PARASHAT NOACH

Noach (Genesis 6:9 – 11:32)

DE WEDEROPBOUW VAN DE WERELD

“Toen bouwde Noach een altaar voor de Eeuwige en nam van al het reine vee en van alle reine vogels en liet daarvan offers in rook opgaan op het altaar” (Bereeshiet – Genesis. 8:20)

Dit was hetzelfde altaar op welk Adam had geofferd. Waarom zegt de tekst dan, “Noach bouwde een altaar”, implicerend dat hij een nieuw altaar bouwde? Omdat voorafgaand aan de vloed, de verdorven mensen van de wereld door hun toedoen, de eigenlijke locatie hadden verplaatst, m.a.w. zij verplaatsten het altaar uit het domein van heilig naar het domein van onheilig. Toen bouwde Noach het opnieuw in de sfeer van heiligheid. (Zohar I, 70a)

We leren dat toen Noach de ark verliet, en zag in welke mate de wereld was verwoest, hij begon te wenen tot de Hemel, en zei: “Heer van de werelden, U wordt genoemd ‘de Medelevende en de Genadige.’ ( Shemot – Exodus. 34:6 ) U had medelijden moeten hebben met het werk van UW handen!”

De Heilige, gezegend zij Hij antwoordde, “Dwaze herder! Pas nu zeg je dit? Waarom zei je het niet toen Ik je het vertelde, ‘Want jou heb Ik rechtschapen bevonden in dit geslacht’ (Genesis 7:1) of toen Ik je informeerde dat, “Ik breng de grote watervloed over de aarde…’ (Genesis 6:17) of toen Ik je vertelde, ‘Maak je een ark van goferhout’ (Genesis 6:14)?

Ik hield het zo lang aan en vertelde jou al deze dingen zodat jij zou smeken om genade voor het behoud van de Wereld. Vanaf het moment dat je hoorde dat je zou worden gespaard, door middel van de ark, kwam het niet in je op en ging het niet aan je hart, om genade en barmhartigheid te vragen voor het welzijn van een goede wereld. Zo maakte je een ark en je werd gespaard.

En nu, dat de wereld is verwoest, open je je mond en plaatst Mij voor allerlei vragen en smeekbeden!!??”

Toen Noach zich zijn fout realiseerde offerde hij offers en brandoffers, want brandoffers gelden voor het goedmaken van onjuist gedrag. (Zohar I, Hashmanot siman 12, p. 254b)

De Zohar citeert twee opinies m.b.t. tot Noach’s graad van rechtvaardigheid.

Sanhedrin 108a in naam van Rabbi Jochanan en Reish Lakish. Zie ook Rashi’s commentaar op dit vers.

“Volmaakt in zijn generatie”. Maar, had hij geleefd in een andere generatie, zoals de generatie van Avraham, of van Mozes, of van David, zou hij genegeerd worden, m.a.w. hij zou niet als een tsaddiek worden beschouwd. Alleen met betrekking tot zijn eigen generatie, welke vol was van slechte mensen, was hij rechtvaardig.

Een andere opinie: Kijk naar wat hij heeft bereikt in zijn generatie, welke vol was van slechte mensen. Had hij geleefd in een generatie van rechtvaardigen mensen, hoeveel meer zou hij worden beschouwd als een rechtvaardige. (Tosefta, Zohar I, 60a)

DE REGENBOOG

Ik heb Mijn boog in de wolken geplaatst, het zal een teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. (Bereeshiet – Genesis. 9:13)

“Ik heb geplaatst” al (eerder). m.a.w., de regenboog was niet iets nieuws dat begon in de dagen van Noach. Integendeel, het verschijnen van de regenboog is een natuurlijk fenomeen veroorzaakt door een refractie van het zonlicht door wolken of regendruppels, dat op elke moment zou kunnen gebeuren. Echter, op dit specifieke moment was de regenboog gekozen als teken voor de wereld dat er nooit meer een vloed zou plaatsvinden. Van af dat moment verschijnt de regenboog met een specifiek doel, de wereld eraan te herinneren om de wegen van de Thora te volgen. (Ziv HaZohar)

Zohar I, 18a; 72b

In het Schrift, (Jesaja 54:9) wordt de vloed aangehaald als “de wateren van Noach”. De reden dat men dit zo noemde was het falen van Noach om G’D aan te roepen en te smeken voor medelijden ten behoeve van de wereld, zoals boven is verklaard. Dus de regenboog duidt aan dat niemand de wereld in bescherming neemt door G’D aan te roepen voor medelijden.

Wanneer de regenboog niet verschijnt in een generatie, is dit een indicatie dat er een rechtvaardige, een tzaddik, leeft in die generatie en de wereld geen teken nodig heeft.

Wie is zo’n tzaddik? Iemand die bidt en smeekt om medelijden voor de wereld, en waardig is om die wereld te beschermen, zoals Rabbi Shimon bar Jochai.

In zijn dagen benodigde de wereld dit teken niet, want de verschijning van de regenboog is een indicatie dat G’D alléén de wereld beschermt, omdat er niet genoeg tzaddikiem, rechtvaardigen, zijn om dat te doen. In de dagen van Rabbi Shimon was er geen negatief decreet tegen de wereld dat hij teniet zou moeten doen.

Zohar III, 15a

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie