PARASHAT KI TIESSÁ

Wanneer je opneemt    Exodus. 30:11 – 34:35

RABBI SHIMON bar JOCHAI

ZWAARWEGENDE MENING

ZOHAR, p. 187b

Rebbe Shimon opent zijn verhandeling (betreffende de eerste woorden van de parasha welke “VeAta zijn in het Hebreeuws, “En je …(zult opleggen…).

Er is geschreven, “En U (VeAta), O G’D [Havayah ], verwijder U Zelf niet van mij; O mijn kracht, kom mij snel te hulp (Psalm. 22:20). Het woord “VeAta” [welke de heilige eenheid representeert van de spirituele dimensie van Noekva] en de naam Havayah [Zeir Anpin] zijn allen een eenheid. “….Verwijder U zelf niet.”

Dit is een meditatie over het feit dat de namen Havayah en Ado-nai verenigd zullen blijven in mijn bewustzijn en niet zichzelf verwijderen van mij, door te verdwijnen in of naar een hogere sfeer van spiritualiteit.

De naam Havayah  vertegenwoordigt het oneindige barmhartige aspect van het G’ddelijke, terwijl de naam Ado-nai het strikt oordeel representeert. Deze meditatieve verwoording, waar de naam Havayah de klein gedrukte letters van Ado-nai  in de laatste letter hei bevat, wordt in vele Sefardische gebedsboeken aangetroffen.

Wanneer deze twee aspecten van het G’ddelijk gesepareerd zijn, is het grote spirituele licht welke de mens in staat stelt om het G’ddelijke in al zijn aspecten van zijn leven te zien, vervaagd. Dan wordt G’ddelijke barmhartigheid op geen enkele wijze in deze wereld aangetroffen.

Deze separatie tussen het licht van het G’ddelijke, Zeir Anpin en Machoet/  is wat de destructie van de Tempel in de dagen van Jeremia veroorzaakte. Zelf nadien de Tempel was herbouwd keerde het licht van de G’ddelijke Aanwezigheid (de Shechina) niet in zijn geheel terug (Joma 21b).

Het feit dat de shechina niet terugkeerde wordt aangegeven in de naam van de profeet zelf die de destructie van de Eerste Tempel voorspelde: Jeremia.

Zijn naam kan gesplitst worden in twee delen: “Jarim“, wat opheffen betekent, en de letters joed-hei-vav, welke de letters zijn van de naam Havayah.  Vandaar dat zijn betekent naam, de opheffing van het G’ddelijke.”

Dit omdat het hemelse licht was opgeheven en niet terugkeerde naar zijn plaats, zelf niet na de herbouw van de tempel.

Maar de personae Jesaja bracht redding [voor het Israëlitische volk], de terugkeer van het hemelse licht naar zijn gepaste plaats, en de herbouw van de Tempel: en alle voormalige goedheden.

“Jesaja” in het Hebreeuws “Jishajahoe“. “Jisha” betekent redding, en de letters joed-hei-vav aan het einde van zijn naam zijn de letters van de G’ddelijke naam Havayah. Zijn naam representeert de terugkeer van het bewustzijn van het G’ddelijke naar zijn juiste plaats.

SHABBAT SHALOM

POERIEM

KONINGIN ESTHER FYSIEKE SCHOONHEID WAS EEN MANIFESTATIE VAN HAAR SPIRITUELE STATUS.

RABBI SHIMON BAR JOCHAI.

ZOHAR 169b.

Rebbe Shimon spreekt in deze passage met een ziel van de spirituele Tuin van Eden (Paradijs).

Rebbe Shimon zegt: Ik weet zeker dat daar [in de lagere Tuin van Eden] jullie gekleed gaan in de glorie van een lichaam dat puur en heilig is.

Dat lichaam van zielen is een lichaam van licht dat gemaakt is van het spirituele licht, dat is opgewekt door het verrichten van mitzwot in de fysieke wereld.

Was er ooit iets gelijk aan deze kleding in de fysieke wereld? Dat een persoon in deze wereld in het zelfde lichaam verschijnt zoals jij verschijnt in de spirituele werelden.

Rebbe Shimon wil weten of er mensen waren in de fysieke wereld die zo rechtvaardig waren dat hun lichamen een extensie was van hun zuivere spiritualiteit.

Hij antwoordde hem: “Twee jonge mensen, die gekleed waren te midden van ons stelden deze vraag aan het Hoofd van de Academie, nadat zij spijt ondervonden ten opzichte van een zonde, die ongeschikt is voor de openbaarheid. Dit is wat zij vroegen aan het Academie Hoofd, en hij antwoordden hen: Dat er wel degelijk zo een gebeuren was in de fysieke wereld. Van waar leren we dat? Van het vers: “ En het gebeurde op de derde dag[van haar vasten] dat Esther zich koninklijk (letterlijk “malchoet”) kleedde en in het binnenhof van het koninklijke paleis stond, tegenover de residentie van de Koning…..”(Esther 5:1). Dit betekent dat zij zich kleedde in het evenbeeld van de spirituele wereld, omdat het woord “koninklijk” verwijst naar de geest van heiligheid.

De [sefira] van malchoet, koninklijk, is van de hemelse sferen en [ondanks het feit dat het in de fysieke sfeer is] houdt het in zich, de atmosfeer van de hogere spirituele sfeer.

Na drie dagen van vasten en gebed, had Koningin Esther haar fysieke lichaam tot zo’n extensie gezuiverd en gepurificeerd, dat zij waardig was om de spirituele kleding te ontvangen, zelfs in deze fysieke realiteit.
Haar schoonheid moet een wonderbaarlijke aanschouwing geweest zijn, en verklaart waarom zij gunst vond in de ogen van Koning Achaswerus.

En toen Esther tegenover Koning Achaswerus stond en deze haar verschijning van spirituele licht zag, was haar voorkomen als een engel van G’D. Toen [hij haar zag], verliet zijn ziel hem voor een moment.

Eveneens zo was het met Mordechai, zoals is geschreven, “En Mordechai verwijderde zich van de aanwezigheid van de Koning in koninklijke kleren” ( Esther 8:15 ).
Dit was letterlijk de kleding, of externe verschijning van de sefira van malchoet
[van Zeir Anpin], het evenbeeld of gezicht van die hogere wereld.
Daarom is er geschreven dat “de angst voor Mordechai had hun bevangen” (ibid. 9:3).
Zij waren bang voor Mordechai wegens het angstaanjagende van zijn spirituele verschijning, en niet voor Achaswerus.

Goed Poeriem.

PARASHAT TETSAVÈ

Je zult gebieden                          (Exodus 27:20 – 30:10)

Zohar, pagina 182b

Rebbe Jehoeda, de offergaven, genoemd in dit wekelijkse Thoragedeelte analyserend, vergelijkt hun puurheid met de gevolgen van razernij. Het verband ligt in het feit dat een persoon, die woedend is zijn positieven offert aan het bloed van zijn gevoelsuitbarsting. Dit is een vorm van afgoderij.

Toen De Heilige, Geprezen zij Hij, de Mens creëerde, schiep Hij hem in de vorm van de spirituele wereld. Hij blies [ademde] in hem een heilige ziel bestaande uit drie delen.

Het Hebreeuwse woord voor “ziel” is “neshama”, het woord voor “adem” is “nishima”. Dit verklaart waarom ademhalingsoefeningen uitwerking hebben op de ziel. En ook waarom woede “kotzer roe’ach”, “kortademig”, de ziel verzwakt door ademnood. Een andere naam voor “woede”is “af” wat “neus” betekent.
Woede is kenbaar aan trillende neusvleugels vanwege gebrek aan adem. Het beheersen van woede door middel van diepe ademhaling werkt versterkend voor de ziel.

Zoals we hebben geleerd, bestaat de ziel uit de Nefesh, Roe’ach en Neshama. De meest spirituele onder hen is de Neshama, welke ook de meeste kracht bezit. De functie van de Neshama is, het leren en het houden van de geboden van de Heilige, Geprezen zij Hij. Als nu de heilige Neshama zich beweegt naar een andere verering [b.v. afgoderij/woede] wordt zij ontwijd, en wordt daardoor van de dienst aan haar Meester afgehouden. Dit komt omdat deze drie vermogens één identiteit zijn. De Nefesh en de Roe’ach en de Neshama participeren samen en worden, omdat zij in alle lichamelijke activiteiten van een persoon gezamenlijk werkzaam zijn, één geheel. Dit alles is gelijk het hoge mysterie.

Omdat de drie niveaus samen handelen, als de Neshama wordt verontreinigd, zijn alle drie aangetast, en de persoon is compleet verwijderd van verering van de Schepper. De hogere mysteries zijn de spirituele bronnen van deze drie.
De Nefesh is van malchoet, de Roe’ach is van de zes tussenliggende sefirot, en deNeshama is van bina. Juist zoals deze drie spirituele constellaties zich als één richten op de dienst van G’D, zo ook doen hun lagere tegenhangers. Het lagere is een vehikel voor het hogere, maar wanneer het is verontreinigd veroorzaakt het een uit elkaar vallen van de éénheid van de hogere niveaus. Dit maakt de weg vrij voor de negatieve separatie machten en staat hen toe om te floreren.

Als blijkt dat een persoon al deze drie niveaus van de ziel heeft {omdat hij Thora leert, het vereren van zijn Meester en het praktisch uitvoeren van mitswot} hoe kan men weten om hem een vriendschap aan te gaan?
Hoe kan worden bewezen of hij bewust is (van de existentie van deze drie niveaus) in zijn eigen gedrag? Wanneer een persoon kwaad is herken je zijn ware aard. Wanneer iemand zijn ziel niet beschermd, maar wegrukt uit zijn omgeving, omdat hij is beïnvloed door zijn eigen ego (spirituele afgoderij), dan is hij niet een waardig persoon. Als hij zijn heilige ziel beschermt terwijl hij kwaad is, dan is hij een waardig persoon. Dan is hij een ware dienaar van zijn Meester, een kompleet mens.

Dit type persoon wordt kwaad, maar verliest nooit zijn beheersing door het zeggen van slechte dingen of ongecontroleerd gedrag, welke uiterlijke manifestaties zijn van innerlijke verdeeldheid, en die alle spirituele niveaus aantast, zoals bovenstaand is uitgelegd.

Als een persoon haar niet beschermt [zijn Neshama], en hij ontwortelt deze heiligheid uit zijn vertrouwde omgeving, en de Andere Zijde ertoe brengt daar in plaats te verblijven, rebelleert deze persoon met absolute zekerheid tegen zijn Meester. Het is verboden hem te benaderen of met hem bevriend te zijn.

Wanneer eenmaal de eenheid is verbroken, en de Andere Zijde controle heeft over de persoon zodat zijn verstand wordt geregeerd door drift, is zijn lichaam zonder heiligheid en komt ook niet terug, zelfs wanneer zijn woede is afgenomen.

Dit is het persoonstype dat wordt beschreven in het vers “Mijd een persoon wiens adem in zijn neusvleugels is; want voor wat zou hij waardig kunnen worden bevonden?” (Jesaja 2:22). Dit omdat zijn heilige ziel is geïrriteerd en onzuiver is geworden vanwege zijn eigen woede. Hij heeft de wijze van ademen gewisseld [in het Hebreeuws “nishima”] in zijn neusvleugels.

Het woord voor woede in het aangehaalde vers is “apó” wat ook “neus” betekent. Het woord voor “ziel”, “ Neshama” , duidt aan, ademen. Daarom zinspeelt het vers dat de heilige ziel is heengegaan, de gesperde neusgaten zijn het bewijs.
Het woord “bemà”, “wat is” (waar voor hij aansprakelijk is) in het aangehaalde vers, heeft ook een dubbele betekenis. Door de klinkers te veranderen kan met de zelfde letters “bamà” worden uitgesproken, wat “altaar” betekent.

“Want voor wat zou hij waardig kunnen worden bevonden?” Hij is [alleen] waardig voor afgoderij, [aangezien hij een altaar is geworden voor offers van de andere zijde].
Degene die met hem bevriend raakt en degene die met hem spreekt, is als iemand die zich bindt aan afgoderij. Hij heeft de hogere heiligheid ontworteld [door zijn woede], in haar plaats verblijft afgoderij in hem, een vreemde mogendheid.

In plaats van G’D’s wil te accepteren, gelooft de kwade persoon dat woede hem brengt wat hij denkt nodig te hebben. Hij plaatst zijn vertrouwen in een vreemde mogendheid omdat hij iets wil van buiten zijn situatie, waarmee hij is geconfronteerd. Deze specifieke situatie komt van G’D en toch is hij er razend over!! Zijn visie is een misconceptie en daarom gevaarlijk ten aanzien van een persoon die vertrouwd op de G’ddelijke voorzienigheid en doet wat G’D wil.

Het is zoals gezegd wordt over vereren van afgoden: “Wend je niet tot de afgoden” (leviticus19:4) [dat het verboden is om te staren naar afgodische afbeeldingen] m.a.w. op de zelfde wijze is het verboden om in het gezicht van een woedend persoon te kijken.

De boodschap is zeer duidelijk, zorg er voor dat je niet betrokken raakt in woede van de persoon, maar, wanneer mogelijk, hem aan te moedigen om diep adem te halen.

Sefira Niveau Ziel Niveau Omzetting Belevenis Activiteit
bina Neshama Adem Vitaliteit intelligentie Thora Leren
zes intermediaire sefirot Roe’ach wind of geest Vitaliteit emotie Gebed/Verering Van G’D
malchoet Nefesh Gecreëerde ziel Fysieke vitaliteit Praktische mitswot

De wijzen leren, dat als een persoon een Thorageleerde is, zijn wijsheid vervaagt omdat hij zijn kwaadheid niet kan onderdrukken. Van de bovenstaande tabel kan men zien, dat als het Ziel Niveau “vervaagt”, veroorzaakt door woede, dat ook een smet werpt op de corresponderende activiteiten. Dus, studie verdwijnt met deNeshama, een verstoorde geest heeft een uitwerking op verering, het breken met praktische mitswot, zoals andere niet in verlegenheid brengen of nodeloos breken van bepalingen. De woedend zijnde persoon heeft zijn gezicht/partzoef fysiek veranderd, door woest trillende neusvleugels en bloeddoorlopen ogen. Dit brengt een verandering teweeg in het hogere gezicht/partzoef. Het is een reden temeer om degene op dat moment niet in zijn gezicht/partzoef te zien.

SHABBAT SHALOM

PARASHAT TEROEMA

Rabbi Shimon bar Jochai

Tien Wandtapijten van Tikoen

Zohar II, p. 162b

De Thoralezing van deze week beschrijft de verschillende componenten en inrichting van het Tabernakel, welke een structuurlijke reflectie van de spirituele Werelden was en ook evenwijdig is aan de structuur van ziel en lichaam van de mens. De tent van het Tabernakel werd gevormd door tien wandtapijten verdeeld in twee reeksen van vijf. Elke reeks van vijf wandtapijten werd aan elkaar genaaid en vervolgens gedrapeerd over het geraamte van rechtopstaande houten balken welke de wanden vormden. De twee reeksen wandtapijten werden verbonden doormiddel van bevestigingshaken door een beugel op de hoeken van elk van de wandtapijten.

De “Woning”moet je maken uit tien wandtapijten……En zo de twee reeksen van wandtapijten door de haken met elkaar verbinden, dan zal de “Woning” één geheel vormen. (Exodus. 26:1-6)

Rabbi Chiya zei: Hier is de esoterische eenwording van de tien sefirot [van de wereld van Tikoen, met welke de tien wandtapijten corresponderen.] Want het Tabernakel omvat een aantal verschillende niveaus [elk weerspiegelt een ander aspect van de structuur van de spirituele werelden, en toch] “… zal de Woning één geheel vormen”.

De eenwording (jichoed) van de tien Sefirot van de wereld van Tikoen rectificeert de disharmonie en gebrek aan eenheid van de sefirot van Tohoe, welke juist versplinterden omdat er geen eenheid en harmonie onder hen was.

Deze [zinsnede, “dan zal de “Woning” één geheel vormen”] toont aan dat al haar delen tezamen een enkel geheel vormen.

Evenzo zijn er in de mens een aantal verschillende structuren te onderscheiden, hogere en lagere. Sommige zijn inwendige delen [zoals het brein, hart, lever etc.] en sommige uitwendig [zoals de armen en benen]. Maar allen tezamen vormen zij één samengesteld lichaam, mens genaamd.

Zo ook met het tabernakel, waarvan allen componenten gelijkenis vertonen met het hemelse [werelden]. Samen gecombineerd, vormen zij wat het vers beschrijft als “… zal de Woning één geheel vormen”.

Op precies de zelfde manier zijn de mitzwot van de Thora de “ledematen en organen”van de Ene boven

Eveneens vormen de mitzwot een heterogene harmonieuze eenheid. De tweehonderd achtenveertig positieve geboden van de Thora zijn parallel met de 248 ledematen en organen van het menselijk lichaam, zodat elke mitzwa is geassocieerd met een ledemaat of orgaan van het menselijk lichaam. (zie Zohar II p. 117a – 118a; Tikoenei Zohar, Tikoen 30, p. 74a; Tikoen 70, p. 131a.) Wanneer een persoon een positieve opdracht vervult, “haal hij G’ddelijkheid neerwaarts en straling van het licht van de Oneindige naar de hogere en lagere werelden” (Tanya, Iggeret Hakodesh 10,p. 114b).

Wanneer zij allen tezamen smelten, vormen zij één enkel mysterie, het geheim van het Tabernakel [met ander woorden, de structuur waarin de G’ddelijk Aanwezigheid wordt gereveleerd], bevattend verschillende ledematen en delen die tezamen een “mens” vormen op de zelfde wijze als de mitzwot van de Thora.

Met andere woorden, de verschillende delen van het Tabernakel, de 248 mitzwot en de 248 ledematen van het menselijk lichaam, vormen allen een heterogeen geheel die het G’ddelijk Beeld weerspiegelen waarin de mens is geschapen.

Want de mitzwot van de Thora zijn de mysteries van de Mens, [met andere woorden, het G’ddelijk Beeld, inhoudend het mannelijke en het vrouwelijke [ de 248 positieve geboden en de 365 verboden welke corresponderen met de slagaders, bloedvaten en zenuwen van het menselijk lichaam]. Wanneer deze samen vloeien vormen zij het geheim van de Mens. Als iemand één van mitzwot van de Thora zou verwijderen [met andere woorden, zou ontkennen], zou dit schade veroorzaken aan de hele structuur, want alle mitzwot zijn delen en ledematen van de gevormde Mens [ net zoals het verwijderen van een ledemaat of orgaan een persoon zou misvormen]. Dienovereenkomstig zijn allen samen een deel van een eenheid, om die reden wordt het Joodse Volk “’één Natie” genoemd [met andere woorden, allen tezamen vormen zij een enkel lichaam], zoals het vers bevestigt “Jullie zijn de kudde die Ik weid; jullie zijn één mens” (Ezechiël 34:31), en zoals is geschreven, “Wie is als Uw volk, de enige ene natie op aarde.” (Samuel II 7:23)

SHABBAT SHALOM

PARASHAT MISHPATIEM

Rabbi Shimon bar Yochai

Zohar, pagina 118a

Dit gedeelte van de Zohar belicht een aspect van de parasha welke handelt over wetten die de interactie bepalen tussen mensen en de manier waarop rechters en rechtbanken de orde van de spirituele werelden weergeven.
De “Trouwe Herder” is de ziel van Mozes die zal komen om Rabbi Shimon te onderwijzen over de esoterische aspecten van de geboden.

[Rabbi Shimon zegt] “Halt Trouwe Herder, ontluik je zelf en verklaar de [geheimen achter de civiele] wetten.” De Trouwe Herder opent zijn verhandeling door het vers “Heer, open mijn lippen en mijn mond zal lof over U verkondigen” te citeren. (Ps. 51:17)

Door te openen met dit vers vroeg hij assistentie van G’D om hem te helpen in het verklaren van de vier categorieën van civiel recht met betrekking tot hun esoterische betekenissen.

Alvorens echter, verklaarde hij de wijze waarop de letters van de heilige namen het niveau van recht weergeven in de fysieke wereld. Bemerk daarbij dat het bovengenoemde vers ook het beginvers is van Shemoné Esré, het achttiende gebed, wat aangeeft dat men er zeer bewust van moet zijn dat zelfs de “eenvoudigste” der bewegingen, het openen van iemands mond, afhankelijk is van de barmhartigheid van G’D.

Het woord Ado-nai {“Heer” in het aangehaalde vers} wordt met de zelfde letters gespeld {alef, dalet; noen en yoed.} als het woord “dina”, gerangschikt in de tegengestelde orde. {“dina”betekent in het Aramees “recht”}. Om die reden leerden de Meesters van de Mishna, “De wet van het land is de wet”.(Gittin 10b)

De simpele betekenis van de Mishna is, dat een Jood de wetten van het land moet eerbiedigen. De Zohar brengt nu meer duidelijkheid over de diepere betekenis van het vers. De spirituele bron van al het fenomene gebeuren in deze wereld is geopenbaard in de letters van het Hebreeuwse alfabet. De orde van deze letters geven eveneens hun bovennatuurlijke bron weer.
Rabbi Moshe Cordevero verklaart het verschil tussen het G’ddelijk Recht en de wetten van het land als volgt:

1) Yoedchochma

grote barmhartigheid

Abba

Heibina/in

recht

Imma

Vavchesed

minder barmhartigheid

Zeir Anpin

Heimalchoet

recht

Malchoet

2) Alef Dalet Noen Yoed
3) Dalet Yoed Noen Alef
4) Hei Hei Vav Yoed

De eerste rij toont de heilige naam van G’D in de spelling YoedHeiWavHei (bekend als Havaya). Elke letter verwijst naar de spirituele eigenschappen van een sefira in het bijzonder en ook naar een partzuf (uiterlijk facet), zoals blijkt.
De reeks begint met de eigenschap van barmhartigheid. Pas naderhand geven de letters het recht aan. Maar zelfs nadat het recht is voorafgegaan door de eerste barmhartigheid, wordt zij verder getemperd door de letter vav, welke ook barmhartigheid representeert.

De tweede rij is de naam Ado-nai, elke letter is verwijsbaar naar een corresponderende letter van de eerste rij.

De derde rij toont de letters van het woord dina.

De vierde rij toont de letters van de naam Havaya, zoals zij corresponderen met de letters van de naam Ado-nai, en in de reeks van de letters van het woord Dina.

Het resultaat in rij vier is dat de naam Havaya, in plaats van te beginnen met chesed, en din met chesed te variëren, eerst wordt gespeld met de twee letters van din (recht). Dit resulteert in het wrede recht van deze wereld, waar “De wet van het land is de wet”, welke niet gereduceerd is door barmhartigheid.

SHABBAT SHALOM

PARASHAT JITRO

Jitro  Exodus. 18:1 – 20:23

Rabbi Shimon bar Jochai

Het zien van de Geluiden

Zohar II, p. 93b

Heel het volk zag de geluiden…..zij zagen en beefden. (Exodus. 20:15)

De Tien geboden van de Thora dragen in zich alle geboden van de Thora en al de aangelegenheden van Boven en Beneden, inclusief de Tien uitspraken door welke de wereld is geschapen. (Awod 5:1)

In wezen zijn alle geboden afgeleid van deze tien. Dit wordt ook aangegeven door de numerieke waarde van het woord “Thora”, 611, plus de eerste twee van de Tien Geboden die we hoorden van G’D Zelf, een totaalsom van 613, het aantal geboden in de Thora. (Makkot 24a) Bovendien, de totale som van letters waaruit de Tien Geboden zijn opgebouwd is 620, de som van de 613 Bijbelse geboden plus de zeven rabbijnse geboden. ( Megale Amoekot, Ranav Ofaniem 197)

De Midrash (Bereshiet Rabba 1:1) verklaart dat net zoals een architect een blueprint gebruikt om een paleis te bouwen, zo ook gebruikte G’D de Thora om de werelden te creëren. “G’D keek in de Thora en vandaar uit creëerde Hij de werelden.”(Zohar II,161a) Overeenkomstig, ligt de hele Schepping daarin opgesloten.

Deze [Tien Geboden] waren gegraveerd in stenen platen en al de mysteries die zij in zich bevatten werden gereveleerd aan allen [de Israëlieten die aan de voet van de Berg Sinaï stonden]. Zij zagen dit alles met hun eigen ogen en hun essenties waren in staat om te turen en te staren in de wijsheid die hen illumineerde.

Deze wijsheid beïnvloedden evenzeer hun emoties.

Op dat moment, werd geen van de mysteries van de Thora en aangelegenheden van Boven en Beneden hen onthouden, want zij zagen de straling van hun Meesters glorie van oog tot oog. Dit was sinds de schepping van de wereld nimmer tevoren gebeurd. Want de Heilige, gezegend zij Hij, was geopenbaard in Zijn volle glorie op de Berg Sinaï. En als je zou argumenteren dat we hebben geleerd [in Mechilta Beshalach, op het vers “Dit is onze G’D en we zullen Hem loven”] dat wat een dienstmeisje zag bij het Splijten van de Zee zelfs de Profeet Ezechiël niet zag en daarom zou kunnen denken dat dit gelijk stond met [het niveau van revelatie] dat de Israëlieten ervoeren toen zij aan de voet van de Berg Sinaï stonden, dan is dat niet zo, want de dag dat zij stonden aan de Berg Sinaï verliet hun spirituele onzuiverheid hen en [zelfs] hun fysieke lichamen werden gezuiverd als elementen van engelen. Voorts schitterden hun zielen als de helderheid van de hemelen aangezien zij het licht ontvingen.

De Talmoed, Shabbat 146a, geeft aan dat toen Chava van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad at, de slang [symbool van oorspronkelijk kwaad] haar infecteerde met spirituele onreinheid. Toen de Israëlieten de Thora ontvingen aan de Berg Sinaï, werd deze spirituele onreinheid van hen verwijderd.

Dit was de toestand van de Israëlieten die keken en staarden nabij de glorie van hun Meester, hetgeen niet gebeurde aan de [Rode] Zee, aangezien hun spirituele onreinheid hen niet verliet op dat tijdstip.

Ofschoon de Talmoed (Sotah 30a) verklaart dat dit plaatsvond terwijl zij het Lied van de Zee zongen, leggen de commentaren uit dat dit alleen het begin was van het proces, welke werd gecomplementeerd aan de Berg Sinaï (zie Nitzoetzei Zohar).

Terwijl aan de Berg Sinaï alle spirituele onreinheid uit hen verdween zodat zelfs de baby’s in de baarmoeder van hun moeders de glorie van hun Meester zagen, [niettemin besefte niet iedereen op het zelfde niveau de waarneming.] elk persoon ontving wat voor hem passend was.

Die dag was een meer verheugende dag voor de Heilige, geprezen zij Hij, dan de dag dat Hij de wereld had geschapen, want de dag dat Hij de wereld schiep had geen bestendigheid totdat de Israëlieten de Thora aanvaardden, zoals het vers bevestigt, “Als het niet voor Mijn verbond was [Thora], zou Ik niet de begrenzingen van Hemel en Aarde hebben vastgesteld.” (Jeremia 33:25) Maar toen de Israëlieten de Thora aan de Berg Sinaï accepteerden, toen werd pas de schepping evenwichtig en de Hemelen en de Werelden zeker en G’D’s glorie zowel Boven [bij de engelen en bewoners van de hogere werelden] als Beneden [in Deze Wereld] bekend.

SHABBAT SHALOM

PARASHAT BESHALACH

En hij had laten gaan

Exodus.13:17 – 17:16

 72 ‘NAMEN’ VAN G’D

 Drie verzen van 72 letters elk, verwijzen opeenvolgend naar de G’ddelijke eigenschappen van Chesed, Gevoera en Tiferet.

 De drie achtereenvolgende verzen van Exodus 14:19-21 bevatten elk 72 letters, een ongetwijfeld raar fenomeen. De letters van deze drie verzen kunnen gerangschikt worden als 72 reeksen van 3 letters ( triplets). Maar Kabbala leert dat als we de orde van de letters in de middelste zetting omkeren, de 72 triplets 72  “Namen” van G’D worden. In het onderstaande schema worden deze namen weergegeven.

De 72 Name3n

In de vertelling van de Uittocht van Egypte, beschrijven deze drie opeenvolgende verzen G’D’s zichtbare macht vlak voordat Hij de Riet zee (Rode zee) spleet, waardoor het Joodse Volk op droge grond door de zee kon lopen.

En de engel van G’D, die het kamp van Israël voor was gegaan, trok nu weg van daar en ging achter hen aan en de wolkzuil vertrok van voorop van hen en stond nu achter hen. Dus de wolkzuil kwam tussen het kamp van Egypte en het kamp van Israël, maakte daar bewolking en duisternis [bij de Egyptenaren, maar gaf licht in de nacht [bij de Israëlieten], zodat de één niet bij de andere kon komen, heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en G’D dreef de zee terug met een sterke aanhoudende oostenwind de hele nacht, waardoor Hij in de zee een droge land strook liet ontstaan, dus het water was gescheiden.” (Exodus. 14:19-21 )

Een naam is een middel of een duiding waarmee iemand bekend wordt aan anderen.

In het Hebreeuws bevatten deze drie verzen elk 72 letters. In de Zohar  II:51b wordt aangegeven dat deze drie verzen opeenvolgend refereren aan de G’ddelijke eigenschappen van Chessed, Gevoera en Tiferet. De harmonieuze vermenging van deze drie emotieve grondeigenschappen vormen de basis van het referentie kader van hoe G’D relateert aan de wereld. Zij vormen samen een compositie van G’D’s Naam, aangezien een naam een middel is of een duiding waarmee iemand bekend wordt aan anderen, met andere woorden, het manifesteert zijn eigenschappen.

Het feit dat elk vers 72 letters bevat betekent dat zij op één lijn liggen, en 72 triplets van letters vormen. In deze configuratie stelt de Zohar, dat het eerste vers wordt geschreven in de juiste volgorde, aangezien het G’D’s liefdevolle barmhartigheid representeert, of een directe openbaring van G’D’s goedheid. Het tweede vers wordt geschreven in omgekeerde volgorde, van de laatste letter naar de eerste, aangezien het G’D’s strengheid representeert, wat een indirecte openbaring is van Zijn goedheid.

Hoewel Tiferet een mengeling is van Chessed en Gevoera, is het derde vers niet geschreven in half juist en half in omgekeerde orde, zoals men zou verwachten. Dit heeft twee redenen: (1) in Tiferet domineert Chessed over Gevoera, en (2) als een ideale mengeling van Chessed en Gevoera, is Tiferet een directe openbaring van G’D’s goedheid en glorie, in plaats van een indirecte.

 SHABBAT SHALOM   

PARASHAT BO

Kabbala en de Kalender

Rabbi Jitzchak Luria

In deze Thoralezing van de week sprak G’D tot Mozes:

 “Deze maanvernieuwing geeft voor jullie de aanvang van de maanden van het jaar aan. De eerste van de maanden van het jaar zal zij voor jullie zijn” (Exodus. 12:2)

 Aangezien deze mededeling twee weken voor de Uittocht gebeurde (Ibid. 12:6), stelt dit vers dat de maand van de Uittocht, Nissan, moet worden geteld als de eerste van de twaalf maanden. Dus dit vers vestigt de basis van de Joodse Kalender:

“[G’D] liet [Mozes] de nieuwe maan zien en zei, Wanneer je de maanvernieuwing ziet, zoals nu, beschouw die dag als de eerste van de maand.∫” (Rashi op Exodus. 12:2)

Voorts, moet Nissan altijd vallen in het voorjaar. (Rashi op Deuteronomium. 16:1)

Aangezien de Joodse kalender is gebaseerd op maanmaanden,(daarom heeft elke maand een aantal van 30 dagen) is het noodzakelijk een schrikkelmaand in te voeren wanneer het maandjaar geen gelijke tred houdt met het zonnejaar[1].

Weet dat alle maanden manifestaties zijn van Malchoet, met andere woorden, Noekva van Zeir Anpin. Er zijn twee aspecten ten aanzien van deze relatie: de eerste is de wijze waarop Malchoet innerlijk relateert aan de maanden en de tweede is de wijze uit hoofde van de relatie met de mannelijke Partzoef, Zeir Anpin.

De Joodse Kalender is, zoals we al zeiden, een maankalender en de maan is één van de fysieke manifestaties van het vrouwelijke principe, Noekva van Zeir Anpin. De maan reflecteert het licht van de zon, net zoals Noekva haar inspiraties ontvangt van Zeir Anpin. Doorgaans wordt Zeir Anpin geassocieerd met de drie dimensies van ruimte [de zes Sefirot waaruit het is opgebouwd, correspondeert met het begrip van de zes richtingen] en Noekva wordt geassocieerd met het begrip tijd.

De verhouding tussen Malchoet en de maanden vangt aan met de maand van Nissan. Weet nu, dat alle maanden “Rosh Chodesh” worden genoemd “hoofd maanden”, omdat ze allen op een bepaalde wijze een begin zijn.

SHABBAT SHALOM        

[1] In het Jodendom hanteert men de maankalender. Een ‘synodische’ maand duurt ca. 29,5 dagen waarbij de ene maand 29 en de andere maand weer 30 dagen duurt. Omdat er 12 joodse maanden zijn komt men hierdoor uit op 354 dagen oftewel men loopt 11 dagen achter op de zonnekalender met 365 dagen.

Dit lost men op door een schrikkelmaand in te voegen. De naam van de schrikkelmaand is tweede adar of kortweg adar 2.  Deze indeling begint zodoende in het voorjaar:

 1. nisan      valt in maart/april
 2. ijar-           valt in april/ mei
 3. siwan      valt in mei/ juni
 4. tammoez  valt in juni /juli
 5. Av             valt in juli/ aug.
 6. eloel         valt in aug/ sept.
 7. tisjri         valt in sept/okt.
 8. chesjwan  valt in okt/nov.
 9. kislev     valt in nov./dec
 10. tewet       valt in dec/jan
 11. sjevat       valt in jan/feb
 12. adar          valt in feb/mrt
 13. 13   adar 2       valt in mrt/ april in schrikkeljaren

PARASHAT WA’ERA

Ik ben verschenen Exodus. 6:2 – 9:35

Alle wonderen door G’D uitgevoerd in Egypte, welke alle bekende natuurwetten tartten, waren opgeroepen door de onuitspreekbare Vier Letternaam, het Tetragram, YOED KEY VAV KEY, die G’D symboliseert als ÈJÈ OWÈ JÈJÈ, Hij was, Hij is, Hij zal altijd zijn, de Ene, die de wereld heeft geschapen ex nihilo en die eeuwig is. De naam ELOKIEM daarentegen symboliseert natuur m.a.w. de natuurwetten. Het Hebreeuwse woord voor natuur is hatèwa en heeft dezelfde numerieke waarde als het woord ELOKIEM.

Volgens de Zohar representeert deze naam een kaw, een lijn, een uitgezette lijn, wetten volgens een bepaalde orde, m.a.w. justitie. De karakteristieken van alle levende creaturen werden bepaald door G’D, door oproeping van Zijn eigenschap ELOKIEM.
In de woorden van de Ari Zal ( Rabbi Jitschak Luria) : “Nadat G’D het ‘hareshimoe‘,” conceptuele ruimte of plaats” voor een universum had gecreëerd, creëerde Hij alles wat die “plaats” zou gaan vullen. Dit werd bereikt door middel van kaw, zoiets als een pijplijn. Het licht dat G’D creëerde drong de “plaats”binnen, die was voorbestemd voor het universum en verspreidde zich door kaw.
Het feit dat de onuitsprekelijke vier letternaam een “hogere” eigenschap is dan die van ELOKIEM, wordt gedocumenteerd in Exodus 18,11, toen Jitro, de schoonvader van Mozes, de superioriteit erkende van deze eigenschap van G’D, boven alle anderen: “kie gadol YOED KEY VAV KEY mikol ha ELOKIEM“, “Nu weet ik dat de Eeuwige groter is”.

Alle andere eigenschappen (namen) van G’D zijn ontleend aan de onuitsprekelijke vier letternaam.
Het was deze naam en wat het impliceert die G’D aanwendde toen Hij bovennatuurlijke wonderen liet voortkomen in Egypte. Telkens wanneer Mozes verscheen voor Farao, trad hij op als boodschapper van die bepaalde eigenschap.
Farao’s reactie in Exodus 5,2, was dat hij absoluut nooit had gehoord van een Godheid met z’n eigenschap “mie YOED KEY VAV KEY ashèr èshma bekolò“, “Wie is de Eeuwige, naar wiens stem ik zou moeten luisteren”?
Daarentegen had Farao geen problemen in het accepteren van G’D in Zijn eigenschap als ELOKIEM, zoals we weten van Genesis 41,38.

De Zohar becommentarieert al eerder Genesis 41,16 waar Joséf zegt: “ELOKIEM ja’anè et shalom par’o” “G’D zal wel antwoorden wat in het welzijn van Farao is”.
Rabbi Abba zegt: “Zie de slechtheid van Farao die beweerd nooit te hebben gehoord van G’D. Hij was uitermate slim en profiteerde van het feit dat Mozes zichzelf niet had aangediend als boodschapper van ELOKIEM, die hij niet had kunnen ontkennen, maar als een boodschapper van YOED KEY VAV KEY.
Hij vond het onbegrijpelijk dat Mozes niet kwam in dezelfde naam van G’D zoals de G’D van Joséf, welke voor hem herkenbaar was. Bovendien kon hij zich niet verenigen met zo’n inhoudelijke naam van G’D.
Wanneer de Thora schrijft: Exodus 9,12 “wajechazeek YOED KEY VAV KEY et – lev par’o” “Maar de Eeuwige sterkte Farao in zijn voornemens”…, dit betekent, dat door het gebruik van de naam, Farao’s hart werd gesterkt in zijn slechte voornemens.
Dit is de reden dat Mozes nimmer een andere naam van G’D aanhief in de confrontatie met Farao. Zover de Zohar.

Wanneer we de benadering volgen van de Zohar, komen we tot realisatie dat G’D nimmer interfereerde in de besluitvorming van Farao. De oorzaak van zijn halsstarrigheid was, G’D,’s zeggen “ani YOED KEY VAV KEY” ,” Ik ben de Eeuwige.” Wanneer G’D eerder in Genesis 7,3 tot Mozes zegt: , “Ik zal het gemoed van Farao verharden”, betekent dit impliciet: ” Mijn openbaring aan hem dat Ik YOED KEY VAV KEY de Eeuwige ben, zal zijn hart verharden”.

Toen de magiërs beseften dat de plaag van kiniem, zandvlooien, niet het resultaat was van de superieure magie van Mozes en Aaron (Exodus 8,15), beperkten zij hun erkenning van dat gegeven tot ELOKIEM, daarmee sloten zij YOED KEY VAV KEY uit.
Farao had de betekenis van ELOKIEM geleerd van Joséf; hij erkende deze godheid als superieur in vergelijking met andere godheden, maar zijn erkenning ging niet zo ver dat zo’n godheid zou kunnen heersen over zijn opvatting van de natuurwetten.
Farao begreep dat de existentie van het koninkrijk van ELOKIEM, welk waarschijnlijk groter was dan zijn eigen of van anderen, niet zou interfereren in de aangelegenheden van andere koninkrijken.
Er zijn vele koninkrijken in deze wereld die met elkaar co-existeren, ofschoon de ene machtiger is dan de ander.
Het is evenzeer mogelijk dat Farao G’D erkende als Heerser van het Universum, maar dit hield niet in dat G’D dit Universum had geschapen, maar eerder dat Hij Zelf deel uitmaakte van dit Universum. Andere filosofen stellen G’D voor als niet separeerbaar van deze wereld, zoals het licht van de zon.
Farao was zeer geërgerd en kwaad toen Mozes uitlegde dat er een andere, toegevoegde, hogere dimensie was van G’D. De reactie van Farao was dat hij de werklast van zijn Joodse slaven verhoogde, zoals we lezen in Exodus 5,9.

SHABBAT SHALOM

PARASHAT SHEMOT

Namen                  Exodus.1:1 – 6:1

De Geboorte Van De Ziel

Rabbi Jitzchak Luria

Sefer Halikoetiem

Egypte staat symbool voor de baarmoeder die de collectieve Joodse Ziel voortbrengt op het pad naar volwassen groei.

Deze parasha  begint met de woorden:

En dit zijn de namen van de zonen van Israël komend naar Egypte, met Jacob, iedere man kwam en zijn huisgezin. (Exodus. 1:1)

 Aangezien er zeventig facetten zijn ten aanzien van de Thora, een van deze woordelijke aanwijzingen heet in het Hebreeuws “remez”, zullen we dit vers op die wijze uiteenzetten. De afdaling van de Israëlieten naar Egypte verwijst naar de embryonale staat van de ziel in bepaalde omstandigheden in de moederschoot.    

Net zoals een lichaam vele botten en spieren en zenuwen heeft zo zijn overeenkomstig het aantal,de vermogens van de ziel verdeeld.

Het Hebreeuwse woord voor “Egypte”, “Mitzrayim”, betekent letterlijk “moeilijke omstandigheden” of “ begrenzing”, of “omheining”. Het is daarom een allegorie voor de beperking van de ziel als het zijn natuurlijke hemelse milieu verlaat en neerdaalt in de beperkingen van het fysieke, waar het een gedwongen realiteit ervaart binnen de parameter van tijd en ruimte.

 Met deze informatie kunnen wij de zin “En dit zijn de namen van de zonen van Israël” interpreteren als verwijzing naar de vermogens van de ziel, want juist zoals het lichaam botten en spieren en zenuwen heeft, heeft de ziel deze wezenlijke vermogens in de vorm van “komend naar Egypte”.

 Als we “Israël ” nemen om te refereren aan de ziel zelf, zijn de “zonen van Israël” de verlengingen van de ziel, haar intellectuele en emotionele vermogens. De ziel, of althans dat deel ervan dat wordt gekleed in het lichaam, wordt ontvangen als zijnde perfect aangepast aan het lichaam.

“……met Jacob verwijst naar het feit dat zij het kind binnengaan [intellectuele en emotionele vermogens], wanneer het kind zich nog in de baarmoeder bevindt, “met Jacob”, die de Yetzer Tov, de goede inclinatie.

Ergens anders wordt verklaard (Sanhedrin 91b) dat het kind wordt geboren alleen met de Kwade Inclinatie en de Goede Inclinatie wordt toegevoegd bij de aanvang van de besnijding (of bij geboorte, in het geval van een meisje) en komt volledig tot ontplooiing komt bij bar (of bat) mizwah.

Het vers gaat verder “…..”komend”, in plaats van “die kwam”, [in de verleden tijd], omdat G’D “de ziel vormt in de mens” (Zachariah 12:2), zoals is uitgelegd in de Zohar (II:94b), dat betekent dat indien iemand meer en meer spiritueel volwassen wordt, des te meer zijn ziel zichtbaar wordt in hem.

De zielsvermogens doen hun intrede beetje bij beetje. Dit is de betekenis van het vers, “Hij vormt de menselijke ziel in hem”, implicerend dat hoe meer het embryo ontwikkelt en groeit, des te meer de ziel binnen kan komen. Ons vers zegt daarom “komend naar Egypte” [in de tegenwoordige tijd, daarmee geeft het aan het proces van voortdurend binnen gaan, want de zielsvermogens doen hun intrede beetje bij beetje. Daarna bij de geboorte, wanneer [het embryo] een persoon is geworden, met andere woorden, een volledig ontwikkeld lichaam, kan de Thora refereren aan “iedere man en zijn huis”, verwijzend naar het lichaam dat een “huis” is geworden voor de ziel.

Het volgende woord, “kwam” geeft aan dat bij geboorte alle zielsvermogens geheel in het lichaam zijn binnengetreden.

SHABBAT SHALOM