PARASHAT BEREESJIET

IN HET BEGIN (GENESIS 1:1-6:8)

“IN HET BEGIN” EEN VERBLIJFPLAATS VOOR G D.

DOELSTELLING EN VERWEZENLIJKING

Wanneer een persoon de opdracht krijgt een taak te vervullen, moet het doel duidelijk omschreven zijn. Soms echter worden er geen duidelijke instructies gegeven aan de persoon in kwestie, alleen maar toespelingen. In plaats daarvan is het aan hem zelf, om het doel te ontdekken.

Waarom zou iemand er voor kiezen om op zo een dergelijke manier instructies uit te vaardigen? Wanneer de intentie voor het vervullen van de taak niet alleen het doel is, maar ook de spirituele groei van de persoon. Wanneer het doen van de taak exact wordt omschreven , wordt het zelf ontdekken van de persoon ontnomen en de vele inspanningen die hij zou doen, verliezen hun waarde .Zijn visie zou afhangen van de inzichten van iemand anders. Wanneer daarin tegen de persoon op eigen kracht tot realisatie van de taak komt, wekt het meer op dan alleen een plichtsbesef, de openbaring werkt diep op hem in en wordt een deel van zijn eigen denken.

Vergelijkbare ideeën hebben betrekking op G D s schepping van de wereld.

Wanneer de Thora de schepping beschrijft , zijn haar eerste woorden niet

“laat er licht zijn” , integendeel, zij spreekt van ” leegte en duisternis”. Waarom? Onze geleerden verklaren dat G D s motief om het universum te scheppen was ” het verlangen voor een verblijfplaats in de lagere werelden”, een verblijfplaats betekend, een woning, een plaats waar iemand s essentie wordt gemanifesteerd. De uitdrukking ” lage werelden” refereert naar ons universum, waarin Goddelijkheid niet eenvoudig kan worden waargenomen.

G D wil dat Zijn verblijfplaats deel is van deze lage werelden, Zijn intentie is niet om de begrenzingen van ons materiele existentie weg te cijferen, integendeel, maar om Zichzelf te manifesteren binnen deze begrenzingen.

Waar contradicties elkaar ontmoeten

Zou G D de schepping met ” licht ” begonnen zijn dan zou Hij een wereld geschapen hebben die Hem zonder inspanning zou herkennen, dan zou al het bestaande EEN zijn met hem, dan zouden er geen ” lagere sferen “ zijn. Dit was niet Zijn verlangen.

G D wil dat de mens existeert in een universum waarbij het heel natuurlijk is dat het geschapene gescheiden is van zijn Schepper . En de intentie is dat de mens de verbinding ( met G’D ) zelf realiseert en ontwikkelt tot dat

de wereld gevorderd is tot een staat van uiteindelijke vervulling.

” De wereld zal vervuld zijn van de kennis van G D zoals het water de bodem van de oceaan bedekt “.

Om dit niveau als sterveling te bereiken, vereist een samengaan van tegenstellingen en het is juist in dat samengaan dat G’D’s essentie wordt geopenbaard. Want Hij is noch licht, noch duisternis, noch eindig, noch oneindig.

Geen wereldse eigenschap noch haar antithese kan Hem omschrijven.

Wanneer we echter twee blijkbaar elkaars tegengestelde eigenschappen samen zien gaan, kunnen we beseffen dat, dat alleen mogelijk is omdat HIJ ZICHZELF GEMANIFESTEERD HEEFT.

PARTNERS IN DE SCHEPPING.

Het woord Bereesjiet in haar betekenis duidt aan dat de schepping slechts een eerste fase is in een doorgaand proces. Dit stelt de belangrijkheid van de mens aan het licht. Want de mens is voorbestemd om ” G D s partner te zijn in de schepping “,G D helpen te realiseren Zijn verlangen naar een verblijfplaats in deze wereld.

G D schiep de materiele wereld, maar liet aan de mens de taak over om het spirituele in deze materie te openbaren.

Zo is het dus dat de mensheid begint in een wereld van duisternis en moet trachten het te begiftigen met licht

En elke vonk van licht steekt een ander aan want ” een klein licht verbant een groot deel van de duisternis ” en leidt tot het uiteindelijke licht van verlossing wanneer wordt geopenbaard dat de wereld G D s verblijfplaats is.

Gebruikte bronnen: Bereesjiet 1:1,2; Midrash Tanchuma, Parashat Bechoekotai 3 ,11,9; Talmoed B.T. Yoma 21a, shabbat 10a , sanhedrin 98b;

Spreuken:8:22 6:2; Isaiah 11:9; Bereshieth Rabba 1:4; Rambam: gids der perplexen vol. 2 hfd 30.; Zohar, vol3,p. 73a; Tanya hfd.2,4,12,

Geef een reactie