PARASHAT DEVARIEM

Woorden (Deuteronomium 1:1 – 3:22)

RABBI SHIMON BAR JOCHAI.
ZAHAR p. 29a.

De parasha van week bevat een vers met het woord "eicha", welke relateert aan het eerste woord van het boek Klaagliederen, dat gelezen wordt op de 9e dag van de maand Av.
Mozes vraagt het volk, "Hoe [in het Hebreeuws, "eicha"] kan ik alleen de moeite, last en onenigheid met jullie verdragen?" (Deuteronomium. 1:12)
Onze wijzen leren dat smakeloze haat, de oorzaak was, van de verwoesting van de Tweede Tempel.
De Zohar, bij het analyseren van het woord " eicha" , wanneer het, in de Thora, voor de eerste keer voorkomt, legt direct het verband met de verwoesting van de Eerste en de Tweede Tempel.

Interessant daarbij is, dat ergens anders, een ander woord voorkomt, maar met de zelfde spelling:
"De Eeuwige riep Adam, en zei,'Waar ben je?' "[ in het Hebreeuws "ajèka" wat exact de zelfde spelling heeft als "eicha"].

Dit vers werd gezegd nadat hij had gegeten van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Hij wist dat hij iets verkeerd had gedaan en verborg zich in de Tuin Eden. G' D vraagt hem waar hij is en verbant beiden, hij en Eva, uiteindelijk uit de Tuin.
Dit verhaal is een parallel aan de verwoesting van de Tempels en de verbanning van het Joodse Volk uit het Heilige Land, het woord " ajèka" , als sleutelwoord, is daarbij een directe verwijzing.

Dus was het indirect kenbaar gemaakt aam Adam, dat in de toekomst de Tempels zouden worden verwoest en dat er treurvol zou worden gerouwd door het zeggen van "eicha" [de naam in het Hebreeuws van het boek Klaagliederen, zoals staat geschreven: "Hoe [in het Hebreeuws "eicha"] eenzaam zit die stad, die vol met mensen zat!" (Klaagliederen. 1:1)

Juist zoals de Tuin van Eden was verlaten, zo zal ook Jeruzalem zijn, wegens gebrek aan zorg en aandacht voor Zijn Woord. De spelling van "eicha" is alef-joet, chaf-hé. "Alef-joet" betekent, "waar" , en "chaf-hé" verwijst altijd in de Zohar naar de Shechina. De interpretatie van het woord betekent nu: Waar is de Shechina die verblijft in de Heilige Tempels? Waar is de voelbare G'ddelijk Voorzienigheid? Zondigen veroorzaakt het vertrek van de heilige aanwezigheid en laat de ongelukkige zondaar achter in een staat van wrede verbanning, in plaats van zoete eenheid.

En in de toekomst zal de Heilige, geprezen zijn Hij, allerlei wijzen van kwaadaardigheid van deze wereld verteren, zoals staat geschreven:
"Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen; en de Eeuwige G'D zal de tranen van alle gezichten afwissen; en de smaad van Zijn volk zal Hij van deze Aarde wegnemen; want de Eeuwige heeft gesproken.
En op die dag zal het gezegd worden, Ziet, deze is onze G'D; we hebben gewacht voor Hem, en Hij zal ons redden'85.wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn verlossing." (Jesaja. 25, 8-9)

Hoe ongelofelijk passend zijn deze verzen! Dood, welke het resultaat was van de zonde van Adam in de eerst aangehaalde ajèka, zal ten eerste worden vernietigd;
De geest zal triomferen over het stoffelijke, in plaats van andersom. Ten tweede, de tranen van verdriet over de verwoesting van de Tempels zullen worden weg gewist. Ten derde, de smaad aan Zijn volk, namelijk hun verbanning van de Tempelberg door de naties, en het algemeen heersende antisemitisme, zal worden verwijderd. En als laatste zal de G'ddelijke aanwezigheid opnieuw in vreugde ervaren worden door de verwijdering uit de staat van verbanning.

Dan zullen alle partzufiem terugkeren naar hun eigenlijke plaats [zoals voor de zonde van Adam].
Zoals exact beschreven staat in Zacharia 14:9:

"De Eeuwige zal Koning zijn over heel de aarde; op die dag is de Eeuwige EEN en Zijn Naam is EEN."

Op het tijdstip van de verlossing van Israël, zal de mens dit in zijn geheel bewust zijn.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie