HFD. 2: RECHTSGELDIGHEID VAN EEN CLAIM TOT PROFETIE

(b) Het tweede type van profeet die profeteert uit naam van HaShem is, iemand die de mensheid oproept om HaShem trouw te dienen en gebied om het uit voeren van Zijn mitswot en vermaand tot gehoorzamen van de Thora zonder enige toevoeging of afbeelding, zoals de profeet Malachie het uitdrukte , toen hij zei:“Herinner de Thora van Mozes MIJN dienaar” (Malachie). Hij beloofde schitterende beloningen aan iedereen die de Thora zou naleven, en waarschuwde al zijn overtreders voor de dreigende straf, zo deed Jesaja, Jeremia, Ezechiel, en alle anderen. Bovendien beval hij het volk bepaalde dingen te doen, en verbood hun bepaalde andere dingen met betrekking tot zaken welke de Thora over laat aan ons voor zorgvuldige beoordeling — zoals ons het zeggen een oorlog aan te gaan tegen een bepaalde stad of natie, zoals Samuel deed toen hij Saul beval een oorlog te beginnen tegen Amalek (Samuel 1, 15) of, zoals het voorkomen van bloedvergieten, zo deed Elisja toen hij Johoram weerhield om het leger van Aram af te slachten, welke Shomron binnenviel (Koningen 2,6:22), of zoals Jesaja deed toen hij een halt hield bij het brengen van water om cement te maken voor de scheuren in de omwalling (Jesaja, 22:9), of zoals Jeremia deed toen hij de Joden verhinderde om naar het land Israël te gaan (Jeremia, 29:4). Wanneer dus een profeet claimt het vermogen van profetie zonder het te baseren op enige vreemde concepten van vereringen en zonder iets toe te voegen of te schrappen van de Thora, maar spreekt over andere zaken, zoals boven aangehaald, dan moeten wij beginnen een onderzoek in te stellen om zijn persoonlijke getuigenis te verifiëren. Want het is gepast om elk gebod te volgen van iemand wiens getuigenis is gesubstantieerd tot in het kleinste detail. Ieder die overtreed een gebod van zulk een persoon onderhevig aan Hemelse strafoplegging, zoals de Heilige Geprezen Zij Hij zegt, met betrekking tot iemand die overtreed een gebod van een profeet, “van hem zal IK zelf rekenschap vragen.” (hij zal gestraft worden door MIJ, en niet door een wereldse rechtbank) (Deuteronomium 18:19). Maar, als de getuigenis van de persoon zijnde een profeet, niet substantieel is, moet hij geëxecuteerd worden door middel van wurging voor het gewaagt te hebben frauduleus te speken in G`Ds naam.

B. Het Substantiëren van een Authentieke Profeet ten aanzien van zijn Voorspellingen.

De authenticiteit claim tot profetie is gevestigd op de volgende procedure:

a) Als we zien dat hij spreekt op de wijze zoals hier boven beschreven, en

b) Als we zien dat hij gemeten en geschaard kan worden onder de geleerden, de getrouwe,de Porash (iemand die bereikt heeft een van de hoogste treden van perfectie ),de verstandige en diegene met een fijn karakter—in overeenstemming met de spreuk dat “Profetie rust alleen op diegene die wijs, sterk en rijk is,” (“Wijs”in de letterlijke zin [Shabbat 92a], “Sterk” in de morele zin [zoals in Avot 4:1], of iemand die sterk genoeg is om zijn verleidingen te overwinnen zodat hij niet afdrijft van zuivere Thora verplichtingen en praktijk, en ” Rijk “in de zin dat hij gelukkig en tevreden is met zijn lot en geen enkel verlangen meer heeft naar meer materiele bezit dan hij al heeft [ Mishne Thora: Jesode Ha Thora 7:1] ), (– het is onmogelijk om hier de vele kenmerkende eigenschappen van uit hun schriftelijke bronnen te behandelen, het benodigd een boek op zichzelf; mogelijk wil HaShem ons helpen met de taak wat het meest gepast is om te schrijven over dit onderwerp.

c) In zijn kwalificatie geacht te zijn een mogelijke profeet, zijn wij geacht te zeggen tot hem, “Voorspel de toekomst tijdingen voor ons en bericht ons een of andere leidraad welke De Heilige Geprezen Zij Hij jou heeft geleerd, “hij moet elk punt doen. Als elk punt van zijn voorspelling is vervuld, dan weten wij dat zijn volledige profetie (zijn leidraad) evenzo authentiek was. Maar als zijn voorspelling onvervuld blijft, of zelfs een van zijn woorden niet de werkelijkheid haalt, zelfs al is het maar een onbeduidend deel van de totale voorspelling, weten wij daardoor dat hij een valse profeet is. Dit is geschreven in de Thora, waar het behandeld de onderwerpen van deze test (Deut., 18:21):

En als je bij je zelf denkt: Hoe kunnen we het woord onderkennen dat de Eeuwige niet gesproken heeft? Dat is het geval als de profeet in naam van de Eeuwige gesproken zou hebben en er gebeurt niets van dien aard en Het komt niet uit, dan is dat het woord, dat de Eeuwige niet gesproken heeft. Met brutaal opzet heeft die profeet het dan uitgesproken; heb dan geen angst voor zijn persoon.

Zelf echter wanneer hij is verifieert door een of twee voorspellingen, wij, als nog, hebben geen reden om hem te vertrouwen en te zeggen zijn profetie is authentiek. Juister uitgedrukt, de zaak blijft hangende tot dat alles wat hij heeft verklaard in de naam van HaShem, herhaaldelijk is gesubstantieerd keer op keer. Dienovereenkomstig, is gezegd, alleen nadat het publiekelijk bekend en duidelijk werd, dat even wat Samuel zou zeggen het zou uitkomen, dat “…. Israël wist…….dat Samuel een profeet was” ( Samuel 1, 3:20 ). Dus, zou het volk het niet nalaten om de profeten te vragen over allerlei gebeurtenissen met betrekking tot hun. ( als het praktisch niet zo was, zou Saul nooit gegaan zijn naar Samuel, voordat hij koning werd voor inlichtingen over zijn verloren goederen ( Ibid, 9:1 ). Dit was ongetwijfeld algemeen gebruikelijk, want De Heilige Geprezen Zij Hij installeerde het instituut van de profeten voor ons, in plaats van een institutie van, sterrenwichelaars en waarzeggers, zodat wij zouden vragen aan hun zowel algemene als individuele kwesties, en zij laten ons kennen al– hun vertrouwenswaardige woorden van de Almachtige, in tegenstelling tot de woorden van de waarzeggers, waarvan sommige uitkwamen en andere niet–zoals Mozes zei (Deuteronomium 18:14-15).

Want al deze volkeren, die je nu verdrijft, schenken wel gehoor aan de voorspellers uit het wolkenbeloop en aan de wichelaars; maar jou staat de Eeuwige , je G`D zoiets niet toe. Een profeet , uit je eigen kring, uit je broeders, zoals ik, laat de Eeuwige, je G`D, bij je opstaan, naar hem moet je luisteren.

Het is daarom dat zij een profeet een “Ziener” noemden (want in die dagen hete een profeet ` een Ziener ` ” [Samuel 1, 9:9]) omdat hij voorzag de toekomst.

Geef een reactie