PARASHAT BEREESHIET

In het begin (Genesis 1:1 – 6:8)

DE EENHEID VAN G’D

Er is Één Oneindige Schepper, de Veroorzaker van de oorzaken, de Producent van het gevolg. Hij is niet één in de numerieke zin, aangezien Hij niet onderhevig is aan verandering, bepaling, begrenzing of veelheid, maar eerder in de volgende figuratieve betekenis. Het getal één geeft aan een onafhankelijke eenheid en de basis van alle getallen, in de zin van dat zij in potentie alle getallen omvat en in feite ook inhoudelijk in elk getal aanwezig is. Evenzo, is de Schepper in feite in alles en alles is, in een potentiële staat, in Hem. En Hij is het Begin en de Oorzaak van alles. We kennen deze eigenschappen toe aan de Schepper, aangezien Hij niet verandert, men kan aan Hem niets toevoegen of verminderen.

Bovendien, Zijn existentie is een vereiste existentie, m.a.w. het is niet contingent aan iets anders, juist zoals het getal één een vereiste is voor de existentie van elk ander getal. Als het getal één zou ophouden te bestaan, zou elk ander getal eveneens ophouden te bestaan. Echter, wanneer andere getallen verdwijnen, zal één voort blijven bestaan. Dit zijn de kenmerken van het getal één.

Vergelijkbare eigenschappen zijn van toepassing op de Schepper. Hij brengt het zijn teweeg, schept alles, en houdt de existentie van het alles gaande. Zelfs als de handeling ophoudt te bestaan, blijft Degene die handelt bestaan, omdat Zijn existentie niet afhangt van de existentie van iets anders. Zijn existentie continueert, want Hij is geheel onafhankelijk van alles. (Or Ne’erav, Rabbi Moshe Cordovero, deel 6)

DE OR EIN SOF

Voorafgaand aan de schepping, was er alleen de oneindige revelatie van G’D welke de gehele existentie vulde. Dit wordt genoemd de Or Ein Sof- het Oneindige Licht- welke niet G’D Zelf is, alleen ”Zijn Oneindige Revelatie van Zichzelf”. Binnen deze oneindige revelatie, kunnen gelimiteerde wezens onmogelijk existeren. Bijgevolg, was er een progressieve vermindering en beperking van de Or En Sof nodig om ruimte te scheppen voor gelimiteerde existentie.

Deze progressieve beperking, Tzimtzum genaamd, bracht verschillende vlakken van realiteit voort, in Kabbalistische termen, de vijf werelden.

Elke “wereld” is een bepaalde hoogte van verhulling van G’ddelijkheid van de Or Ein Sof. Van het hoogste naar het laagste, m.a.w. van meer naar minder revelatie van de Or Ein Sof zijn: De wereld van Adam Kadmon welke de primordiale wereld is, ofwel het eerste vlak van een zekere mate van eindige revelatie; de wereld van Atziloet; de wereld van Beria; de wereld van Jetzira; en de wereld van Asiya. Het gehele fysische universum is het laagste aspect van de wereld van Asiya. In toenemende mate is er in elk van de werelden een vervaging van revelatie van het Oneindige licht als het verder en verder afdaalt en meer en meer verhuld wordt. Het is van uiterste importantie om nota te nemen dat deze werelden geen verschillende geografische plaatsen innemen. Zij zijn absoluut niet geografisch, maar neerkomende niveaus van realiteit.

Asiya en de Fysische Wereld

Het meest beperkte karakteristiek van alles is de beperking van tijd. De beperking van tijd betekent dat een object niet hier kan zijn en gelijkertijd ergens anders . Bovendien is het concept van tijd, gebonden aan verandering. Dit betekent, wanneer iets ophoudt te bestaan en iets ander begint te ontstaan, er een verandering heeft plaatsgevonden. Verandering kan alleen plaats vinden waar de eenheid en oneindigheid van G’D is verhuld, waar continuïteit van het zijn, niet zichtbaar is.

De essentie van de wereld van Asiya is actie,daad, handeling,activiteit, beweging. De historie van de schepping eindigt letterlijk met de woorden ”dat G’D als Schepper had gedaan [of verricht, in de zin van rectificeren]”.

Het woord la’asot, “had gedaan”, is afgeleid van dezelfde stam als Asiya, “actie”.

Deze wereld is geschapen omwille van actie, wat betekent rectificatie.

Deze wereld is geschapen “onvolkomen”. Wat het “behoeft” is de revelatie van G’ddelijkheid dat in hoge of lagere omvang aanwezig is, in alle andere werelden of lagen van realiteit. De rectificatie van deze wereld is, revelatie van G’ddelijkheid door de acties van de mens in deze wereld.

Daarvoor recommanderen de Joodse Geleerden dat elk persoon tot zich zelf zegt “voor mij is de wereld geschapen”. (Talmoed B Sanhedrin 37a)

Dit betekent niet dat iemand zich zelf moet beschouwen als het middelpunt van het universum en dat alles wat geschapen is dient voor zijn eigen ego.

Integendeel, “Vóór mij is de verhulling van G’D gecreëerd” met de intentie dat ik G’ddelijkheid zal reveleren in deze wereld en daardoor de wereld rectificeer.

Dit is de taak waarvoor G’D ons heeft gesteld, de diepere dimensies te reveleren, de G’ddelijkheid van deze wereld (en van de andere werelden). Dus is de wereld van Asiya, de wereld van actie, het ware ultieme doel van de schepping. Want hier, meer dan ergens anders, is G’ddelijkheid verhuld. En G’D kan hier net zo gereveleerd worden als in de andere werelden, zelfs meer.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie