Bevruchting Buiten De Baarmoeder (BBB), Embryo Overbrenging (EO) en Embryo Invriezing (EI).

Een reeks artikelen onder de auspiciën van Rabbijn Dajan D.Vink en Rabbijn Dr. mea. Mordechai Halperin, directeur, Schlezinger Instituut voor Medische Halacha van het Sha’are Zedek Medisch Centrum, Jeruzalem.

Er is een intense publieke interesse in de snelle ontwikkeling, onderzoek en technologie die BBB en EO mogelijk maakt.

Door deze ontwikkelingen ontstaan ethische, wettelijke en halachische problemen. Praktische vragen op dit terrein zijn voorgelegd aan experts in het joods recht die antwoorden moeten vinden die gebaseerd zijn op halachische principes.

In dit artikel zullen wij nader in gaan op de halachische principes welke antwoord geven op de huidige algemene problematiek en aan BBB, EO, EI, in het bijzonder.

1. ALGEMENE PRINCIPES

A. Bewijs voor verbod of toestemming

De Mishna ( mondelinge Thora, jadajiem 4,3 ) benadrukt dat alleen verbieden, strikt besloten juridisch bewijs benodigd, terwijl daarin tegen voor toestemming of inschikkelijkheid geen ondersteunende jurisdictie benodigd is.

De afwezigheid van een verbod ( of niet toegestaan ) bewijs, staat gelijk aan halachische toestemming. Dit impliceert dat alle technologische vernieuwingen zijn toegestaan, tenzij er een halachische reden voor verbod aanwezig is, m.a.w. Als in het brede bereik van de halachische bronnen geen reden kan gevonden worden voor verbod, staat het Joods Recht het gebruik van nieuwe technologieen toe.

B. Wie Beslist?

Om zeker te zijn dat er geen halachisch verbod is tegen een nieuw ontwikkeling, moet er een halachisch autoriteit worden geconsulteerd. Joods recht maakt een verschil tussen de autoriteit die een tijdelijke verbod teniet doet en een autoriteit die een permanente veroorloving beslist. b.v Wanneer iemand niet zeker is of niet goed is geïnformeerd met de juiste informatie, dan is het hem individueel toegestaan zelf preciseer te zijn.; geen speciale autoriteit is nodig. Van de andere kant gezien, om een veroorloving toe te staan is een duidelijke informatie vereist. Wanneer er geen duidelijke halachisch precedent aanwezig is om te beslissen over het onderwerp, moet men complete navorsing doen in alle halachische bronnen voordat men definitief bevestigd dat er geen verbod voor bestaat.

C. Onderwerpen Zonder Duidelijke Precedenten.

Eerste stap: Een poging moet gemaakt worden om gerelateerde precedenten te vinden in de halachische literatuur.

Tweede stap: Wanneer er geen gerelateerde precedenten aanwezig zijn, wordt er een halachische studie gemaakt van conceptuele in verband staande regels. In het nagaan van deze regels wordt gepoogd op te maken de redenen waarop zij gebaseerd zijn.

Wanneer deze redenen zijn bevestigd of minstens niet in tegenstelling staan tot andere halachishe bronnen, kunnen zij worden geaccepteerd om conclusies te trekken met betrekking tot nieuwe onderwerpen, onder consideratie . Doordat het halachische materiaal zo omvangrijke is, ontstaan er vaak verschillende meningen onder de gevestigde autoriteiten, maar deze zijn gewoonelijk van korte duur Overeenstemming wordt uiteindelijk bereikt en een duidelijke beslissing geformuleerd.

Er zijn zeer bekende halachische regels om te beslissen over controversionele onderwerpen. Wanneer bijvoorbeeld een twijfel bestaat over een Thora verbod – D`orayta, de regel is verboden; als de twijfel is gerelateerd aan een rabbijnse regel – D`rabbanan, de beslissing is gewoonlijk toegestaan.

2. SPECIFIEKE PRINCIPES T.A.V. DE THERAPIE VAN ONVRUCHTBAARHEID.

Er zijn drie basisprincipes welke, met enige restricties, positief staan te aanzien van het toestemming voor manipulatie om vruchtbaarheid te verhogen:

A. De opdracht “Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u” (Gen. 9:7).

B. De mitswa (opdracht) van barmhartigheid ( , G’miloet Chassadiem).

C. Familie eenheid.

A. De mitswa “Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u” (, P’roe oervoe), de eerste mitswa in de Thora, is gebaseerd op het vers “Weest vruchtbaar, vermeerdert je, vult de aarde. (Gen. 1:28)

In de halachische literatuur wordt de vervulling van deze mitswa gezien als uiterst important omdat de vervulling van al de andere mitswot (mv) hiervan afhankelijk zijn (Sefer Hachinnoech, Mitswa 1, Toswavot, Bava Batra 13a).

Een van de achterliggende redenen is dat “G’Ds wil is dat de wereld bevolkt zal zijn,” zoals Jasaja zegt: Hij schiep het (de wereld) niet als een verkwisting, maar vormde het voor bewoning.” (Jasaja 45:18)

Ondanks de belangrijkheid van deze mitswa, staat de halacha geen lukrake vermeerdering van genetische nakomelingen toe om de biologisch efficiëntie van natuurlijke aanwas te verhogen.

Integendeel, een systeem van regels en huwelijkse restricties (regels m.b.t. incest, Lev 18: 1-30) beperken seksuele activiteiten tot in een gesloten familiaal kader benadrukkend niet alleen de verspreiding van biologische genen, maar ook de evenzeer belangrijke overdracht van culturele en morele tradities van de ene generatie naar de andere generatie. (Genesis 18:19, Deuteronomium 6:7, 11:19. Dit principe is vele malen herhaald in bijbelse en halachische literatuur.

Vergelijk Julian Huxley, Evolutie in actie, P 149.

Dus iedere toename in vruchtbaarheid is niet alleen beoordeeld op zijn capaciteit om het vergroten van nakomelingen, maar ook door het effect daarvan, m.a.w. het hebben op de existentiële continuatie en het adequate functioneren van het hart van de familie dat overgeeft de culturele inhoudelijk heden naar de volgende generaties.

B. Persoonlijk lijden en het gebod van barmhartigheid. In gevallen van persoonlijk lijden zijn we verplicht in praktijk te brengen de mitswa “G’miloet Chassadiem ( menslievende diensten ) welke zijn origine heeft in het vers “Houd zoveel van je naaste als van je zelf .” (Leviticus 19:18) Bijgevolg moet degene gebruik maken van zijn bezit (Leviticus 25:35), fysieke kracht (Talmoed Bavli, Soekka 49b.) en talent om het lijden van zijn naaste te verlichten. (Rabbenoe Jona Girondi, Sha’are T’shoewa 3:13)

Een kinderloos koppel is duidelijk binnen deze categorie, daarom is de verplichting aanwezig om hen op allerlei mogelijke manieren bij te staan zolang niemand anders hierdoor geschaad wordt. (Hillel de Eerste, Talmoed Bavli, Shabbat 31a: “Wat strijdig is voor jou, doe dat niet anderen aan.”

Daarom, als vruchtbaarheids manipulatie nakomelingen in de wereld zou brengen die juridisch of fysiek een handicap kunnen zijn, zo een voorzienbare schade en lijden van het nageslacht, staat in contradictie tot het relevant zijn van G’miloet Chassadiem aan de ouders.

C. Integriteit van de Familie

Huiselijke vrede en de integriteit van de familie is extreem belangrijk in de Joodse wetgeving. Om toestanden en goede relaties en wederzijds vertrouwen te herstellen in het geval van een ernstig verstoort huwelijk, staat de Thora soms toe het uitwissen van de heilige naam van G’D ( Numeri, 5:19-23 ) Dit slaat door in het voordeel van inschikkelijkheid ten aanzien een halachische onzekerheid, als deze onzekerheid een obstakel vormt voor toelaatbaarheid.

VOLGEND ARTIKEL: 3. HALACHISCHE PRINCIPES TEN AANZIEN VAN BBB METHODES.

Geef een reactie