PARASHAT BECHOEKOTAI

In Mijn inzettingen (Leviticus 26:3 – 27:34)

UIT EEN VERHANDELING VAN RABBI SHNEUR ZALMAN VAN LIADI 1795

Wanneer ik de steun (staf) die het brood voor jullie is, gebroken zal hebben, moeten tien vrouwen het brood voor jullie in de oven bakken en zullen uw brood bij het gewicht wedergeven, en je zult eten, maar niet verzadigd worden. (leviticus. 26:26)
Ofschoon, zoals bekend, deze berispingen lijken op vervloekingen, zijn zij in werkelijkheid zegeningen.

In de letterlijke zin leest het vers als een vloek m.b.t voedselgebrek, voedsel is de “staf”, onze ondersteuning, ons levensonderhoud. Het zegt eveneens vooruit een gebrek aan brandhout, waardoor mensen worden gedwongen om samen een oven te delen. Bovendien, de broden zullen uiteen vallen, zodat de vrouwen de broodbrokken moeten wegen, om ze gelijkmatig te kunnen verdelen. Wat volgt is de Kabbalistische interpretatie, waarin het vers gelezen wordt als een zegen.

Een gebeurtenis wordt verhaald over Rabbi Shneur Zalman’s zoon, Dovber, die als kind zeer bevreesd en onwel werd tijden de lezing van deze berispingen in de synagoge. Toen hem werd gevraagd waarom hij vorige jaren nooit zo reageerde, wanneer het zelfde gedeelte werd gelezen, antwoordde het kind, dat alle vorige jaren zijn vader degene was, die voorlas uit de Thora.
Dit jaar echter, was zijn vader buiten de stad, en iemand anders las voor. Het kind kwam tot de conclusie: “Als vader leest, hoor je geen vervloekingen.”

[De meest sublieme zegeningen zijn verwoord in de meest verschrikkelijke termen. Het is waar, omdat telkens wanneer de hemel een zegen toekent, het hemelse gerechtshof vaststelt of de ontvanger wel of niet waardig is voor de zegen.
Wanneer echter, de zegen is “verkleed”als een vloek, “bypassing” de krachten van streng oordeel, gaat het direct, in een rechte lijn naar zijn ontvanger. In de Talmoed (Moëd Kattan 9b) wordt ons gezegd dat Rebbe Shimon Bar Jochai (auteur van de Zohar) zijn zoon, Rabbi Elazar, zond naar verscheidende wijzen om zegeningen te verkrijgen. Maar Rabbi Elazar werd overgoten met wat meer leek op een golf van vervloekingen: “Mag het de wil van {van G’D} dat je zaait en niet oogst ….dat je huis vernietigd zal worden…..dat je tafel verstoord zal worden, en dat je niet een nieuwe jaar zult zien.” Zijn vader, iemand die de ziel van de Thora uitlegt, openbaarde aan hem de betekenis van de “zegeningen” {van de Wijzen} , de ziel van hun woorden. (L.S. 7:233) ( The Rebbe’s Choemash)

Ter verduidelijking:
Er staat geschreven in de Zohar (Acharei 73a):
Drie niveaus zijn met elkaar verbonden: G’D, Thora, en het Joodse Volk…elk niveau bezit een verborgen dimensie en een geopenbaarde dimensie. De verborgen dimensie is niet duidelijk noch begrijpelijk. Het wordt genoemd “verborgenheid in het verborgene” (in het Aramees,”setima d’kol stimin”); het is zelfs verborgen voor het verborgene. Het is niet gehuld in ons ruimtelijk bevattingsvermogen. Onze denkvermogen kan het niet bevatten of vasthouden.
De geopenbaarde dimensie [van G’ddelijkheid] is wat we zien, m.a.w de fysieke wereld. We zien ruimtelijke werkelijkheid: zesdimensionaal, boven, onder en vier zijden. Deze fysieke realiteit, doet zich voor iemand, in eerste instantie, niet als “G’ddelijk” voor.
Maar in waarheid is het hoe het is. Want naast Hem is niets anders. Zijn soevereiniteit heerst over alle dingen. Alles wat wij in de minerale, vegetarische, en menselijke aspecten van deze fysieke wereld ervaren en zien, bevat een spirituele levenskracht, een levenskracht die de fysiekheid voortdurend in stand houdt. Bovendien wordt zelfs deze spirituele levenskracht, ook “ruimtelijk” m.a.w spirituele ruimte genoemd. Het maakt deel uit van de geopenbaarde dimensie. Het is genullificeerd aan de verborgen dimensie, zoals woorden binnen het intellectueel verstandsvermogen worden genullificeerd.
Spirituele ruimte refereert naar de zes “emotionele” sefirot, welke de spirituele oorsprong en bron zijn van de zes dimensies van fysieke ruimte, Noord, Zuid, etc.
De hogere sefirot (chochma, bina, etc) existeren zelfs boven spirituele ruimte.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie