een zondaar kan berispen en niet wordt afgewezen. Een onvolledige tsaddiek zal worden afgewezen. Wie kan nu een tsaddiek worden genoemd als hij niet volledig rechtvaardig is? Hoe kan een persoon die onvolledig is in zijn daden [m.a.w iemand die zich maar gedeeltelijk aan de Thora houdt] een tsaddiek worden genoemd? Een complete tsaddiek is iemand die geen vervormde reïncarnatie heeft verkregen.

Wat betekent, zijn vorig leven was niet vervormd door wandaden. Zijn ziel vereist te worden gereïncarneerd alleen, om de onafgemaakte aspecten van Thorastudie/ of mitzwot te complementeren.

Hij vormt een structureel bouwsel vanuit zijn nalatenschap.

Hij rectificeert de drie niveaus van zijn ziel, Neshama, Roeach en Nefeshin tot een structureel bouwsel omdat de Neshama in de hoofd en de Roeach in het hart en de Neshama in de lever van een persoon is. Deze corresponderen met de drie werelden van Beriya, Yetzira en Asiya, welke overeenkomen met de namen Eh-yeh, Havayah en Ado- nai. De numerieke waarde van deze drie namen (112) is het zelfde als het Hebreeuwse woord voor "structureel bouwsel", "binyan".

Hij bouwt muren.

Muren voor zijn ziel. Deze zijn het licht of aura die het lichaam omgeven, voortgebracht door zijn goede daden.

Hij graaft bronnen.

Dit is de Thora die hij openbaart en de verbinding die hij maakt met het niveau van malchoet, welke hem in staat stelt om zegeningen over te brengen naar anderen.

Hij plant bomen.

Dit wijst naar het feit dat hij de twee namen Havayah en Ad- nai verenigt. De numerieke waarde van deze twee namen is 91 dat is het zelfde als het Hebreeuwse woord voor "boom", "ilan". In dit alles rectificeert hij zijn ziel volledig.

Een Tsaddiek die onvolledig is, bouwt een structureel gebouw vanuit een andere nalatenschap.

Hij houdt Thora en mitzwot met een ziel die in zijn vorige incarnatie ook Thora en mitzwot hield, maar benodigde, voor een gering iets, reïncarnatie om te complementeren.

Hij graaft bronnen en bezaait zijn veld [herstelt de aspecten in zijn ziel zoals het hoort] Hij heeft de funderingen van af het begin op de juiste wijze geplaatst en functioneert in zijn huidige lichaam maar hij kan er niet zeker van zijn dat deze ziel werkelijk ermee verbonden is, m.a.w [in de tijd van zijn opstanding]. Vanuit het huidige standpunt gezien, is deze een goed persoon en wordt een tzaddiek genoemd. Echter, vanuit zijn Neshama gezien, kan het niet zo zijn.

Dit omdat de voornaamste rectificatie van de ziel in het vorige lichaam plaatsvond, zal de ziel daarom bij de opstanding in de vorm verschijnen met minimale vonk van het huidig aanwezig zijnde lichaam.

Dit is als een persoon die een gebouw construeert in een goede vorm en dat aangenaam is om naar te kijken, maar wanneer hij kijkt naar de fundaties bemerkt hij dat het aan alle kanten en voegen wegzinkt. Dit gebouw is niet compleet en moet worden afgebroken en weer opnieuw worden opgebouwd. Vanuit het gezichtspunt van de eerste bouwer van het eerste gebouw, leek alles oké, maar qua fundatie was het armzalig geconstrueerd en uit zijn voegen. Om die reden wordt het niet een voltooid werk of een voltooid gebouw genoemd. Dit is eveneens de reden waarom hij een onvolledige tsaddiek wordt genoemd, en is geweigerd [aangezien de ziel kan terugkeren naar zijn vorig lichaam waar de fundaties op de juiste wijze waren gelegd].

Dit is eveneens waarom er wordt verklaard [Habakkoek 1:13 en Berachot 7b] dat de wetteloze [relatief gesproken] verslindt diegene die rechtvaardiger is dan hij, maar de volledige tsaddiek wordt niet verzwolgen.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie