DE ORDE VAN DE SEFIROT 3

Aanbevolen wordt om eerst de introductie “De Goddelijke Manifestatie” en De orde van de Sefirot 1+2 te lezen op onze website onder de studie Kabbala en Chassidisme in het Archief.

CHESED-GEVURAH-TIFERET

Chesed betekent liefdadigheid in de zin van absoluut, onvoorwaardelijk, ongegrond en ongelimiteerde vrijgevigheid, welwillendheid. Het is de totale kristallisatie van de ordening in het verlenen van goedheid en liefdadigheid in het gehele belang van liefdadigheid, ongeacht van de verdienste van de ontvanger.

Het is de eigenschap of de aard die ten grondslag ligt in de schepping, om de Goddelijke gunst aan de ontvangers over te brengen, daarom is geschreven “De wereld is gebouwd door Chesed” (psalm 89:3).Dat is als het ware inherent aan de aard van de weldoener om actief wel te doen, iets dat potentieel aanwezig is, tot werking brengen, G`D bracht het zijn –ex nihilo– de wereld en alle creaturen. De schepping is om die rede dus, een handeling van Chesed en het is dus vanuit deze eigenschap dat de Goddelijke levenskracht, de gehele schepping animeert en laat voortkomen. De implicatie van Chesed ( schepping en zijn ononderbroken voedselbodem ) is een manifestatie van de oneindige liefdadigheid ( Chesed ) die de essentie van G`D is. Echter, de straling van de Goddelijke Chesed is zo grenzeloos als zijn Bron, terwijl de creaturen welke zij laat voortkomen gelimiteerd en eindig zijn.

De eindige creaturen hebben niet de mogelijkheid om het te absorberen zij kunnen de overvloedige en krachtige straling van Goddelijke Chesed niet verdragen. Blootstelling, zou als gevolg hebben, dat men er in genullificeerd wordt, ophoudt te bestaan. Chesed benodigd te worden gecontroleerd, beteugelt en zijn kracht volledig afgeschermd, verhuld, gelimiteerd. Dit wordt teweeg gebracht door Gevurah.

Gevurah betekent Macht of Kracht in de zin van strengheid. Het is de eigenschap van Din ( Wet en Oordeel ). Din eist dat Chesed rechtvaardig wordt gedistribueerd, m.a.w. in proportie aan de aanstaande verdienste van de ontvanger en niet in een ongebonden, ongegronde vorm. Het is dus het principe dat zoekt naar controle, limitatie en beperking.

Gevurah impliceert Tzimtzum, samentrekking, terugtrekking, verhulling en limitatie van de Goddelijke uitvloeiing. In zichzelf, vormen Chesed en Gevurah een antinomie, zoals volkomen tegenovergestelde principes, want Gevurah zoekt naar preventie, geheel of gedeeltelijk, van de uitstroming Chesed.

Op die manier is van de strengheid van Gevurah eveneens afgeleid het streng Goddelijke oordeel.

Maar dat wil niet zeggen dat Gevurah een strikt negatief concept is, in tegendeel, zijnde een deel van de Goddelijke eigenschappen, moet het gezien worden als een positieve bijdrage. In feite, de Goddelijke gunst gestuurd door Gevurah laat een exclusief duidelijk voordeel toe. In het bijzonder tot de context van de handeling van de schepping, Gevurah –waarlijk, zoals uitgedrukt door Tzimtzum–is, een effect, een expressie van de Goddelijke liefde en begunstiging. Want, zoals we hebben gezien, maakt Tzimtzum het mogelijk voor G`D`s creaturen om te existeren en in leven te blijven. Echter, dit is niet het geval als Gevurah uitsluitend dominant was. Juist zoals Chesed op zichzelf het onmogelijk zou maken voor de schepping om te overleven, zou Gevurah op zichzelf verhinderen de existentie van de schepping. Maar tezamen zijn Chesed en Gevurah Goddelijke Eigenschappen in absolute eenheid met de Goddelijke essentie, geen van beide zijn gesepareerde principes, evenmin werken ze elkaar tegen. Zij zijn instaat succesvol te functioneren door een bemiddelende eigenschap, De Goddelijke Eigenschap van Tiferet. Tiferet harmoniseert en mengt de vrije uitvloeiing van Chesed met de strenge Tzimtzum van Gevurah. Het mengt hen op zo een manier dat Chesed nog steeds uitstroomt, een limitatie door Gevurah om als het ware Chesed verdraaglijk te maken, m.a.w., zodat de creaturen gecontinueerd mogen worden om te existeren onderwijl zelfs voordeel halen van Chesed. Tiferet, daarom, is niet een gelijk mengsel maar neigt richting Chesed. De kwaliteitsbeschrijving voor deze Sefirah wordt genoemd Tiferet, schoonheid:het mengt de verschillende kleuren van Chesed en Gevurah, en de kleuren harmonie van deze eigenschap maken het mooi ( Tiferet ).De verhouding tussen deze drie Sefirot is duidelijk zichtbaar. Daarom vormen zij samen een triade refererend aan het acrostichon ChaGa T.

Dus, deze drie zijn de basis of essentiële Midot waarvan in relatie de anderen zijn afgeleid zoals we zullen zien in de volgende gedeeltes .Want al de Midot zijn, hetzij een aspect van Chesed ( van uitvloeiing aftakking ) of van Gevurah (van Terugtrekking en beperking ) of een aspect van Tiferet ( van een harmonieuze mengeling van de eerstgenoemde twee aspecten ). Bovendien, wordt vrij veel van Tiferet alleen gesproken als zijnde het principe van de Midotomdat het zichzelf vermengt binnen het basiskarakter van de Midot.

Er zijn een aantal termen die vaak voorkomen als synoniems voor deze drie Midot .Chesed heet Gedulah ( Groots: Grootsheid ) omdat het uitdrukt Grootsheid ( welwillendheid, Gunst ) van G`D; Gevurah is synoniem met Din ( wet en oordeel ), en Tiferet met Rachamin ( medelijden, begaan zijn met, barmhartigheid ). Rachamim, de Goddelijke barmhartigheid is het harmoniserende principe dat de excessieve Chesed beteugeld en de strenge Gevurah matigt, en dus het Goddelijk plan van de schepping mogelijk maakt en de ” Plaatsing van de Gunst naar zijn Begunstigde ” verwezenlijkt.

In deze context heet Tiferet ook Emet ( Waarheid ). Evenzo, zijn er frequente referenties naar verschillende andere factoren, welke corresponderen naar deze Midot , als ook naar de andere Sefirot. Dus de zeven Midot hebben corresponderende entiteiten met de zeven overheersende personages van het schrift die gerefereerd zijn aan de ” Vaders van het Universum “: Abraham, Izaak, Jakob, Jozef, Mozes, Aaron en David. Elk van deze, naar hun individuele positie, aard en wijze van dienst, correspondeert met één van de Midot. De meest voorkomende verwijzing en de enige die ons aangaan zijn de drie Patriarchen zoals zij corresponderen tot de eerste drie Midot. Dus Abraham representeert Chesed omdat zijn inclinatie en handelingen goedheid, vriendelijkheid en liefdadigheid uitdrukken tot in de hoogste graad. Izaak symboliseert Gevurah omdat deze eigenschap het meest dominant was in hem. Jakob representeert Tiferet omdat hij de Chesed van zijn grootvader en de Gevurah van zijn vader combineerde.

Geef een reactie